dnes je 27.5.2024

Input:

§ 21b Obecná společná ustanovení o věcech

30.8.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

3.1.3.1
§ 21b Obecná společná ustanovení o věcech

Ing. Martin Děrgel

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

  • - § 489 až 513
  • - § 514 až 544
  • - § 502
  • - § 1158 až 1222
  • - § 1808
  • - § 1809
 • Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 4 odst. 1
  • - § 4a
  • - § 23 odst. 8 a 15
  • - § 26 odst. 2
  • - § 32b
Komentář

Komentář k § 21b ZDP

NOZ změnil dosavadní právní pojetí "věcí" a jejich členění na movité/nemovité a hmotné/nehmotné. Obecně platí, že věc je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí, ovšem s výjimkou lidského těla a jeho části (i když byly od těla odděleny) ani živé zvíře. Hmotná věc je definována jako ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu, zatímco nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty. Ustanovení o věcech hmotných se použijí přiměřeně také na ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje. Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná či nehmotná, jsou movité.

Toto vymezení ale nevyhovuje potřebám ZDP, a rovněž bylo třeba předejít nejasnostem ohledně ovladatelných přírodních sil (NOZ jednoznačně nestanoví, že jde o hmotné věci). Za věc hmotnou a movitou se proto speciálně pro účely ZDP považuje také, tj. nad rámec NOZ, živé zvíře, část lidského těla a ovladatelná přírodní síla, se kterou se obchoduje. Obdobné speciální vymezení "zboží" je také v zákoně o DPH.

Z důvodu úspornějšího textu v zákoně se zde dále normuje, že ustanovení o obchodním závodu (do konce roku 2013 šlo o podnik), se použijí i na jeho část tvořící samostatnou organizační složku. Podle § 502 NOZ se pojmem obchodní závod, pro který NOZ zavádí legislativní zkratku "závod", rozumí organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Přičemž se má za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. S čímž souvisí § 495 NOZ, podle kterého jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a dluhů, a majetek obecně tvoří souhrn všeho, co dané osobě patří.

NOZ důsledně rozlišuje mezi cennými papíry ve smyslu listinném a zaknihovanými cennými papíry, s nimiž pracuje jako se samostatnými kategoriemi, což ale nevyhovuje daňovému posouzení. Proto se stanoví, že co platí pro cenné papíry, se na poli ZDP použije i pro zaknihované cenné papíry.

Další definice reaguje na dichotomii (dvojakost) jednotek založenou § 3063 NOZ: "nové" jednotky podle § 1159 NOZ versus "staré" jednotky ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (sice byl zrušen, ale skrze přechodná ustanovení přežívá). Pro právní jistotu § 21b ZDP stanoví jednotnou daňovou úpravu pro obě kategorie jednotek, tj. vždy včetně podílu na společných částech domu a souvisejícího pozemku, přičemž je obojí považováno za nemovitou věc. Dodejme, že s vlastnictvím "staré" jednotky (bytu nebo nebytového prostoru funkčně a technicky vymezeného v domě) bylo neoddělitelně spojeno spoluvlastnictví ke společným částem daného domu a také k příslušnému pozemku, na kterém dům stojí, a to v poměru podlahových ploch. "Nové" jednotky zahrnují kromě bytových a

Nahrávám...
Nahrávám...