dnes je 2.10.2023

Input:

193/2009 Sb., Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

č. 193/2009 Sb., Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
VYHLÁŠKA
ze dne 17. června 2009
o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 4 a § 30 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje:
a) technické náležitosti provádění autorizované konverze dokumentů (dále jen „konverze”),
b) technické náležitosti dokumentu, který provedením konverze vznikl (dále jen „výstup”),
c) technické náležitosti dokumentu, jehož převedením výstup při konverzi vznikl (dále jen „vstup”),
d) vzor osvědčení o vykonání zkoušky zaměstnance provádějícího konverzi na žádost.
§ 2
Technické náležitosti provádění konverze
(1) Konverze se provádí prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě se provádí za použití technického zařízení umožňujícího převod dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě (dále jen „snímací zařízení”), jehož technické náležitosti jsou stanoveny v bodu 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce.
(3) Konverze do dokumentu v listinné podobě se provádí za použití tiskárny, jejíž technické náležitosti jsou stanoveny v bodu 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce.
(4) Vstup se převádí zpravidla černobíle. Ztratila-li by se informace vyjádřená barvou, vstup se převede barevně.
(5) Subjekt provádějící konverzi na žádost přijímá vstupy obsažené v datové zprávě a vydává výstupy obsažené v datové zprávě též
a) prostřednictvím datového úložiště elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo
b) na technickém nosiči dat s laserovým záznamem (CD, DVD).
§ 3
Technické náležitosti vstupu a výstupu
(1) Vstup obsažený v datové zprávě nesmí obsahovat škodlivý kód, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému subjektu provádějícího konverzi nebo na informacích zpracovávaných subjektem provádějícím konverzi.
(2) Vstup v listinné podobě nesmí být ve stavu způsobilém poškodit snímací zařízení nebo ve stavu způsobilém přivodit provedením konverze své poškození.
(3) Formáty vstupu a výstupu obsaženého v datové zprávě jsou
Nahrávám...
Nahrávám...