dnes je 25.6.2024

Input:

§ 18b Zvláštní ustanovení o předmětu daně osobních obchodních společností a jejich společníků

26.8.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

3.1.2.5
§ 18b Zvláštní ustanovení o předmětu daně osobních obchodních společností a jejich společníků

Ing. Martin Děrgel

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK)

  • - § 95 až 131
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 7 odst. 1, 4 a 5
  • - § 20 odst. 4 až 6
  • - § 23 odst. 2
  • - § 38mb písm. c)
Komentář

Komentář k § 18b ZDP

U osobních společností došlo s příchodem ZOK, který od 1. 1. 2014 nahradil dosavadní obchodní zákoník, pouze k drobným modifikacím dosavadní právní úpravy. Například je umožněno za určitých podmínek vložení práce a služeb jakožto předmětu vkladu. Panevropský zákaz tohoto postupu – plynoucí z čl. 7 Druhé směrnice Rady 77/91/EHS – totiž dopadá pouze na akciové společnosti, přičemž byl v ČR rozšířen taktéž na s. r. o. A pokud to umožní společenská smlouva k. s., je možno takto rozšířit také předmět vkladu komanditisty.

Dále byla pozměněna pravidla dělení zisku a ztráty v. o. s., přičemž se zohledňuje její osobní povaha a vklady společníků (25 % z částky, v níž splnil vkladovou povinnost pro společníka se vkladovou povinností); vše je ale dispositivní. Nově je umožněno nahradit společníkovi rozumné výdaje, které měl v záležitostech společnosti, se souhlasem všech společníků může společník započíst vynaložené náklady včetně úroku na vklad.

V případě v. o. s. byl opuštěn koncept rozdělení obchodního vedení a statutárního orgánu. Pod taktovkou ZOK se tedy obojí spojilo do rukou statutárního orgánu, kterým je vždy společník (společníci podle dohody).

Bez svolení všech ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu podnikání dané v. o. s., a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Společník nesmí být ani členem statutárního nebo jiného orgánu jiné obchodní korporace s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. Společenská smlouva ovšem může takto předkládaný zákaz konkurence upravit odlišně.

Převod podílu v. o. s. je zakázán, nevylučuje se tím nicméně cese smlouvy podle občanského zákoníku.

V k. s. alespoň 1 společník ručí za dluhy společnosti neomezeně celým majetkem (komplementář) a alespoň 1 omezeně (komanditista). Výše ručení komanditisty je obecně dána jeho nesplaceným vkladem, ale alternativně, pokud tak stanoví společenská smlouva, výší tzv. komanditní sumy, jejíž výše se zapisuje do obchodního rejstříku (nesmí být nižší, než kolik činí vklad komanditisty). Zatímco vkladová povinnost, u níž již není stanovena nejnižší částka (do konce roku 2013 to bylo 5 000 Kč), se týká vnitřního chodu k. s., tak komanditní suma souvisí se vztahem společnosti ke třetím osobám. Komanditní suma, a tím i ručení, se zmenšuje o částku, kterou komanditista splatil na svůj vklad. Pokud tedy komanditista plně splatí svůj vklad, který je roven komanditní sumě, jeho ručení za dluhy společnosti zaniká.

Komanditista může převádět svůj podíl a může jich držet i více (jako v s. r. o.), komplementář nikoliv.

Zvláštní ustanovení o předmětu daně v. o. s., společníků v. o. s. a komplementářů zůstalo bez věcné změny. Podle § 23 odst. 2 písm. a) ZDP se pro zjištění základu daně veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti vychází z výsledku hospodaření upraveného o převod podílů na výsledku hospodaření (zisku či ztráty) společníkům v. o. s. nebo komplementářům k. s. S tím korespondují i účetní postupy uzavírání účetních knih podle bodu 2.2 Českých účetních standardů pro podnikatele č. 002, podle nichž se výsledek hospodaření před zdaněním zjistí jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtových skupin 50 až 58 a účtech 596, 597 a 598 s výjimkou účtů vnitropodnikových výnosů

Nahrávám...
Nahrávám...