dnes je 15.7.2024

Input:

5/2013 F.z., Vyhláška č. 10/2013 Sb. ze dne 9. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

5/2013 F.z., Vyhláška č. 10/2013 Sb. ze dne 9. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA č. 10/2013 Sb.
ze dne 9. ledna 2013,
kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 421/2009 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb., se mění takto:
1. § 2 včetně nadpisu zní:
㤠2
Údaj
Pro účely této vyhlášky se údajem rozumí finanční výkazy, doplňující údaje a vstupní údaje v rozpočtovém informačním systému veřejné správy (dále jen „rozpočtový informační systém”).”.
2. V § 3 odst. 1 písmeno d) zní:
„d)  přehled rozpočtových opatření, včetně komentáře.”.
3. V § 4 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) a písmeno d) se zrušují.
4. V § 4 odstavec 2 zní:
„(2)  Doplňující údaje předkládají podle odstavce 1 písm. a) a písm. b) státní příspěvkové organizace a podle odstavce 1 písm. b) organizační složky státu.”.
5. V § 6 odst. 1 písmeno a) zní:
„a)  finančního výkazu uvedeného v § 3 odst. 1 písm. a) stanoví příloha č. 3 této vyhlášky,”.
6. V § 6 odst. 1 písmeno f) zní:
„f)  přehledu rozpočtových opatření stanoví příloha č. 8 této vyhlášky.”.
7. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2)  Vstupní údaje do rozpočtového informačního systému a vstupní údaje do centrálního systému účetních informací státu jsou uváděny v Kč s přesností na dvě desetinná místa.”.
8. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.
Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu správci kapitol, organizačními složkami státu, státními příspěvkovými organizacemi a státními fondy
1.1  Organizační složky státu vkládají do rozpočtového informačního systému průběžně údaje o plnění státního rozpočtu;
1.2  Organizační složky státu předkládají do centrálního systému účetních informací státu měsíčně výkaz o nárocích z
Nahrávám...
Nahrávám...