dnes je 15.7.2024

Input:

96/1993 Sb., Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění účinném k 1.1.2024

č. 96/1993 Sb., Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 25. února 1993
o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
423/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění (32 novelizačních bodů)
ÚZ 65/2004 Sb.
 
 
292/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 5 doplňuje odst. 11, v § 11 odst. 2 doplňuje větu, nová přechodná ustanovení
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
mění § 4
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
v § 15 mění odst. 2 a vkládá nový odst. 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 9a odst. 2 písm. a) bod 4 a vkládá nový § 15a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší v § 16b odst. 5
348/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 9 odst. 3 a § 10 odst. 2; nové přechodné ustanovení
nález ÚS
119/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší nepřímo změny provedené zák. č. 348/2010 Sb.
263/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
mění § 2 odst. 1
353/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 9 odst. 3 a § 10 odst. 2; nové přechodné ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 5, § 6, § 8, § 9a odst. 6, § 10 odst. 3
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 15 a § 15a
135/2014 Sb.
(k 22.7.2014)
mění § 9, § 16a, § 16b, § 18 odst. 1; vkládá nový § 16aa
104/2016 Sb.
(k 6.4.2016)
vkládá v § 5 odst. 13
258/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění § 9 odst. 1
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 9a odst. 5
461/2016 Sb.
(k 1.2.2017)
mění celkem 37 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 6, § 16a, § 16aa, § 16b
296/2017 Sb.
(k 30.9.2017)
mění § 9a
371/2017 Sb.
(k 13.1.2018)
mění § 9 odst. 1 písm. g); nové přechodné ustanovení
307/2018 Sb.
(k 4.1.2019)
mění § 9 odst. 1 písm. d)
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
vkládá v § 16c odst. 3
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 15 a ruší § 15a
353/2021 Sb.
(k 1.10.2021)
mění § 2 odst. 2 a § 15 odst. 8
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
§ 1
Vymezení pojmu stavební spoření
Stavební spoření je účelové spoření spočívající
a)  v přijímání vkladů1) od účastníků stavebního spoření,
b)  v poskytování úvěrů1) účastníkům stavebního spoření,
c)  v možnosti získání státní podpory fyzickými osobami, pokud jsou tyto osoby účastníky stavebního spoření.
 
Provozovatel stavebního spoření
§ 2
(1)  Provozovatelem stavebního spoření je stavební spořitelna. Stavební spořitelna je banka,3) která může vykonávat pouze činnosti, povolené v jí udělené bankovní licenci, kterými jsou poskytování stavebního spoření a výkon dalších činností podle § 9.
(2)  Při své činnosti podle odstavce 1 podléhá stavební spořitelna dohledu podle zvláštního zákona,4) pokud tento zákon nestanoví jinak.
§ 2a
Stavební spořitelna nesmí vykonávat jiné podnikatelské činnosti než ty, které má povoleny v bankovní licenci; stavební spořitelna může bez povolení obsaženého v bankovní licenci dále vykonávat
a)  působnost kontaktního místa veřejné správy, je-li držitelem autorizace podle zvláštního zákona, a
b)  poradenskou a další činnost související s žádostmi fyzických nebo právnických osob o poskytnutí peněžních prostředků ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státních fondů, od územních samosprávných celků, Národního fondu a Evropské unie poskytované v oblasti udržitelného bydlení, hospodaření s přírodními zdroji a využití obnovitelných zdrojů.
§ 3
Označení „stavební spoření” nebo jeho překlady lze používat pouze pro formu spoření upravenou tímto zákonem a slova „stavební spořitelna” jejich překlady nebo slova od nich odvozená smí ve své obchodní firmě používat pouze banka, která je provozovatelem stavebního spoření podle tohoto zákona.
§ 4
Účastník stavebního spoření
(1)  Účastníkem stavebního spoření (dále jen „účastník”) může být fyzická nebo právnická osoba.
(2)  Státní podporu může získat
a)  občan České republiky,4a)
b)  občan Evropské unie, kterému byl vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území České republiky5) a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky5a) ,
c)  fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky5) a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky5a) .
(3)  Nárok na státní podporu za příslušný kalendářní rok vzniká tehdy, pokud účastník splňoval alespoň jednu z podmínek podle odstavce 2 po celý kalendářní rok, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. V
Nahrávám...
Nahrávám...