dnes je 16.7.2024

Input:

12/2016 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

č. 12/2016 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. října 2013 byl v Kyjevě podepsán Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku1) .
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 16 dne 9. prosince 2015 a bude se provádět od 1. ledna 2016.
České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
PROTOKOL,
který upravuje
Smlouvu
mezi
vládou České republiky
a
vládou Ukrajiny
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

  
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDA UKRAJINY,

přejíce si uzavřít Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Kyjevě dne 30r června 1997 (dále nazývaná „Smlouva”),
se dohodly takto:
  
ČLÁNEK 1

Článek 2 odstavec 3 písmeno a) Smlouvy se mění následovně:
„a)  v případě Ukrajiny:
(i)  daň ze zisku podniků; a
(ii)  daň z příjmů fyzických osob;
(dále nazývané „ukrajinská daň”);”

  
ČLÁNEK 2

Článek 3 odstavec 2 Smlouvy se mění následovně:
„2. Pokud jde o provádění Smlouvy v jakémkoliv čase některým ze smluvních států, bude mít každý výraz, který v ní není definován, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad, takový význam, jenž mu náleží v tomto čase podle právních předpisů tohoto státu pro účely daní, na které se Smlouva vztahuje, přičemž jakýkoliv význam podle používaných daňových zákonů tohoto státu bude převažovat nad významem daným výrazu podle jiných právních předpisů tohoto státu.”

  
ČLÁNEK 3

Článek 4 odstavec 1 Smlouvy se mění následovně:
„1. Výraz „rezident smluvního státu” označuje pro účely této smlouvy, každou osobu, která je podle právních předpisů tohoto státu podrobena v tomto státě zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, místa skutečného vedení, místa registrace nebo jakéhokoli jiného podobného kritéria, a rovněž zahrnuje tento stát a jakýkoli nižší správní útvar nebo místní úřad tohoto státu. Tento výraz však nezahrnuje žádnou osobu, která je podrobena zdanění v tomto státě pouze z důvodu příjmu ze zdrojů v tomto státě nebo majetku tam umístěného.”

  
ČLÁNEK 4
1.  Článek 5 odstavec 3 písmeno b) Smlouvy se mění tak, že se nahrazuje slovní spojení „tři měsíce” slovním spojením „šest měsíců”.
2.  Článek 5 odstavec 4 písmeno e) Smlouvy se mění následovně:
„e)  trvalé místo pro podnikání, které se udržuje pouze za účelem vykonávání jakékoliv jiné činnosti, která má pro podnik přípravný nebo pomocný charakter;”

  
ČLÁNEK
Nahrávám...
Nahrávám...