dnes je 22.5.2024

Input:

351/2003 Sb., Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona

č. 351/2003 Sb., Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona
[zrušeno č. 235/2013 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 22. září 2003,
kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona
Česká národní banka stanoví podle § 5 odst. 1, 5 a 6 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 482/2001 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „zřízení účtů nebo jiných forem vkladů v zahraničí” nahrazují slovy „vydání emise dluhopisů”.
2. V § 1 odst. 2 se ve větě první za slovo „tuzemec” vkládají čárka a slova „který je právnickou osobou”. Ve větě druhé se za slovo „Cizozemec,” vkládají slova „který je právnickou osobou a”. Na konci odstavce se doplňuje věta „Fyzické osoby plní oznamovací povinnost pouze na vyžádání České národní banky.”.
3. V § 1 se na konci odstavce 3 doplňují slova „a 8a”.
4. V § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Plnění oznamovací povinnosti se nevyžaduje, je-li skutečnost nebo inkasa a úhrady oznamované podle této vyhlášky nižší než 1 000 000 Kč. To neplatí při plnění oznamovací povinnosti podle § 2.”.
5. V § 2 odst. 4 se slova „který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem a” zrušují.
6. V § 7 odst. 2 se za slovem „podniku” čárka nahrazuje tečkou a slova „a na půjčku mezi fyzickými osobami, která není určena k podnikání.” se zrušují.
7. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:
㤠8a
Lhůty pro oznámení vydání emise dluhopisů
(1) Tuzemec, který vydává dluhopisy v zahraničí, doručí České národní bance do
Nahrávám...
Nahrávám...