dnes je 24.5.2024

Input:

§ 2 ZDN Předmět daně

3.5.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

4.2.1
§ 2 ZDN Předmět daně

Ing. Jan Koreček

Úplné znění

Ustanovení související k § 2 ZDN

 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (ZDN)

  • - § 1 – úvodní ustanovení
  • - § 6 – sazba daně z pozemků
  • - § 7 – předmět daně ze staveb a jednotek
  • - § 10 – základ daně ze staveb a jednotek
  • - § 12b – jednotky
Komentář

Komentář k § 2 odst. 1 ZDN

Zdanění podléhají pozemky na území České republiky, které jsou evidované v katastru nemovitostí. Pozemky nacházející se na území České republiky, které nejsou evidované v katastru nemovitostí, nepodléhají dani z pozemků. Pozemek je definován v § 2 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech vymezených v tomto zákoně zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitým věcem. Katastr nemovitostí eviduje pozemky v podobě parcel. Pozemky katastr nemovitostí člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty jsou považovány za zemědělské pozemky. U některých z těchto druhů rozlišuje daň z pozemků při jejich zdaňování další charakteristiky. Zákon o dani z nemovitých věcí si navíc definuje dva druhy pozemků, které katastr z nemovitostí neeviduje. Jedná se o stavební pozemek podle ustanovení § 6 odst. 3 ZDN a zpevněnou plochu pozemku podle ustanovení § 6 odst. 5 ZDN.

Komentář k § 2 odst. 2 ZDN

Negativní vymezení předmětu daně vymezuje, které pozemky nejsou do předmětu daně zahrnuty.

Komentář k § 2 odst. 2 písm. a) ZDN

Předmětem daně z pozemků není ta část pozemku, která je zastavěna zdanitelnou stavbou, v rozsahu zastavěné plochy této zdanitelné stavby. Zdanitelnou stavbou se rozumí budova (podle zákona č. 256/2013Sb., o katastru nemovitostí), ve znění pozdějších předpisů nebo inženýrská stavba uvedená v příloze zákona o dani z nemovitých věcí. Jde tedy o kterýkoliv druh pozemku, jenž je evidován v katastru nemovitostí a je zastavěn budovou nebo inženýrskou stavbou uvedenou v příloze zákona o dani z nemovitých věcí. Výměra zastavěná zdanitelnou stavbou se odečítá od celkové výměry pozemku uvedené v katastru nemovitostí, na němž je zdanitelná stavba umístěna. Například celková výměra pozemku je 500 m2, zastavěno stavbou je 150 m2. Předmětem daně z pozemků je pouze rozdíl 500 – 150 = 350 m2.

Komentář k § 2 odst. 2 písm. b) ZDN

Lesy ochranné a zvláštního určení nejsou podle § 2 odst. 2 písm. b) ZDN předmětem daně z pozemků. Zdaňován je pouze druh lesních pozemků s charakterem hospodářského lesa. Lesní pozemky jsou členěné podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské (§ 6 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů). Do kategorie lesů ochranných se zařazují lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.), vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech a lesy v klečovém lesním vegetačním stupni (§ 7 zákona č. 289/1995 Sb.). Za lesy zvláštního určení se zpravidla vyhlašují lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod, na území národních parků a národních přírodních rezervací. Do kategorie lesů zvláštního určení jsou dále zařazovány lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním. Jde o lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách, lázeňské lesy, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce, lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou, lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti apod.

O zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení zpravidla rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu (§ 8 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů).

Lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení se neuvádějí v daňovém přiznání. Podle vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), kterou se provádí zákon č. 256/2013Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou v katastru nemovitostí pozemky zařazené do kategorie lesy ochranné a lesy zvláštního určení evidované s druhem využití pozemku pod číslem 4 – les jiný než hospodářský, zkráceně "les (ne hospodář)".

Komentář k § 2 odst. 2 písm. c) ZDN

Z předmětu daně z pozemků jsou vyjmuty všechny pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb. Jedná se o všechny pozemky označené v katastru nemovitostí jako vodní plochy. Převážně jde o nevyužité vodní plochy, jako jsou zdroje pitné vody, vodní toky a močály. Naopak předmětem daně z pozemků jsou hospodářsky využívané pozemky rybníků užívané pro chov ryb v rámci podnikání. Povolení se vydává ve formě rozhodnutí ve vodoprávním řízení, vodoprávní úřad vydá povolení k nakládání s vodami vždy k určitému účelu v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Komentář k § 2 odst. 2 písm. d) ZDN

Jedná se o pozemky určené pro obranu České republiky převážně na území vojenských újezdů ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dále o pozemky různých vlastníků, využívané k zabezpečování obrany České republiky. Podle § 3 odst. 5 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) se tyto pozemky v katastru nemovitostí evidují zvláštním způsobem.

Komentář k § 2 odst. 2 písm. e) ZDN

Podle ZDN platného do 31. 12. 2015 nebyly předmětem daně pozemky, které byly součástí jednotky, a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami.

Předmětem daně z pozemků nejsou od 1. 1. 2016 pouze pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou

Nahrávám...
Nahrávám...