dnes je 22.5.2024

Input:

§ 101k ZDPH - Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení

3.10.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.14.1010011
§ 101k ZDPH - Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 101c až § 101j – Kontrolní hlášení

Vztah k dalším předpisům

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

K § 101k ZDPH

Podle § 101k může správce daně zcela nebo zčásti prominout pokutu za opožděné podání kontrolního hlášení po výzvě správce daně nebo za to, že kontrolní hlášení nebylo vůbec podáno, i přes výzvu správce daně.

Ustanovení se tedy vztahuje na pokuty ve výši 10 000 – 50 000 Kč, které vznikají plátci, pokud kontrolní hlášení podá opožděně po výzvě správce daně nebo jej i přes tuto výzvu nepodá vůbec.

V praxi je nutné o toto prominutí pokuty požádat. Samotné případné prominutí takových pokut se ještě řídí pokyny pro správce daně v metodickém pokynu D-29.

K § 101k odst. 1

Podle odst. 1 je plátce oprávněn požádat správce daně o prominutí pokuty uložené podle § 101h odst. 1 písm. b) až d).

Z tohoto ustanovení vyplývá značně omezený rozsah pokut, u nichž je možné žádat o jejich prominutí. Týkají se jen pokut ve výši 10 000, 30 000 a 50 000 Kč podle ustanovení § 101h odst. 1 písm. b) – d) zákona. Možnost žádat o prominutí pokuty se tedy netýká pokut za opožděné podání kontrolního hlášení (bez výzvy správce daně) podle písm. a), tj. pokut ve výši 1 000 Kč, pokud by se plátce opozdil s podání kontrolního hlášení více než 1x za rok. Také se možnost prominutí netýká pokut ukládaných podle § 101h odst. 2 a 3 zákona (tj. pokut do výše 50 000 a do výše 500 000 Kč). U těchto pokut je dle názoru předkladatele zákona dostatečný prostor pro správní uvážení správce daně, neboť jejich výše je stanovena nikoli jako závazná, ale jako maximální. Správce daně tedy případně může uložit pokuty i nižší než stanovený limit, proto nebyly do institutu prominutí zařazeny.

Časový limit, do něhož může plátce požádat o prominutí pokuty, je stanoven v odst. 3 a v přechodných ustanoveních k zákonu č. 243/2016 Sb.

K § 101k odst. 2 ZDPH

Odst. 2 dává správci daně pravomoc zcela nebo zčásti prominout pokutu podle odst. 1, o jejíž prominutí plátce požádal. Prominout lze pouze v případech,

Nahrávám...
Nahrávám...