dnes je 16.7.2024

Input:

32/2012 F.z., Pokyn GFŘ-D-12: o fi nančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části

32/2012 F.z., Pokyn GFŘ-D-12: o fi nančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části
Pokyn č. GFŘ-D-12
o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části
 
 
Č.j.: 40753/12-3411-011654
Tímto pokynem je pro přehlednost sestaven výčet finančních úřadů a jejich územních pracovišť, jsou stanoveny zkratky těchto orgánů Finanční správy České republiky1) (dále jen „orgány finanční správy”) a je určeno umístění spisů daňových subjektů, příp. částí těchto spisů.
Čl. I
Finanční úřady a jejich územní pracoviště
1.  Názvy finančních úřadů jsou vymezeny v § 8 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů2) (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.”). Tyto finanční úřady jsou dále v textu označeny též jako nové finanční úřady. Územní pracoviště těchto finančních úřadů (tzv. nová územní pracoviště) jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami / útvary; místně příslušným správcem daně, resp. správním orgánem je tedy finanční úřad vykonávající působnost na územní vyššího územního samosprávního celku3) , nikoli územní pracoviště. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena vyhláškou č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena Organizačním řádem Finanční správy České republiky.
2.  Původním finančním úřadem se rozumí finanční úřady zřízené podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů4) (dále jen „zákon č. 531/1990 Sb.”), tj. finanční úřady, jejichž názvy, sídla a územní působnost jsou vymezeny v příloze č. 1 k zákonu č. 531/1990 Sb.
3.  Zavádí se zkratky pro názvy jednotlivých nových finančních úřadů a jejich územní pracoviště, které mohou být použity zejména na doručenkách5) či písemných dokladech stvrzujících, že písemnost byla doručena nebo že poštovní zásilka obsahující písemnost byla dodána6) . Tyto zkratky7) jsou uvedeny v tabulce v příloze č. 1 k tomuto pokynu a je jimi označen správce daně, resp. správní orgán, který písemnost doručuje. Zkratky se nepoužijí pro označení správce daně8) , resp. správního orgánu9v rozhodnutích a jiných písemnostech vydávaných při správě daní, resp. ve správním řízení.
Čl. II
Základní pravidla pro umístění spisů nebo jejich částí
1.  Dle § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. příslušný orgán finanční správy (tj. též nové finanční úřady) na požádání bezodkladně informuje daňový subjekt, na jakém místě je umístěn spis nebo jeho příslušná část. Oprávnění daňového subjektu nahlížet do spisu lze vykonávat pouze v místě, kde je umístěn spis nebo jeho příslušná část - tj. buď v sídle příslušného orgánu finanční správy, anebo na jeho územním pracovišti, a to podle toho, kde je spis nebo jeho příslušná část umístěna (§ 13 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb.). Tímto se stanovují základní pravidla pro umístění spisů nebo jejich částí k 1. 1. 2013 na nových finančních úřadech a jejich územních pracovištích. Dále
Nahrávám...
Nahrávám...