dnes je 22.5.2024

Input:

§ 3 ZoR

17.8.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

6.1.3
§ 3 ZoR

Ing. Martin Gorčík

Úplné znění

Ustanovení související k § 3 ZoR

 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ZoR)

  • - § 8 – Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení
  • - § 8a – Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994
  • - § 8c – V jakém případě může poplatník vytvořit opravnou položku až do výše 100 % její neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 21a – Zdaňovací období
  • - § 24 odst. 2 písm. i) – Výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně jsou také rezervy a opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní zákon
  • - § 38ma – Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za období, za které se podává daňové přiznání
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ)

  • - § 1f – Kdy může vést účetní jednotka jednoduché účetnictví
Komentář

Komentář k § 3 odst. 1 ZoR

Daňový poplatník se v tomto ustanovení dozví, za jaké období má právo vytvářet opravné položky a rezervy podle ZoR. V zásadě se zákonné opravné položky a rezervy uplatňují za zdaňovací období, není-li v ZoR stanoveno jinak – přitom jinak je například stanoveno v ustanoveních § 8, § 8a ZoR a v § 8c ZoR, kdy se tyto opravné položky tvoří za období, za které se podává daňové přiznání.

Přitom zdaňovacím obdobím se u právnických osob rozumí zdaňovací období z příjmů právnických osob, které je upraveno v ustanovení § 21a ZDP, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace.

Jak již bylo shora uvedeno na příkladu opravných položek k pohledávkám, tvořeným podle § 8, § 8a ZoR či § 8c ZoR, lze tyto vytvářet za období, za které se podává daňové přiznání v souladu s ustanovením § 38ma ZDP.

Komentář k § 3 odst. 2 ZoR

Do konce roku 2003 ZoR stanovil požadavek na prokazatelnost výše a způsobu tvorby rezerv a opravných položek s odkazem na inventarizaci podle účetních předpisů. Zákon č. 438/2003 Sb., s účinností od 1. 1. 2004, změnil toto ustanovení tak, že je povinností poplatníka prověřit odůvodněnost tvorby rezerv či opravných položek porovnáním skutečného stavu s výší, kterou připouští

Nahrávám...
Nahrávám...