dnes je 17.6.2024

Input:

§ 10 ZDN Základ daně

12.5.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

4.3.4
§ 10 ZDN Základ daně

Ing. Jan Koreček

Úplné znění

Ustanovení související k § 10 ZDN

 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (ZDN)

  • - § 1 – úvodní ustanovení
  • - § 2 – předmět daně z pozemků
  • - § 7 – předmět daně ze staveb a jednotek
  • - § 12b – jednotky
  • - § 12c – zdaňovací období
  • - § 13a – daňové přiznání
Komentář

Komentář k § 10 odst. 1 ZDN

Základem daně ze staveb a jednotek u zdanitelné stavby je výměra zastavěné plochy v m2 nadzemní části zdanitelné stavby podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Od 1. ledna 2014 nejsou předmětem daně ze staveb a jednotek stavby bez svislé nosné konstrukce, ale pouze stavby se svislou nosnou konstrukcí.

Komentář k § 10 odst. 2 ZDN

Zastavěnou plochou se rozumí zastavěná plocha stavby podle stavebního zákona odpovídající nadzemní části zdanitelné stavby. Zastavěnou plochou stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Lodžie a arkýře jsou prvky stavby nad terénem, které obvodovými stěnami alespoň částečně vymezují prostor a do zastavěné plochy stavby se započítávají. Plochy ostatních stavebních konstrukcí nad terénem, které vystupují vně obvodovým pláštěm stavby nebo jsou připevněny z venku na obvodový plášť, např. balkony, venkovní neopláštěná schodiště apod., se do zastavěné plochy stavby nezapočítávají. Plocha střechy přesahující vně obvodový plášť, nesená pouze konstrukcemi nacházejícími se v prostoru vymezeném obvodovým pláštěm (včetně obvodového pláště), se také do zastavěné plochy stavby nezapočítává.

Komentář k § 10 odst. 3 ZDN

Základem daně u zdanitelné jednotky je upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená koeficientem 1,22, je-li tato zdanitelná jednotka v budově bytového domu a její součástí je podíl na pozemku nebo je-li její vlastník spoluvlastníkem jiného pozemku ve spoluvlastnictví vlastníků takových zdanitelných jednotek užívaného společně s těmito jednotkami, nebo koeficientem 1,20 v ostatních případech.

Zdanitelnou jednotkou se rozumí jednotka podle nového občanského zákoníku a jednotka, která je vymezena podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů. Podle nového občanského zákoníku jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na

Nahrávám...
Nahrávám...