dnes je 14.7.2020

Input:

§ 84 ZDPH Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží

21.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12.84
§ 84 ZDPH Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení ZDPH

§ 35 – Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů

§ 35a – Elektronické uchovávání daňových dokladů

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 171

Směrnice Rady 86/560/EHS

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Ustanovení § 84 ZDPH upravuje nárok na vrácení daně zaplacené v tuzemsku při nákupu zboží fyzickým osobám ze třetích zemí. Tuto daň vrací fyzické osobě prodávající, který zboží prodal.

K § 84 odst. 1

Zahraniční fyzická osoba, která nemá místo pobytu na území Společenství, ale ve třetí zemi a která neuskutečňuje v tuzemsku ekonomickou činnost, může uplatnit nárok na vrácení daně zaplacené za zboží nakoupené v tuzemsku. Ustanovení odst. 4 stanoví výčet zboží, na které se nárok na vrácení nevztahuje.

K § 84 odst. 2

Nárok na vrácení zaplacené daně může zahraniční fyzická osoba uplatnit, pokud nakoupené zboží nemá obchodní charakter, cena zboží zaplacená jednomu prodávajícímu za jeden den je vyšší než 2 000 Kč a toto zboží vyveze v cestovním styku z tuzemska.

K § 84 odst. 3

Prodávající je povinen vystavit zahraniční fyzické osobě na vyžádání doklad o prodeji zboží ve dvou vyhotoveních. Na prvním uvede údaj „VAT REFUND”, na druhém „COPY”. V odst. 3 je uveden i výčet ostatních náležitostí dokladu o prodeji.

K § 84 odst. 4

Podle odst. 4 nevzniká nárok na vrácení daně u uhlovodíkových paliv a maziv (benziny, motorová nafta a další, současné znění zákona o spotřebních daních již používá termín „minerální oleje”), tabákových výrobků, alkoholických nápojů, potravin a dalšího zboží číselného kódu Harmonizovaného systému 01–21.

K § 84 odst. 5

Ustanovení odst. 5 stanoví podmínky vracení daně zahraniční fyzické osobě: zakoupené zboží musí vyvézt nejpozději do 3 kalendářních měsíců od konce měsíce, ve kterém se uskutečnil prodej zboží, musí předložit doklad o prodeji označený „VAT REFUND” a celní orgán jej musí při výstupu zboží potvrdit a uvést den výstupu. Zahraniční fyzická osoba uplatní nárok na vrácení daně předložením potvrzeného vyhotovení dokladu o prodeji. Další podmínky pro vracení daně jsou stanoveny v odst. 7 a 9.

K § 84 odst. 6

Celní úřad potvrdí na vyhotovení dokladu o prodeji označeném „VAT