dnes je 22.5.2024

Input:

§ 14 ZDNV Srovnávací daňová hodnota

14.11.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

5.1.1.4.5
§ 14 ZDNV Srovnávací daňová hodnota

Ing. Věra Engelmannová

Úplné znění

Ustanovení související k § 14 ZDNV

  • Zákonné opatření Senátu č. 340/2012 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (ZDNV)

    • - § 10 – Stanovení základu daně
    • - § 11 – Nabývací hodnota
    • - § 15 – Směrná hodnota
    • - § 16 – Zjištěná cena
Komentář

Komentář k § 14 ZDNV

Do roku 1994 byl spolu s návrhem na vklad do katastru nemovitostí a smlouvou předkládán i znalecký posudek o ceně zjištěné převáděné nemovitosti. Z této ceny byl potom stanovován poplatek ve výši 0,075 %. V souvislosti se změnou, na základě které je vybírán poplatek paušální částkou jsou znalecké posudky o ceny zjištěné předkládány pro účely stanovení základu daně z převodu nemovitostí, což bylo v řadě případů předmětem kritiky ze strany poplatníků. Proto byla u vybraných nemovitých věcí zavedena možnost volby mezi zjištěnou cenou a mezi směrnou hodnotou, která vyjadřuje jakousi "úřední cenu", stanovenou správcem daně na základě klíčových znaků uvedených poplatníkem. Zároveň by takto stanovená směrná hodnota měla odpovídat hladině cen v dané lokalitě.

Základ daně se stanoví porovnáním sjednané ceny s jinou (pokud možno objektivně nastavenou) cenou – srovnávací daňovou hodnotou (SDH). Vyšší z těchto cen je nabývací hodnotou pro stanovení základu daně. SDH není oceněním konkrétní nemovité věci, ale nastavením cenové hladiny, v jaké se pohybují ceny obdobných nemovitých věcí v daném místě a čase. Účelem SDH je eliminace sjednaných cen, které jsou výrazně nižší než tržní cena. Na druhou stranu, protože se jedná o cenovou hladinu, je SDH rovna částce odpovídající 75 % směrné hodnoty nebo 75 % zjištěné ceny. Poplatník si může zvolit, zda k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu, nebo zjištěnou cenu. Samozřejmě směrná hodnota může být určena pouze v případě nemovitých věcí vyjmenovaných v § 15 ZDNV. V ostatních případech je podkladem pro určení SDH vždy zjištěná cena.

V návaznosti na úpravu v § 13 ZDNV novely týkající se ceny sjednané v případech směny nemovitých věcí byl v novele ZDNV rozšířen i § 14 ZDNV o úpravu, podle které v  případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí za podmínky, že nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, je srovnávací daňová hodnota částka odpovídající 100 %

a) směrné hodnoty, nebo

b) zjištěné ceny.

Použití této nové úpravy v praxi je uvedeno v komentáři k § 13 ZDNV novely. V případech, kdy nebude sjednán doplatek, bude nabývací hodnotou srovnávací daňová hodnota odpovídající 100 % směrné

Nahrávám...
Nahrávám...