dnes je 16.7.2024

Input:

127/2013 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2016, FIX %

č. 127/2013 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2016, FIX %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 13. května 2013,
jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2016, FIX %
Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”) vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Prémiového spořicího státního dluhopisu České republiky, 2013-2016, FIX % (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”).
1.  Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2016, FIX %
Zkrácený název: SSD-P ČR, FIX %, 16
Pořadové číslo emise: 80.
Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna česká)
Emisní kurz: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 13. 5. 2013
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 12. 6. 2015
Datum emise: 12. 6. 2013
Datum splatnosti: 12. 6. 2016
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou stanovenou pro
 
první výnosové období
od 12. 6. 2013 do 12. 6. 2014
ve výši 0,50 % p. a.
druhé výnosové období
od 12. 6. 2014 do 12. 6. 2015
ve výši 0,50 % p. a.
třetí výnosové období
od 12. 6. 2015 do 12. 6. 2016
ve výši 6,50 % p. a.

Zdaňování výnosu dluhopisu: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001003982
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů. Vydání dluhopisů zabezpečuje ministerstvo.
3.  Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo, (dále jen „evidence ministerstva”).
4.  Dluhopisy může upsat pouze:
a)  fyzická osoba,
b)  občanské sdružení nebo honební společenstvo,
c)  odborová organizace nebo organizace zaměstnavatelů,
d)  nadace nebo nadační fond,
e)  obecně prospěšná společnost,
f)  stavovská komora nebo profesní organizace,
g)  školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem nejsou ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí ve smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
h)  Hospodářská komora České republiky nebo Agrární komora České republiky zřízené zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a o Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
i) 
Nahrávám...
Nahrávám...