dnes je 19.5.2024

Input:

315/2013 Sb., Vyhláška o směnárenské činnosti

č. 315/2013 Sb., Vyhláška o směnárenské činnosti
VYHLÁŠKA
ze dne 12. září 2013
o směnárenské činnosti
Česká národní banka stanoví podle § 26 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, k provedení § 6 odst. 6, § 8 odst. 2, § 10 odst. 5 a § 15 odst. 2 tohoto zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví
a) náležitosti žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka a její přílohy,
b) náležitosti oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti směnárníka a jeho přílohy,
c) náležitosti oznámení o umístění provozovny a oznámení o změně umístění provozovny a
d) formu a způsob podání žádosti a oznámení podle písmen a) až c).
(2) Vyhláška dále stanoví rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací o objemu směnárenských obchodů provedených v jednotlivých měnách.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dokladem vydaným cizím státem o bezúhonnosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů1) ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,
1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,
b) dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis, anebo jiný dokument, z evidence podnikatelů nebo jiné evidence, podle jiného právního předpisu, anebo z obdobných evidencí v zahraničí, obsahující údaje platné v době podání žádosti, včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden,
c) dokladem k posouzení důvěryhodnosti prohlášení osoby, které obsahuje osobní údaje pro účely opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a údaje o profesní a podnikatelské integritě osoby za posledních 10 let a které se týká zejména
1. pravomocného rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt nebo srovnatelného zahraničního pravomocného rozhodnutí souvisejících s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností této osoby,
2. pravomocného rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
3. rozhodnutí o pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, nejde-li o odnětí na základě žádosti osoby, která je držitelem takovéhoto povolení,
4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže je takový souhlas vyžadován, a
5. rozhodnutí o vyloučení z profesního sdružení, komory nebo asociace,
d) identifikačními údaji
1. jméno, případně jména, příjmení, datum narození, adresa bydliště, případně i sídlo, pokud se liší od adresy bydliště, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, a
2. obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, a nebylo-li přiděleno, datum vzniku, jde-li o právnickou osobu,
e) společenskou smlouvou společenská smlouva, stanovy, zakladatelská listina nebo jiný dokument obdobné povahy v závislosti na právní
Nahrávám...
Nahrávám...