dnes je 18.6.2024

Input:

92/2012 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

č. 92/2012 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. prosince 2011 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku1) .
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku IX dne 15. června 2012.
České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
PROTOKOL
mezi
vládou České republiky
a
vládou Uzbecké republiky,
který upravuje
Smlouvu
mezi
vládou České republiky
a
vládou Uzbecké republiky
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDA UZBECKÉ REPUBLIKY,
přejíce si uzavřít Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 2. března 2000 (dále jen „Smlouva”),
se dohodly takto:
ČLÁNEK I
Článek 7 odstavec 1 Smlouvy se mění následovně:
„1. Zisky podniku jednoho smluvního státu podléhají zdanění jen v tomto státě, pokud podnik nevykonává svoji činnost v druhém smluvním státě prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna. Jestliže podnik vykonává svoji činnost tímto způsobem, mohou být zisky podniku zdaněny ve druhém státě, avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém je lze přičítat této stálé provozovně.”.
ČLÁNEK II
1. Článek 10 odstavec 2 Smlouvy se mění následovně:
„2. Tyto dividendy však mohou být rovněž zdaněny ve smluvním státě, jehož je společnost, která je vyplácí, rezidentem, a to podle právních předpisů tohoto státu, avšak jestliže skutečný vlastník dividend je rezidentem druhého smluvního státu, daň takto uložená nepřesáhne:
a)  5 procent hrubé částky dividend, jestliže skutečným vlastníkem je společnost (jiná než osobní společnost), která přímo drží alespoň 25 procent kapitálu společnosti, která vyplácí dividendy;
b)  10 procent hrubé částky dividend ve všech ostatních případech.
Tento odstavec se nedotýká zdanění zisků společnosti, z nichž jsou dividendy vypláceny.”.
2. Článek 10 odstavec 3 Smlouvy se mění tak, že se nahrazuje slovní spojení „rozdílí zisk” slovním spojením „provádí platbu”.
ČLÁNEK III
1. Článek 11 odstavec 3 písmeno a) Smlouvy se mění následovně:
„a)  pobírané a skutečně vlastněné:
(i)  vládou druhého smluvního státu, územně-správním útvarem nebo místním úřadem tohoto
Nahrávám...
Nahrávám...