dnes je 17.6.2024

Input:

§ 38nb ZDP Rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrového finančního nástroje

24.4.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

3.1.4.1.17
§ 38nb ZDP Rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrového finančního nástroje

Ing. Martin Děrgel

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 19 odst. 1 písm. zj) a zk)
  • - § 19 odst. 7
  • - § 23 odst. 7
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ()

  • - § 101 až 107
Komentář

Komentář k § 38nb ZDP

Podle § 19 odst. 7 ZDP se licenčním poplatkem rozumí platba jakéhokoliv druhu, která představuje:

 • náhradu za užití nebo za poskytnutí práva na užití:

  • - autorského nebo jiného obdobného práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně filmu a filmových děl, počítačového programu (software, nejde-li ovšem o tzv. krabicový software určený pro širokou distribuci koncovým uživatelům, který se posuzuje jako prodej zboží, ani o úplný převod práv, který je v režimu prodeje nehmotného majetku),
  • - práva na patent, ochrannou známku, průmyslový vzor, návrh, model, plán, tajný vzorec nebo výrobní postup, výrobně technické a obchodní poznatky (know-how),
 • příjem za nájem nebo za jakékoliv jiné využití:

  • - průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení.

Pojem "úvěrový finanční nástroj" od roku 2014 nahradil předcházející "úroky z úvěrů a půjček", který působil potíže, když se měla samostatně řešit daňová problematika jen úroků z půjček. Věcný obsah těchto legislativních zkratek vymezený v § 19 odst. 1 písm. zk) ZDP se ale prakticky nezměnil. Pro účely ZDP se jím rozumí závazkový právní vztah, jehož předmětem je vrácení přenechaných nebo poskytnutých peněžních prostředků, přičemž "úvěrovým finančním nástrojem" je vždy (tj. nejedná se o úplný výčet, jen o příklady):

 • úvěr,

 • zápůjčka (do konce roku 2013 se jednalo o "půjčku"),

 • dluhopis, vkladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený a

 • směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky.

V souvislosti s implementací směrnice 2003/49/ES o společném systému zdanění licenčních poplatků a úroků vyplácených mezi spojenými osobami z různých členských států EU zavedl český zákonodárce zcela nový procesní institut "Rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrového finančního nástroje", jímž správce daně potvrzuje, že jsou splněny všechny podmínky pro osvobození příslušných příjmů od daně. Poznamenejme, že naproti tomu při uplatňování osvobození od daně a zvýhodněných sazeb daně podle mezinárodních dvoustranných daňových smluv o zamezení dvojího zdanění se i nadále v Česku používá plně automatický systém – a není zapotřebí speciální rozhodnutí správce daně.

V důsledku se tímto dotčené státy Evropy dohodly, že v těchto případech nebudou příjmy z úroků a

Nahrávám...
Nahrávám...