dnes je 27.5.2024

Input:

§ 3 ZDN Poplatníci daně

4.5.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

4.2.2
§ 3 ZDN Poplatníci daně

Ing. Jan Koreček

Úplné znění

Ustanovení související k § 3 ZDN

 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (ZDN)

  • - § 1 – úvodní ustanovení
  • - § 2 – předmět daně z pozemků
  • - § 4 – osvobození od daně z pozemků
  • - § 13 – solidární daňová povinnost
  • - § 13a – daňové přiznání
Komentář

Komentář k § 3 odst. 1 ZDN

Daň z nemovitých věcí je svou povahou daní majetkovou, a proto je poplatníkem daně z pozemků zejména vlastník pozemku, a to bez ohledu, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu. Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku uvedený na příslušném listu vlastnictví k 1. lednu zdaňovacího období. Podle § 241 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ), ve znění pozdějších předpisů, je daňová povinnost nepřenosná.

Komentář k § 3 odst. 2 písm. a) ZDN

Jde-li o pozemek ve vlastnictví České republiky, je poplatníkem daně z pozemků organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem státu organizační složka státu. Organizačními složkami státu jsou ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis (§ 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů). Organizační složka není právnickou osobou, ale má však právo hospodařit s majetkem státu, a toto právo se zapisuje do katastru nemovitostí. Státními fondy jsou například Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond životního prostředí České republiky a další. Státní podnik je na rozdíl od organizační složky státu právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost (§ 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů). Podnik má právo hospodařit s majetkem státu a nemá vlastní majetek.

U pozemků ve vlastnictví České republiky je poplatníkem daně z pozemků také právnická osoba, která má právo užívat tento pozemek na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky.

Komentář k § 3 odst. 2 písm. b) ZDN

Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat (§ 1448 NOZ). Správa svěřenského fondu se zapisuje do katastru nemovitostí. Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku. Vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský správce, avšak tento majetek není ani vlastnictvím zakladatele, ani vlastnictvím svěřenského správce, ani vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno. Pro účely daně z nemovitých věcí se stanovuje, že poplatníkem daně z pozemků je samotný svěřenský fond, přičemž jeho práva a povinnosti jako daňového subjektu bude vykonávat svěřenský správce, a to na účet tohoto fondu.

Komentář k § 3 odst. 2 písm. c) ZDN

V případě vlastnického práva k pozemku u podílníka podílového fondu, je poplatníkem daně z pozemků podílový fond. Podílový fond není právnickou osobou a nemá právní osobnost (§ 103 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů). Vlastnické právo k majetku v podílovém fondu náleží společně všem podílníkům, a to v poměru podle hodnoty jimi vlastněných podílových listů. Vlastnická práva k majetku v podílovém fondu vykonává vlastním jménem a na účet podílového fondu jeho obhospodařovatel.

Nahrávám...
Nahrávám...