dnes je 9.8.2020

Input:

581 - Změna stavu nedokončené výroby

14.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

581 – Změna stavu nedokončené výroby

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob A nebo B přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby – nedokončené výroby, popřípadě změna stavu vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob nedokončené výroby ke konci a k počátku účetního období, popřípadě měsíce, čtvrtletí či pololetí. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1.


Nedokončená výroba jsou produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem, tato položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásoby – vlastní výroby


§ 25–27 ZoÚ, § 9, § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 007, 015, část 3.10. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: B. – Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
Účtování zásob nedokončené výroby – způsobem A    bod 4.2.2. ČÚS 015  
1.  S,
VZ,
PF,
P  
Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku  5xx  různé účty   
2.  S  Zaúčtování přírůstku zásob nedokončené výroby v ocenění podle kalkulace ve vlastních nákladech  121  581  § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 25 odst. 1 písm. d) ZoÚ
§ 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ 
3.  S  Úbytek zásob nedokončené výroby při převodu do dalšího výrobního stupně nebo při prodeji v ocenění ve vlastních nákladech  581  121  § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
4.  P,
VF  
Tržba z prodeje nedokončené výroby:     
a) za hotové  211  601   
b) na fakturu  311  601   
5.  S  Ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob  581  121  § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ČÚS 007  
6.  S  Manko nad normu přirozených úbytků, nebo pokud norma není, způsobená škoda  549  121   
7.  S  Přebytek zásob nedokončené výroby  121  581  § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Přebytky zásob nedokončené výroby se neúčtují na účet 648 jako u jiných zásob, ale jako změna stavu nedokončené výroby.  
Účtování zásob nedokončené výroby – způsobem B    bod 4.3.2. ČÚS 015  
1.  VZ,
PF,
P  
Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku  5xx  různé účty   
2.  VF,
P  
Tržba z prodeje nedokončené výroby v průběhu roku  311,
211  
601   
3.  VZ  Převod počátečního zůstatku zásob nedokončené výroby při účetní závěrce na konci roku  581  121  § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ČÚS 015  
4.  VZ  Převod konečného zůstatku zásob nedokončené výroby podle inventarizace při účetní závěrce  121  581  § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
5.  VZ  Manka nad normu přirozených úbytků, škody  549  121  § 24 odst. 2 písm. l) ZDP
§ 25 odst. 1 písm. n) ZDP 

Poznámka


Změna stavu zásob vlastní činnosti se účtuje jako náklady nebo snížení nákladů z titulu přírůstku nebo úbytku zásob vlastní činnosti