dnes je 15.7.2024

Input:

312/2014 Sb., Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění účinném k 1.1.2022

č. 312/2014 Sb., Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2014
o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku
(konsolidační vyhláška státu)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
373/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem 109 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
396/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění; nové přechodné ustanovení
340/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 26, § 28, § 52, § 56, § 65 a přílohy č. 3 a 5; ruší § 63; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. k), l), p) až t) a § 23b odst. 5.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a)  rozsah a způsob sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
b)  postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku Česká republika, do vyšších dílčích konsolidačních celků státu a do dílčích konsolidačních celků státu (dále jen „konsolidační celek státu”),
c)  uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv v účetních výkazech za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
d)  uspořádání, označování a obsahové vymezení položek nákladů a výnosů a peněžních toků v účetních výkazech za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
e)  uspořádání, označování a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
f)  metody konsolidace a jejich použití při sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
g)  způsob sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu a stanovení pravidel konsolidace,
h)  pravidla pro přenos účetních záznamů v technické formě.
§ 2
Působnost
Tato vyhláška se použije pro účetní jednotku, která je součástí konsolidačního celku státu.
§ 3
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  spravující jednotkou spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu vládní část, spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu kraj, spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu obec a spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí,
b)  spravující jednotkou dílčího konsolidačního celku státu vládní část účetní jednotka, která je správcem kapitoly státního rozpočtu podle rozpočtových pravidel,
c)  spravující jednotkou dílčího konsolidačního celku státu kraj účetní jednotka, která je krajem, nebo hlavní město Praha bez městských částí hlavního města Prahy,
d)  spravující jednotkou dílčího konsolidačního celku státu obec účetní jednotka, která je obcí,
e)  spravující jednotkou dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí účetní jednotka, která je dobrovolným svazkem obcí,
f)  konsolidovanou jednotkou státu účetní jednotka, pokud je zahrnuta do konsolidačního celku státu způsobem stanoveným v této vyhlášce a zveřejněna ve výčtu konsolidovaných jednotek státu podle § 11 odst. 2,
g)  konsolidační operací každý jednotlivý úkon nezbytný pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku, za vyšší dílčí konsolidační celky státu a za dílčí konsolidační celky státu a pro sestavení Pomocného
Nahrávám...
Nahrávám...