dnes je 22.5.2024

Input:

272/1996 Sb., Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv

č. 272/1996 Sb., Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv
ZÁKON
ze dne 11. října 1996,
kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
(1) Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy:
a) Ministerstvo pro místní rozvoj,
b) Ministerstvo dopravy a spojů,
c) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
d) Úřad pro státní informační systém.
(2) Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy:
a) Ministerstvo hospodářství,
b) Ministerstvo pro hospodářskou soutěž,
c) Ministerstvo dopravy,
d) Česká komise pro vědecké hodnosti.
(3) Zrušuje se Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky.
(4) Působnost ústředních orgánů státní správy, které jsou uvedeny v odstavci 1, stanoví zvláštní zákony.
(5) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších právních předpisů přechází
a) z Ministerstva hospodářství
1. ve věcech telekomunikací a pošt na Ministerstvo dopravy a spojů,
2. ve věcech profesní přípravy učňů na povolání na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
3. ve věcech malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, ve věcech živností, podpory exportu, tvorby jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, rozvoje techniky a technologií, technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví na Ministerstvo průmyslu a obchodu,
4. ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a ve věcech nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky a cestovního ruchu na Ministerstvo pro místní rozvoj,
5. ve věcech geologického průzkumu na Ministerstvo životního prostředí,
6. ve věcech hospodářské mobilizace a hospodářských opatření potřebných pro zabezpečení obrany na Správu státních hmotných rezerv,
7. ve věcech státního informačního systému na Úřad pro státní informační systém;
b) z Ministerstva dopravy na Ministerstvo dopravy a spojů;
c) z Ministerstva životního prostředí ve věcech vodního hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, na Ministerstvo zemědělství;
d) z Ministerstva zdravotnictví ve
Nahrávám...
Nahrávám...