dnes je 22.5.2024

Input:

55/2012 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené

č. 55/2012 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. prosince 2011 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 1. června 2012.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
DOHODA
MEZI
VLÁDOU CESKE REPUBLIKY
A VLÁDOU KOREJSKÉ REPUBLIKY
O PROGRAMU PRACOVNÍ DOVOLENÉ

Vláda České republiky a vláda Korejské republiky (dále jen „smluvní strany”), v duchu prosazování užší spolupráce mezi oběma státy,
s přáním poskytovat více příležitostí svým státním občanům, zejména mládeži, k poznávání kultury a celkového způsobu života druhého státu za účelem lepšího vzájemného porozumění obou států,
s přáním zavést pro stárni občany obou států, zejména pro mládež, opatření umožňující jim vstupovat na území druhého státu, přednostně za účelem delší dovolené, a k zajištění financování cesty během této dovolené také příležitostně pracovat,
se dohodly takto:
Článek 1

Každá smluvní strana bude vydávat víza k pracovní dovolené pro opakovaný vstup platná jeden rok ode dne vydání státním občanům státu druhé smluvní strany, pokud splní všechny následující požadavky:
a) v době podání žádosti o vízum mají trvalý pobyt ve státě smluvní strany, jehož jsou státními občany;
b) hodlají strávit dovolenou ve státě druhé smluvní strany s tím, že případné zaměstnání zde bude pouze vedlejším účelem pobytu;
c) jsou v době podání žádosti o vízum k pracovní dovolené ve věku osmnáct (18) až třicet (30) let včetně;
d) nejsou doprovázeni na nich závislými osobami;
e) jsou držiteli cestovního pasu, jehož platnost přesahuje předpokládanou dobu pobytu, a mají zpáteční jízdenku či dostatečné prostředky k zakoupení takové jízdenky;
f) mají dostatečné finanční prostředky ke krytí nákladů spojených s pobytem ve státě druhé smluvní strany;
g) splňují veškeré zdravotní požadavky nezbytné pro vstup do státu druhé smluvní strany;
h) předloží doklad o zdravotním pojištění v rozsahu stanoveném vnitrostátním právním řádem státu druhé smluvní strany; a
i) předloží písemné prohlášení o tom, že nemají záznam v trestním rejstříku.
Článek 2

Státní občané států smluvních stran mohou žádat o víza k pracovní dovolené na velvyslanectví či konzulátech státu druhé smluvní strany nacházejících se na území jejich státu.
Článek 3

Každá smluvní strana povolí státním občanům státu druhé smluvní strany, kteří jsou držiteli platných víz k pracovní dovolené, pobývat ve svém státě jeden rok ode dne vstupu a v souladu s programem pracovní dovolené k zajištění financování cesty během této dovolené po dobu platnosti jejich víz také příležitostně pracovat bez pracovního povolení. Zaměstnání bude pouze vedlejším, nikoliv hlavním účelem pobytu.
Článek 4
Nahrávám...
Nahrávám...