dnes je 16.7.2024

Input:

416/2011 Sb., Vyhláška o písemnostech, které je česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro přeshraniční přeměnu

č. 416/2011 Sb., Vyhláška o písemnostech, které je česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro přeshraniční přeměnu
VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2011
o písemnostech, které je česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro přeshraniční přeměnu
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 388 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění zákona č. 355/2011 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 59x odst. 2 zákona:
§ 1
Česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně je povinna předložit notáři před vydáním osvědčení pro přeshraniční přeměnu podle § 59x odst. 3 zákona tyto písemnosti
a)  výpis z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence právnických osob ne starší 1 měsíce, ledaže se do žádné takové evidence nezapisuje, nebo průkaz totožnosti, prokazující jméno, příjmení a bydliště nebo trvalý pobyt fyzické osoby, je-li žadatelem fyzická osoba,
b)  sdělení, které údaje z výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence neodpovídají skutečnosti a zda již byl podán návrh na zápis nebo výmaz těchto údajů do obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, včetně opisu tohoto návrhu,
c)  úplné znění zakladatelských dokumentů právnické osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně ke dni pořízení výpisu podle písmene a) a čestné prohlášení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního orgánu o tom, že předložené znění je úplné a bylo založeno do sbírky listin obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, pokud zákon takové založení vyžaduje, nebo čestné prohlášení, že úplné znění dosud založeno není nebo že se nevyžaduje,
d)  zprávu o přeshraniční přeměně, pokud se vyžaduje,
e)  znaleckou zprávu o přeshraniční přeměně, pokud se vyžaduje, nebo písemnosti prokazující, že všichni společníci nebo členové všech právnických osob zúčastněných na přeshraniční přeměně souhlasili s tím, že znalecká zpráva nebo znalecké zprávy o přeshraniční přeměně nebudou vypracovány,
f)  projekt přeshraniční přeměny ve znění, v jakém byl zveřejněn nebo uveřejněn na internetové stránce osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně,
g)  písemnosti osvědčující zveřejnění projektu přeshraniční přeměny nebo jeho uveřejnění na internetových stránkách,
h)  prvopis nebo úředně ověřený opis souhlasu společníků se schválením přeměny, nebo opis notářského zápisu, kterým bylo osvědčeno schválení nebo neschválení přeshraniční přeměny valnou hromadou, členskou schůzí nebo shromážděním delegátů, nebo opis notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka o schválení přeměny, pokud se vyžadují,
i)  čestné prohlášení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního orgánu o tom, že jim není známo, že byl podán návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o přeshraniční přeměně nebo neplatnosti přeshraniční přeměny, nebo že je jim známo, že takový návrh byl podán, doklad o tom, že řízení o tomto návrhu bylo pravomocně zastaveno, popřípadě že návrh byl pravomocně zamítnut nebo odmítnut nebo že řízení
Nahrávám...
Nahrávám...