dnes je 22.5.2024

Input:

§ 8 ZDN Poplatníci daně

10.5.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

4.3.2
§ 8 ZDN Poplatníci daně

Ing. Jan Koreček

Úplné znění

Ustanovení související k § 8 ZDN

 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (ZDN)

  • - § 1 – úvodní ustanovení
  • - § 7 – předmět daně ze staveb a jednotek
  • - § 9 – osvobození od daně ze staveb a jednotek
  • - § 13 – solidární daňová povinnost
  • - § 13a – daňové přiznání
Komentář

Komentář k § 8 odst. 1 ZDN

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je zejména vlastník zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky, a to bez ohledu, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu. Poplatníkem daně je zejména vlastník zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky především proto, že daň z nemovitých věcí je svou povahou daní majetkovou. U zdanitelné stavby, která je součástí práva stavby, je v souladu s daným ustanovením poplatníkem stavebník jako vlastník práva stavby, jehož je zdanitelná stavba součástí, neboť se použije právní fikce podle § 7 odst. 3 ZDN (na zdanitelnou stavbu, která není samostatnou nemovitou věcí, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní věc, jejíž je tato stavba součástí).

Komentář k § 8 odst. 2 písm. a) ZDN

Jde-li o zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku ve vlastnictví České republiky, je poplatníkem daně ze staveb a jednotek (obdobně jako u daně z pozemků) organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem státu. Organizačními složkami státu jsou ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis (§ 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů). Organizační složka není právnickou osobou, ale má však právo hospodařit s majetkem státu, a toto právo se zapisuje do katastru nemovitostí (zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů). Státními fondy jsou například Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond životního prostředí České republiky a další. Státní podnik je na rozdíl od organizační složky státu právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost (§ 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů). Podnik má právo hospodařit s majetkem státu a nemá vlastní majetek.

U zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek ve vlastnictví České republiky je poplatníkem daně také právnická osoba, která má právo užívat tuto zdanitelnou stavbu nebo jednotku na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky.

Komentář k § 8 odst. 2 písm. b) ZDN

Svěřenský fond se vytváří

Nahrávám...
Nahrávám...