dnes je 16.7.2024

Input:

503/2002 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění účinném k 1.1.2016

č. 503/2002 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění účinném k 1.1.2016
VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2002,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
475/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění (109 novelizačních bodů, včetně příloh)
547/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění (29 novelizačních bodů, včetně změny v příloze č. 1)
352/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění (13 novelizačních bodů, včetně příloh), nová přechodná ustanovení
445/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění, celkem 33 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
470/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 26 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
371/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem 26 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 18 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST
§ 1
Vyhláška stanoví uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení položek této závěrky, směrnou účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití pro účetní jednotky uvedené v § 2.
§ 2
Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) zákona, které jsou zdravotními pojišťovnami1) a provádějí veřejné zdravotní pojištění podle zvláštních právních předpisů.2)
ČÁST DRUHÁ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
HLAVA I
ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
§ 3
(1)  Účetní závěrka účetních jednotek podle § 2 se skládá z částí
a)  rozvaha (bilance),
b)  výkaz zisku a ztráty,
c)  příloha,
d)  přehled o peněžních tocích a
e)  přehled o změnách vlastního kapitálu.
(2)  Položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu se označují kombinací velkých písmen latinské abecedy, římských číslic, arabských číslic a názvem položky. Položky tabulkových částí v příloze v účetní závěrce se označují v souladu s § 12 a 12a.
(3)  Položky částí účetní závěrky podle odstavce 1 se uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí. Další podrobnější členění položek na podpoložky lze provést za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání. Nové položky lze vložit v případě, že jejich obsah není součástí žádných jiných položek požadovaných ve stanoveném uspořádání a uvedeném podrobnějším členění.
(4)  Technickou formu částí účetní závěrky stanoví technická vyhláška o účetních záznamech2a) .
(5)  Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v tisících Kč.
§ 4
(1)  V rozvaze jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Uspořádání a označování položek rozvahy stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za zdaňovanou činnost. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.
(3)  Každá z položek rozvahy a z položek výkazu zisku a ztráty obsahuje též informaci o výši této položky vykázané za bezprostředně předcházející účetní období (dále jen „minulé účetní období”). Informace za minulé účetní období se uvádějí v čisté výši. V případě, že informace vykazované za minulé a běžné účetní období nejsou obsahově srovnatelné, upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na významnost podle § 19 odst. 7 zákona. Každá úprava informací za minulé účetní období, popřípadě ponechání nesrovnatelných informací
Nahrávám...
Nahrávám...