dnes je 9.3.2021

Input:

029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek

19.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tento účet patří bez ohledu na výši ocenění ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté vkladem jako součást pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem a jiný DHM, který není vykazován na jiných účtech v účtové skupině 02 – Dlouhodobý hmotný majetek, pokud jeho doba použitelnosti je delší než 1 rok a překračuje výši ocenění stanovenou účetní jednotkou.

Dále věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást stavby nebo jako součást ocenění v rámci zásob.

§ 24–28 ZoÚ, § 7, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013

NÚR, KDP

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

Rozvaha: Aktiva: B.II.4.3. – Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
P,
VZ
Pořízení jiného dlouhodobého hmotného majetku dodavatelsky s vedlejšími pořizovacími náklady:


a) cena pořízení podle faktury, smlouvy a jiných specifických dokladů 042 321,
389
§ 25 ZoÚ
Nevyfakturované dodávky se ke konci rozvahového dne účtují jako dohadné položky pasivní.
b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízené dodavatelsky, event. ve vlastní režii) 042 321,
211,
588,
586
§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
2. VZ Zařazení – převod pořízeného jiného dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací ceně 029 042 § 7 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Pořizovací cenou ložiska na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době koupě pozemku nebo v době nabytí pozemku vkladem.
3. VZ,
Na pořízení jiného dlouhodobého hmotného majetku byla poskytnuta dotace 221
(378)
346,
029
346,
042,
042
Ocenění se snižuje o přijatou dotaci – podrobněji u účtu 021.
4. VZ Aktivace nákladů vynaložených na pořízení jiného dlouhodobého hmotného majetku ve vlastní režii:


a) aktivace ve vynaložených vlastních nákladech 042 588 § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
b) zařazení do dlouhodobého majetku v ocenění vlastními náklady nebo v reprodukční pořizovací ceně, pokud vlastní náklady nelze zjistit 029 042 § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ – vlastní náklady – podrobněji u účtu 021.
5. PF,
P
Pořízení jiného dlouhodobého hmotného majetku bez vedlejších pořizovacích nákladů:


a) dodavatelsky 029 321
b) za hotové 029 211
6. VZ Pořízení jiného dlouhodobého hmotného majetku bezplatně darem 029 648 Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 ZoÚ
§ 23 odst. 3 písm. c) ZDP bod 9 (peněžitý dar)
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
7. VZ Pořízení jiného dlouhodobého hmotného majetku převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání  029 491
8. VZ Pořízení jiného majetku při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu 029 379,
353
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK – nepeněžitý vklad – podrobněji u účtu 021.
Nahrávám...
Nahrávám...