dnes je 27.5.2024

Input:

Co patří a co nepatří do vlastních příjmů manželky při uplatnění slevy na dani na manželku?

17.1.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

2017.1.3
Co patří a co nepatří do vlastních příjmů manželky při uplatnění slevy na dani na manželku?

Ing. Ivan Macháček

VYŠLO V ČÍSLE 1/2017

Vymezením slevy na dani na manželku (manžela) se zabývá § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP. Slevu na dani na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti ve výši 24 840 Kč může poplatník uplatnit pouze tehdy, pokud manželka (manžel) nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Pokud je tento vlastní příjem manželky (manžela) za zdaňovací období vyšší než 68 000 Kč, pak slevu na dani na manželku (manžela) nelze druhým manželem uplatnit. Jedná se o slevu, která je uplatněna u zaměstnance až v rámci ročního zúčtování daně anebo obecně až při podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.

Co se zahrnuje do vlastních příjmů manželky?

Vlastními příjmy manželky (manžela) se podle pokynu GFŘ č. D-22 rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období nesnížených o daňové výdaje včetně příjmů, které podléhají srážkové dani nebo jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny nebo nejsou předmětem této daně. Nepřihlédne se však k příjmům uvedeným v § 3 odst. 4 písm. b) ZDP a k příjmům uvedeným v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP, které jsou taxativně v zákoně vymezené takto:

 • dávky státní sociální podpory podle zákona o státní sociální podpoře,

 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,

 • dávky osobám se zdravotním postižením,

 • dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

 • příspěvek na péči,

 • sociální služby,

 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,

 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,

 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,

 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je osvobozen od daně podle § 4 ZDP.

Dávky státní sociální podpory jsou vymezeny v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a patří k nim dle § 2 tohoto zákona:

 1. dávky poskytované v závislosti na výši příjmu – přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné,
 2. ostatní dávky – rodičovský příspěvek, pohřebné.

Z výše uvedeného vyplývá, že zatímco rodičovský příspěvek (poskytovaný v rámci rodičovské dovolené) a porodné se do výčtu vlastních příjmů manželky nezahrnují, tak naopak peněžitá pomoc v mateřství vyplácená v podpůrčí době (doba poskytování dávek), podpora v nezaměstnanosti a vyplacené nemocenské dávky se pro účely uplatnění slevy na dani na manželku (manžela) do vlastního příjmu manželky (manžela) započítávají.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů a zdaňuje se jen u jednoho z nich (např. příjmy z nájmu nemovité věci ve společném jmění manželů zdaňované dle § 9 odst. 2 ZDP u jednoho z manželů, nebo příjem z prodeje nemovité věci nezahrnuté v obchodním majetku, se rovněž zdaňuje dle § 10 odst. 2 ZDP jen u jednoho z manželů).

Dále připomínáme, že v § 4 odst. 1 zákona č. 381/2015 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci je stanoveno, že pokud se pro účely jiných právních předpisů zjišťuje výše příjmu, k příspěvku se nepřihlíží. Z toho vyplývá, že částka vyplaceného jednorázového příspěvku důchodci 1 200 Kč v roce 2016 se nezahrnuje do vlastních příjmů manželky (manžela) pro účely uplatnění slevy na dani na manželku (manžela) dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP.

Příklad

Příklad 1.

Poplatník se v září 2016 oženil se svou  přítelkyní, se kterou žije již 2 roky ve společně hospodařící domácnosti. Poplatník má příjmy z podnikání a vede daňovou evidenci. Manželka pobírá rodičovský příspěvek.

Poplatník může uplatnit v daňovém přiznání za rok 2016 slevu na dani na manželku počínaje říjnem 2016, tedy částku 24 840 Kč : 12 měsíců x 3 měsíce = 6 210 Kč. V případě sňatku totiž může uplatnit poplatník slevu na dani na manželku až od měsíce, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na slevu na dani. Slevu na dani na přítelkyni nelze uplatnit, i když žije s přítelem ve společně hospodařící domácnosti. Pro účely uplatnění slevy na dani na manželku se rodičovský příspěvek nezahrnuje do vlastního příjmu manželky, protože je považován za dávku státní sociální podpory dle zákona č. 117/1995 Sb.

Příklad

Příklad 2.

Poplatník má příjmy ze živnostenského podnikání a uplatňuje skutečné výdaje (vede dobrovolně účetnictví). Jeho manželka v roce 2016 pobírá rodičovský příspěvek a následně pobírá od srpna 2016 podporu v nezaměstnanosti ve výši 8 800 Kč/měsíc.

Rodičovský příspěvek pobíraný po dobu rodičovské dovolené je dávkou státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., a proto se nezahrnuje do vlastního příjmu manželky pro účely posouzení uplatnění slevy na dani na manželku. Vzhledem k tomu, že příjem z podpory v nezaměstnanosti nedosáhne za rok 2016 výše 68 000 Kč, může manžel v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016 uplatnit slevu na dani na manželku 24 840 Kč.

Příklad

Příklad 3.

Manžel s příjmy ze závislé činnosti uplatňuje v rámci ročního zúčtování daně za rok 2016 slevu na dani na manželku. Manželka byla od prosince 2015 do března 2016 práce neschopná a pobírala nemocenské dávky a od 1. 2. 2016 nastoupila na mateřskou dovolenou a po jejím ukončení pokračuje v rodičovské dovolené a pobírá rodičovský příspěvek.

Pokud součet nemocenských dávek a dávky peněžité pomoci v mateřství přesáhnou u manželky za rok 2016 výši 68 000 Kč, nemůže manžel uplatnit u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování daně za rok 2016 slevu na dani na manželku. Rodičovský příspěvek je považován za dávku státní sociální podpory dle zákona č. 117/1995 Sb. a tento se do vlastních příjmů manželky, pro účely posouzení nároku na slevu na dani na manželku, nezapočítává.

Vlastní příjem manželky obdržený v lednu kalendářního roku

K vlastnímu příjmu manželky (manžela) dosaženému v lednu kalendářního roku se v pokynu D-22 uvádí:

 • Do vlastního příjmu manželky (manžela) se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního

Nahrávám...
Nahrávám...