dnes je 25.6.2024

Input:

§ 38m ZDP Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období

24.11.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

3.1.4.1.11
§ 38m ZDP Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období

Ing. Martin Děrgel

Úplné znění

Ustanovení související k § 38m ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 17
  • - § 20
  • - § 21a
  • - § 23 odst. 1 a 2
  • - § 34
  • - § 38na
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ()

  • - § 33
  • - § 36
  • - § 136
  • - § 250
  • - § 252
Komentář

Komentář k § 38m ZDP

Původní § 38m ZDP o podávání přiznání k DPPO byl od 1. 1. 2014 rozdělen do 4 paragrafů:

 1. Obecná pravidla
 2. Dosavadní pravidla pro přiznání za část zdaňovacího období (např. při přechodu na hospodářský rok, vypuštěny pasáže o podílových fondech)
 3. Kdo přiznání nepodává.
 4. Kdo neoznamuje, že jej nepodává.

Na rozdíl od osob fyzických podávají právnické osoby daňové přiznání vždy, tedy bez ohledu na vykázaný základ daně, resp. i v případě, kdy vykazují základ daně jakkoli nízký nebo nulový, a stejně jako FO také při daňové ztrátě, kterou musí správce daně taktéž vyměřit. Výjimky najdeme dále nově v § 38mb ZDP.

Přiznání k DPPO je nutno podat věcně i místně příslušnému správci daně, což je zpravidla finanční úřad, v jehož územní působnosti je sídlo právnické osoby, viz § 13 odst. 1 písm. b) DŘ. Výjimkou jsou tzv. vybrané subjekty – právnické osoby založené pro podnikání s obratem přes 2 miliardy Kč, banky, kampeličky, pojišťovny, investiční fondy, penzijní společnosti aj., pro které je příslušný specializovaný finanční úřad, jak speciálně stanoví § 11 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění p. p. Další výjimka se týká daňových nerezidentů ČR, kteří v Česku nemají sídlo, u nichž je v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb. místně příslušný Finanční úřad pro hlavní město Prahu. Pro úplnost dodejme, že na žádost daňového subjektu nebo z podnětu správce daně může dojít k delegaci místní příslušnosti na jiného věcně příslušného správce daně, jestliže je to účelné, viz § 18 DŘ.

Přiznání k DPPO za zdaňovací období trvající nejméně 12 měsíců je nutno podat v následujících lhůtách. Přičemž příslušná daň (doplatek) je splatná právě ve lhůtě pro podání daňového přiznání:

 • Zákonná základní lhůta:

  • - Do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období (např. za kalendářní rok 2013 do 1. dubna 2014).
 • Zákonná prodloužená lhůta ve speciálních případech:

  • - Do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období, jde-li o poplatníka, který má povinnost na základě zákona mít účetní závěrku ověřenou auditorem; nestačí dobrovolný audit (za rok 2013 do 1. 7. 2014).
  • - Do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období, jedná-li se o poplatníka, jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce (tj. daňový poradce nebo advokát). Ovšem pouze za předpokladu, že plná moc k zastupování je uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené (základní) lhůty.
 • Správcovská prodloužená lhůta (podléhá správnímu poplatku 300 Kč):

  • - Správce daně může na žádost daňového subjektu nebo z vlastního podnětu prodloužit lhůtu pro podání řádného daňového přiznání (resp. tvrzení) až o tři měsíce.
  • - Pokud předmět daně tvoří i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí, může správce daně na žádost daňového subjektu v odůvodněných případech prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání až na deset měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Jak jsme poznali v § 21a ZDP, tak zdaňovací období poplatníků DPPO trvají obvykle přesně 12 měsíců nebo jsou delší, ovšem v případě přeměn, kdy je rozhodný den v témže kalendářním (hospodářském) roce jako zápis příslušné přeměny do obchodního rejstříku, může být i kratší než 12 měsíců. Pokud by k tomu ZDP nic speciálně nestanovil, uplatnila by se pravidla podle § 136 odst. 4 DŘ: "Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období. Tuto lhůtu nelze prodloužit.". Naštěstí stanoví § 38m odst. 2 ZDP speciální lhůtu, která má proto přednost před obecným pravidlem daňového řádu:

Nahrávám...
Nahrávám...