dnes je 27.2.2021

Input:

013 - Software

27.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

013 – Software

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Software zařazený jako DNM musí být buď vytvořen vlastní činností k obchodování s ním, nebo nabyt od jiných osob; má dobu použitelnosti delší než 1 rok a zařazuje se jako DNM až od výše ocenění stanovené účetní jednotkou. Dlouhodobým nehmotným majetkem není zejména software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Na účtu 013 bývá někdy nesprávně zachycován i software vyrobený vlastní činností pro vlastní potřebu účetní jednotky (správně se musí jednat pouze o software pořízený za účelem obchodování). Software vyráběný pro vlastní potřebu účetní jednotky je zachycován přímo do nákladů při svém vzniku.


§ 24–28 ZoÚ, § 6, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017, 019

NÚR, JUD

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

Rozvaha: Aktiva: B.I.2.1. – Software

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
P,
VZ  
Pořízení softwaru dodavatelsky s vedlejšími pořizovacími náklady:    § 25 odst. 5 ZoÚ 
a) cena pořízení podle dodavatelské faktury  041  321,
389  
Nevyfakturované dodávky se ke konci rozvahového dne účtují jako dohadné položky pasivní.  
b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízení dodavatelsky, event. ve vlastní režii)  041  321,
211,
586,
587  
§ 6 odst. 8, § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., § 25 ZoÚ
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb., např. náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne, licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku apod.  
2.  VZ  Zařazení – převod dokončeného softwaru v celkové pořizovací ceně do užívání  013  041  § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
 
3.  VZ
BÚ  
Na pořízení softwaru byla poskytnuta dotace  221 (378),
346,
013  
346,
041,
041  
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku.
Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení DNM a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů.  
4.  VZ  Aktivace nákladů vynaložených na tvorbu softwaru ve vlastní režii (za účelem obchodování s ním):     
a) aktivace vynaložených vlastních nákladů  041  587  § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
b) zařazení do DNM v ocenění vlastními náklady nebo v reprodukční pořizovací ceně, pokud vlastní náklady nelze zjistit  013  041  Ocenění vlastními náklady podle § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ.  
5.  PF,
P  
Pořízení softwaru bez vedlejších pořizovacích nákladů a přímé zařazení do DNM:     
a) dodavatelsky  013  321   
b) za hotové  013  211  Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).  
6.  VZ  Zařazení – převod dokončeného softwaru v celkové pořizovací ceně do užívání  013  041  § 6 odst. 8 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
7.  VZ  Pořízení softwaru darem  013  648  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 25 ZoÚ
§ 23 odst. 3 písm. c) ZDP (bod 9) – peněžitý dar  
8.  VZ  Pořízení softwaru převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání   013  491   
9.  VZ  Pořízení dokončeného softwaru při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  013  379,
353  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.
Vklad dlouhodobého nehmotného majetku, s výjimkou případů, kdy je vklad oceněn podle společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak, se oceňuje pro účely účetnictví reprodukční pořizovací cenou.  
10.  PF,
VZ  
Zdokonalení softwaru vlastního i cizího (jako nájemce) – technické zhodnocení pořízené:    *) § 32a odst. 6 ZDP – limit pro TZ je daňově od 40 000 Kč.
Účetně jde o náklady, které dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku  
a) dodavatelsky  041  321   
b) ve vlastní režii – aktivací vynaložených vlastních nákladů  041  587  § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
c) zvýšení ocenění softwaru o technické zhodnocení  013  041   
11.  VZ  Účtování o nově zjištěném (v účetnictví dosud neevidovaném) softwaru  013  073  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 ZoÚ 
12.  VZ  Účetní odpisy softwaru  551  073  Stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky a musí být upraveno vnitřní směrnicí o odpisování – odpisovým plánem.
§ 28 odst. 6 ZoÚ
Daňové odpisy – § 32a ZDP 
13.  VZ  Vyřazení softwaru, který je plně odepsán, z účetní evidence  073  013   
14.  VZ  Software nebyl 100% odepsán    Jde o účetní zápisy, které předcházejí vyřazení majetku z evidence 073/013.  
Nahrávám...
Nahrávám...