dnes je 22.5.2024

Input:

103/2003 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D 8 a německé dálnice A 17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu

č. 103/2003 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D 8 a německé dálnice A 17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. září 2000 byla v Berlíně podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D 8 a německé dálnice A 17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 18. července 2003.
Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 15 odst. 2 dne 1. září 2003.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA
mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
o propojení české dálnice D 8 a německé dálnice A 17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu
Česká republika a Spolková republika Německo,
vedeny přáním usnadnit silniční provoz mezi oběma státy a tranzitní dopravu přes svá výsostná území,
se dohodly takto:
Článek 1
Předmět Smlouvy
(1) Dálnice D 8 na výsostném území České republiky a dálnice A 17 na výsostném území Spolkové republiky Německo budou propojeny na společných státních hranicích.
(2) K tomuto účelu se na výsostném území České republiky a na výsostném území Spolkové republiky Německo vybuduje hraniční dálniční most (dále jen „hraniční most”).
(3) Smluvní státy dokončí podle možností hraniční most v roce 2005.
Článek 2
Příprava a provedení stavby
(1) Průzkumné práce a geodetické zaměření provedou smluvní státy každý na svém výsostném území a na své náklady.
(2) Příslušné orgány České republiky převezmou
a) přípravu,
b) vypsání výběrového řízení,
c) zadání zakázky,
d) přezkoumání realizačních podkladů,
e) stavební dozor,
f) přezkoumání fakturace smluvních výkonů a
g) návrh rozdělení nákladů podle ustanovení této smlouvy

pro hraniční most vždy po dosažení shody s příslušnými orgány Spolkové republiky Německo.
(3) Hraniční most bude připravován, realizován a převzat podle norem a stavebních předpisů platných v České republice. Pro jednotlivé části stavby mohou smluvní státy dohodnout použití německých předpisů.
(4) Případná změna průběhu společných státních hranic z důvodu výstavby hraničního mostu vyžaduje zvláštní smlouvu mezi smluvními státy.
Článek 3
Stavební právo a výkup pozemků
(1) Každý smluvní stát zajistí, aby byla včas vydána povolení a schválení a provedeny přejímky podle jeho právních předpisů, potřebné ke stavbě hraničního mostu.
(2) Každý smluvní stát zajistí na vlastní náklady, aby na jeho výsostném území byly včas k dispozici pozemky trvalého a dočasného záboru, potřebné pro stavbu hraničního mostu.
(3) Zaměření a vytýčení potřebných pozemků provede každý smluvní stát na svém výsostném území a na své náklady.
Článek 4
Přejímka
Po dokončení stavebních prací bude hraniční most
Nahrávám...
Nahrávám...