dnes je 15.4.2024

Input:

§ 95 Registrace plátce

22.1.2010, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

2.14.95
§ 95 Registrace plátce

Ing. Olga Hochmannová

§ 95

Registrace plátce

 1. Osoba povinná k dani, která se stává plátcem podle § 94 odst. 1 , jejíž obrat překročil částku uvedenou v § 6, je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit.
 2. Osoba povinná k dani, která se stává plátcem
  1. podle § 94 odst. 2 písm. a), je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit,

  2. podle § 94 odst. 2 písm. b), je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, kdy se o registraci jiného účastníka dozvěděla, nebo

  3. podle § 94 odst. 2 písm. c), je povinna předložit přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy,

 3. Osoba povinná k dani, která se stává plátcem podle § 94 odst. 3, je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne nabytí majetku.

 4. Osoba povinná k dani, která se stává plátcem podle § 94 odst. 4 , je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Právnická osoba, která je plátcem, a při změně právní formy nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, je povinna do 15 dnů ode dne zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku oznámit změnu správci daně, který ji vyznačí na rozhodnutí o registraci.
 5. Osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, která pokračuje po zemřelém plátci v živnosti a není plátcem, je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne úmrtí plátce, pokud při zrušení registrace v důsledku úmrtí plátce nepostupovala podle § 74 odst. 6 . Při ukončení dědického řízení je dědic, kterému je vydáván majetek zemřelého plátce, který pokračuje po zemřelém plátci v živnosti a není plátcem, povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne vydání majetku, pokud neuplatnil postup podle § 74 odst. 6 . Obdobně se postupuje v případě úmrtí plátce, který podnikal podle zvláštního právního předpisu.66)
 6. Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, které se stávají plátcem podle § 94 odst. 6 až 17, jsou povinny podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stanou plátcem.
 7. Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která je osvobozena od uplatňování daně podle § 6, je oprávněna podat přihlášku k registraci kdykoliv.
 8. Osoba povinná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, s výjimkou provozoven, prostřednictvím kterých tyto osoby uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, které budou uskutečňovat v tuzemsku plnění s nárokem na odpočet daně, jsou oprávněny podat přihlášku k registraci nejpozději ke dni prvního uskutečnění tohoto plnění.
 9. Osoba povinná k dani, která se stává plátcem podle § 94 odst. 19, je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne zahájení ekonomické činnosti.
 10. Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, je osvobozena od povinnosti registrovat se jako plátce a není oprávněna podat přihlášku k registraci. Pokud tato osoba začne uskutečňovat zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, je povinna podat přihlášku k registraci podle odstavce 1 , pokud její celkový obrat přesáhne limit stanovený v § 6 odst. 1 . Jestliže se osoba povinná k dani rozhodne uplatňovat daň u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor podle § 56, může podat přihlášku k registraci kdykoliv.
 11. Osoba povinná k dani, která se stává plátcem podle § 94 odst. 20, je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stane plátcem.

66) § 2 odst. 2 písm. c) a d) obchodního zákoníku.

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 6

  • § 15

  • § 94

  • § 96

  • § 97

  • § 108

  • čl. II Přechodná ustanovení

Směrnice Rady 2006/112/ES

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení § 95 upravuje postup při podání přihlášky k registraci plátce.

K §§ 95 odst. 1

Podle odst. 1 je povinna osoba, která se stává plátcem podle § 94 odst. 1 z důvodu, že překročila obrat 1 mil. Kč vymezený v § 6, předložit přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém limit obratu překročila.

K § 95 odst. 2

V ustanovení odst. 2 je nově upravena povinnost registrace pro osoby, které podnikají společně s jinými osobami na základě smlouvy o sdružení.

Pokud se jedná o osoby, které se registrují z důvodu překročení limitu obratu podle § 6, jsou tyto osoby povinny předložit přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém limit překročily.

Pokud se registrují z důvodu, že některý z účastníků sdružení se registroval jako plátce DPH, vzniká jim povinnost podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, kdy se o registraci jiného účastníka dozvěděli.

Pokud se registrují z důvodu uzavření smlouvy o sdružení s plátcem daně, jsou povinny předložit přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Účastník sdružení je povinen informovat ostatní účastníky o tom, že předložil přihlášku k registraci.

Lhůty pro předložení přihlášky k registraci pro osoby, které podnikají společně s jinými na základě smlouvy o sdružení, byly od 1. 1. 2009 jednotně stanoveny v délce 15 dnů.

K § 95 odst. 3

V odst. 3 je stanovena povinnost podat přihlášku k registraci pro osobu, která se stává plátcem z důvodu nabytí majetku na základě rozhodnutí o privatizaci nebo na základě nabytí majetku od plátce v rámci prodeje podniku nebo vkladu podniku nebo jeho části.

Tato osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne nabytí majetku.

K § 95 odst. 4

Odst. 4 stanoví lhůtu pro podání přihlášky k registraci pro osoby, které se stávají plátcem z důvodu nabytí majetku při přeměně společnosti nebo družstva.

Tyto osoby podají přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Právnická osoba, která pouze mění právní formu, ale nezaniká ani její jmění nepřechází na právního nástupce, oznámí

Nahrávám...
Nahrávám...