dnes je 24.5.2024

Input:

§ 28 ZoÚ

28.3.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

9.1.4.5
§ 28 ZoÚ

Ing. Alena Čechová

Úplné znění

Ustanovení související k § 28 ZoÚ

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ)

  • - § 25 odst. 1 – Oceňovaný majetek a závazky
  • - § 31 – Úschova účetních záznamů
  • - § 33 – Účetní záznam
  • - § 33a – Průkaznost účetního záznamu
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., pro podnikatele vedoucí účetnictví (PVZÚ)

  • - § 6 – Dlouhodobý nehmotný majetek
  • - § 7 – Dlouhodobý hmotný majetek
  • - § 56 – Odpisování majetku
 • Český účetní standard pro podnikatele (ČÚS) č. 011 – Operace s obchodním závodem

 • Českého účetní standard pro podnikatele (ČÚS) č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

  • - odst. 4
Komentář

Komentář k § 28 ZoÚ

Odepisováním je řešeno promítnutí pořizovací ceny dlouhodobých aktiv do nákladů jednotlivých účetních období, ve kterých je dlouhodobý majetek užíván a přináší výnosy.

Dlouhodobá aktiva (definice dlouhodobých nehmotných aktiv viz § 6 PVZÚ, dlouhodobá hmotná aktiva viz § 7 PVZÚ) jsou podle legislativy v ČR v zásadě vždy zachycena v rozvaze účetní jednotky, která majetek vlastní bez zřetele na to, zda jej používá ke své činnosti. Vlastník dlouhodobá aktiva rovněž odepisuje. Obdobná je situaci u státního majetku, který byl svěřen účetní jednotce k hospodaření, v tomto případě jej odepisují příslušné účetní jednotky, které jsou dnes označovány jako vybrané účetní jednotky. Ty mají v mnoha paragrafech ZoÚ speciální ustanovení (jak je zmiňováno v průběhu celého komentáře), řídí se speciální prováděcí vyhláškou (č. 410/2009 Sb.) a navazujícími účetními standardy.

Pro vykázání a odepisování aktiva je tedy rozhodující vlastnické právo neboť náš právní systém předpokládá, že ten, kdo majetek vlastní, jej také využívá. Tento pohled není v přímém souladu s definicí aktiva podle Mezinárodních účetních standardů, kdy:

aktivum má být podle této definice vykázáno v rozvaze účetní jednotky, pokud splňuje následující kritéria:

 1. Aktivum přinese účetní jednotce v budoucnu pravděpodobně užitek, účetní jednotka má právo s aktivem disponovat a užitky plynoucí z aktiva si přivlastňovat.
 2. Aktivum je ocenitelné s dostatečnou spolehlivostí.
 3. Aktivum je výsledkem minulých událostí.

Tuto definici naplňuje právě majetek vybraných účetních jednotek, které s ním hospodaří a mají z něj užitek, aniž by ho vlastnily.

Nesoulad nastává u majetku pořízeného formou leasingu, kdy tento v rozvaze uvádí ten, kdo jej vlastní, nikoliv ten, kdo jej využívá. Nelze však říci, že pronajímatel z tohoto majetku nemá užitek (vybírá nájemné), takže ani zde nejsou české účetní předpisy v příkrém rozporu s uvedenou definicí. Povinností českých účetních jednotek je o takovém majetku účtovat na

Nahrávám...
Nahrávám...