dnes je 16.7.2024

Input:

6/2013 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013-2019, 1,50 %

č. 6/2013 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013-2019, 1,50 %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 21. prosince 2012,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis
České republiky, 2013-2019, 1,50 %
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2013-2019, 1,50 %:
1.  Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”)
Název: Státní dluhopis České republiky, 2013-2019, 1,50 %
Zkrácený název: ČR, 1,50 %, 19
Pořadové číslo emise: 76.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 9. ledna 2013
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 29. září 2019
Datum emise: 14. ledna 2013
Datum splatnosti: 29. října 2019
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 1,50 % p. a.
Zdanění výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001003834
Oddělená jistina - ISIN: CZ0000702667
Kupón č. 1 - ISIN: CZ0000702675
Kupón č. 2 - ISIN: CZ0000702683
Kupón č. 3 - ISIN: CZ0000702691
Kupón č. 4 - ISIN: CZ0000702709
Kupón č. 5 - ISIN: CZ0000702717
Kupón č. 6 - ISIN: CZ0000702725
Kupón č. 7 - ISIN: CZ0000702733
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů.
3.  Dluhopisy mají formu cenného papíru na doručitele, jsou vydávány v zaknihované podobě a evidovány v centrální evidenci cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., a osoby oprávněné vést navazující evidenci.
4.  Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jako „investoři”). Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny podle právních předpisů České republiky.
5.  Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem ke dni 29. září počínaje rokem 2013. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise do 29. října 2013 má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem ke dni 29. září 2013. Převoditelnost dluhopisu se po datu 29. září 2019 vylučuje.
6.  Výnos dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 1,50 % p. a. Výnos dluhopisu je vyplácen jedenkrát ročně, a to vždy k datu 29. října počínaje rokem 2013. Připadne-li datum vyplacení výnosu na den, který není pracovním dnem, bude vyplacení výnosu provedeno první následující pracovní den bez nároku na
Nahrávám...
Nahrávám...