dnes je 16.7.2024

Input:

115/2009 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní

č. 115/2009 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. května 2008 byly v Damašku podepsány Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní.
Se Smlouvou a Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky je ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 12. listopadu 2009.
Smlouva a Protokol vstoupily v platnost na základě článku 28 Smlouvy dne 12. listopadu 2009 a ustanovení Smlouvy se budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.
České znění Smlouvy a Protokolu a anglické znění, jež je pro jejich výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
 
SMLOUVA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU SYRSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY
O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ
A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDA SYRSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY,

přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
se dohodly takto:
Článek 1
OSOBY, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států.
Článek 2
DANĚ, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu ukládané jménem každého ze smluvních států nebo jeho místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu nebo z částí příjmu, včetně daní ze zisků ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z celkového objemu mezd či platů vyplácených podniky, a rovněž daní z přírůstku majetku.
3. Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou zejména:
a)  v Syrské arabské republice:
(i)  daň z obchodních, průmyslových a neobchodních zisků;
(ii)  daň z platů a mezd;
(iii)  daň z příjmů nerezidentů;
(iv)  daň z výnosu z movitého a nemovitého majetku; a
(v)  přirážky ukládané jako procenta z výše uvedených daní, včetně přirážek ukládaných místními úřady;

(dále nazývané „syrská daň”);
b)  v České republice:
(i)  daň z příjmů fyzických osob; a
(ii)   daň z příjmů právnických osob;

(dále nazývané „česká daň”).
4. Smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po datu podpisu Smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich daňových zákonech.
Článek 3
VŠEOBECNÉ DEFINICE
1. Pro účely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výrazy „jeden smluvní stát” a „druhý smluvní stát” označují, podle souvislosti, Českou republiku nebo Syrskou arabskou republiku;
b)  výraz „Sýrie” označuje, v souladu s mezinárodním právem, území
Nahrávám...
Nahrávám...