dnes je 19.7.2024

Input:

15/2013 Sb., Sdělení, Ministerstva financí jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013-2016, 0,50 %

č. 15/2013 Sb., Sdělení, Ministerstva financí jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013-2016, 0,50 %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 4. ledna 2013,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013-2016, 0,50 %
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2013-2016, 0,50 %:
1.  Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”)
Název: Státní dluhopis České republiky, 2013-2016, 0,50 %
Zkrácený název: ČR, 0,50 %, 16
Pořadové číslo emise: 77.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 23. ledna 2013
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 28. června 2016
Datum emise: 28. ledna 2013
Datum splatnosti: 28. července 2016
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 0,50 % p. a.
Zdanění výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001003842
Oddělená jistina - ISIN: CZ0000702741
Kupon č. 1 - ISIN: CZ0000702758
Kupon č. 2 - ISIN: CZ0000702766
Kupon č. 3 - ISIN: CZ0000702774
Kupon č. 4 - ISIN: CZ0000702782
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů.
3.  Dluhopisy mají formu cenného papíru na doručitele, jsou vydávány v zaknihované podobě a evidovány v centrální evidenci cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., a osoby oprávněné vést navazující evidenci.
4.  Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jako „investoři”). Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny podle právních předpisů České republiky.
5.  Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem ke dni 28. června počínaje rokem 2013. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise do 28. července 2013 má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem ke dni 28. června 2013. Převoditelnost dluhopisu se po datu 28. června 2016 vylučuje.
6.  Výnos dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,50 % p. a. Výnos dluhopisu je vyplácen jedenkrát ročně, a to vždy k datu 28. července počínaje rokem 2013. Připadne-li datum vyplacení výnosu na den, který není pracovním dnem, bude vyplacení výnosu provedeno první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí výplaty.
7.  Výpočet poměrného výnosu dluhopisu probíhá
Nahrávám...
Nahrávám...