dnes je 15.7.2024

Input:

502/2002 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 502/2002 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2002,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
474/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění, 113 novelizačních bodů, včetně příloh
546/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění, 24 novelizačních bodů, včetně příloh
399/2005 Sb.
(k 5.10.2005)
mění, celkem 16 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
399/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 22 odst. 2 doplňuje písm. n), mění § 38, vkládá § 38a
351/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění 34 novelizačních bodů, včetně příloh, nová přechodná ustanovení
411/2009 Sb.
(k 25.11.2009)
mění § 5 odst. 3, § 19 odst. 9, § 20 odst. 3 písm. a), § 25, § 32 odst. 3 a v příloze č. 1 položku C.III.2.; nová přechodná ustanovení
421/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 69 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
469/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 101 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
252/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem 102 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
443/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění, celkem 161 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
443/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 18 odst. 4, § 22 odst. 3 a § 23 odst. 2 a 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie56) a stanoví
a)  uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce, metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku,
b)  účetní metody a jejich použití,
c)  směrnou účtovou osnovu,
pro účetní jednotky uvedené v § 2.
§ 2
(1)  Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona, které jsou pojišťovnami nebo zajišťovnami podle zvláštního právního předpisu včetně exportních pojišťoven, a na Českou kancelář pojistitelů (dále jen „Kancelář”).
(2)  Z účetních jednotek uvedených v odstavci 1 se tato vyhláška nevztahuje, s výjimkou § 22 odst. 6 zákona, na účetní jednotky podle § 23a zákona a dále na účetní jednotky podle § 19a zákona, pokud zvláštní právní předpis3a) nestanoví jinak.
ČÁST DRUHÁ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
HLAVA I
ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
§ 3
(1)  Účetní závěrka účetních jednotek podle § 2 zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty, přílohu a přehled o změnách vlastního kapitálu, není-li dále stanoveno jinak.
(2)  V rozvaze jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Uspořádání a označování položek rozvahy se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Výkaz zisku a ztráty se člení na Technický účet k neživotnímu pojištění, Technický účet k životnímu pojištění a Netechnický účet. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4)  Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Informace v příloze se uvádějí v tomtéž pořadí, v jakém jsou uspořádány položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.
(5)  Přehled o změnách vlastního kapitálu obsahuje zejména zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu v průběhu účetního období podle oceňovacích zásad používaných v účetní závěrce, rozdíly ze změn účetních metod, účetní případy související s takovými vztahy se společníky obchodní korporace, kdy vystupují v roli vlastníků, výplatu podílů na zisku.
(6) 
Nahrávám...
Nahrávám...