dnes je 23.4.2024

Input:

Daň z nemovitých věcí

1.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 45 minut

Daň z nemovitých věcí

Ing. Vlasta Martišková

Právní úprava:

 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (ZDN), ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), ve znění pozdějších předpisů, zejména:

  • § 24 odst. 2 písm. ch)

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a vlastnické vztahy k bytům (zákon o vlastnictví bytů),

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (), ve znění pozdějších předpisů

 • ČÚS pro podnikatele

  • ČÚS č. 017 – Zúčtovací vztahy, zejména bod 3.6.4

  • ČÚS č. 019 – Náklady a výnosy, zejména bod 3.5

Popis operace:

Mezi majetkové daně patří daň z nemovitých věcí. Její výnos je určen do rozpočtů jednotlivých obcí.

Právní pojmy spojené se zdaněním nemovitých věcí:

Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis (než NOZ), že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.

Movité věci jsou veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná.

Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Stavba, která není podle předpisů platných do 31. 12. 2013 součástí pozemku, na němž je zřízena, přestává být dnem nabytí účinnosti NOZ samostatnou věcí a stává se součástí pozemku, měla-li k 1. 1. 2014 vlastnické právo ke stavbě i vlastnické právo k pozemku táž osoba.

Stavba zřízená na cizím pozemku připadá vlastníkovi pozemku. Vlastník pozemku nahradí osobě, která zřídila na cizím pozemku stavbu v dobré víře, účelně vynaložené náklady. Kdo v dobré víře zřídil na cizím pozemku stavbu, má právo domáhat se po vlastníkovi pozemku, který o zřizování stavby věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, aby mu pozemek převedl za obvyklou cenu.

Inženýrské sítě jsou zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení, nejsou-li součástí pozemku. Má se za to, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.

Právo stavby je věc nemovitá. Stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí, ale také podléhá ustanovením o nemovitých věcech. Právo stavby se nabývá smlouvou, vydržením, anebo, stanoví-li tak zákon, rozhodnutím orgánu veřejné moci. Právo stavby zřízené smlouvou vzniká zápisem do veřejného seznamu, stejně tak právo stavby vzniklé rozhodnutím orgánu veřejné moci. Právo stavby lze zřídit jen jako dočasné, nesmí být zřízeno na více než 99 let. Stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby.

Nemovité věci podle NOZ jsou:

 • pozemek (stavba je součástí pozemku, kdy k 1. 1. 2014 je stejný vlastník pozemku i stavby),

 • stavba na cizím pozemku (k 1. 1. 2014 rozdílný vlastník pozemku a stavby),

 • dočasná stavba – není součástí pozemku,

 • jednotky,

 • inženýrské stavby,

 • podzemní stavby se samostatným účelovým určením.

Pozemek – část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků.

Stavební parcela – pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.

Pozemková parcela – pozemek, který není stavební parcelou.

DAŇ Z POZEMKŮ

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky, které se nacházejí na území České republiky a jsou evidovány v katastru nemovitostí. Pozemky jsou geometricky a polohově určeny, zobrazeny v katastrální mapě a označeny parcelním číslem.

Pro účely daně z pozemků je rozhodující druh pozemků evidovaný v katastru nemovití bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu. Pokud zde není evidován druh pozemku, je pro účely daně z pozemků rozhodující jeho skutečný stav k 1. lednu daného roku.

Pokud je druh pozemku evidován jako trvalý travní porost, ale ve skutečnosti se jedná o zpevněnou plochu, v tomto případě se bude pozemek zdaňovat jako trvalý travní porost. Je však porušen katastrální zákon, neboť ten ukládá vlastníkům ohlašovat změny, aby skutečný stav odpovídal stavu evidovanému v katastru nemovitostí. Pokud není v katastru evidován žádný pozemek, tak se vychází se skutečného stavu v souladu s § 12e ZDN.

Druhy pozemků pro účely ZDN, včetně jejich označení v přiznání k dani z nemovitých věcí:

A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad;

B – trvalý travní porost, dřívější označení louka a pastvina;

C – hospodářský les (zdanění nepodléhají lesy ochranné a lesy zvláštního určení);

D – rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb podle rozhodnutí příslušného správního orgánu, do jehož působnosti spadá vodní hospodářství;

E – zastavěná plocha a nádvoří;

F – stavební pozemek – jedná se o pozemek nebo jeho část:

 • - který je nezastavěný zdanitelnou stavbou,
 • - je určený k zastavení zdanitelnou stavbou,
 • - ohlášena stavba nebo bylo vydáno stavební povolení nebo společné povolení (umístění a povolení stavby).
 • - pouze pro účely daně z nemovitostí se jedná o pozemky uvedené v § 6 odst. 3 ZDN – pod tímto druhem pozemku bude pozemek zařazen až do doby, než se stavba stane předmětem daně ze staveb nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti;

G – ostatní plocha.

Předmětem daně z pozemků nejsou (§ 2 odst. 2 ZDN)

a) pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb;

Mezi pozemky, které nejsou předmětem daně z pozemků, jsou zahrnuty i pozemky, které jsou součástí jednotky, a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami. Jednotka zahrnuje byt a podíl na společných částech nemovité věci, do které patří i pozemek. Pokud je pozemek součástí jednotky, předmětem daně je jednotka a pozemek není předmětem daně z pozemků. Z předmětu daně z pozemků jsou vyňaty i pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek. Pokud by šlo o pozemek užívaný společně s jednotkami, ale ve spoluvlastnictví pouze některých vlastníků jednotek, bude takový pozemek samostatně předmětem daně z pozemků. Jedná se o:

b) lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,

c) pozemky, které jsou vodní plochou, s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,

d) pozemky určené pro obranu České republiky,

e) pozemky odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek bytového domu a jiné pozemky ve spoluvlastnictví zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.

Na pozemek, který je součástí jakékoliv jednotky, se hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní jednotku.

Poplatníci daně

Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku.

U pozemků ve vlastnictví České republiky je poplatníkem daně z nemovitostí:

 • Organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem státu.

 • Právnická osoba, která má právo užívat tento pozemek na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky.

 • Svěřenský fond – podstata svěřenského fondu spočívá v tom, že jeho zakladatel vyčlení ze svého majetku určitou jeho část a svěří ji správci ke stanovenému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat. Správa svěřenského fondu se zapisuje do katastru nemovitostí. Tím vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku. Vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský správce, avšak tento majetek není vlastnictvím zakladatele, ani vlastnictvím svěřenského správce, ani osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno.

 • Podílový fond – podílový fond není právnickou osobou a nemá právní osobnost, tj. způsobilost mít v zemích právního řádu práva a povinnosti. Majetek v podílovém fondu je ve vlastnictví všech podílníků, a to v poměru podle hodnoty jimi vlastněných podílových listů. Vlastnická práva k majetku v podílovém fondu vykonává vlastním jménem a na účet podílového fondu jeho obhospodařovatel.

 • Fond obhospodařovaný penzijní společností – obdobné jako podílový fond.

 • Stavebník – je poplatníkem daně z pozemků, je-li pozemek zatížen právem stavby. Právo stavby podle NOZ je věcné právo stavebníka mít stavbu na pozemku jiného vlastníka. Zahrnuje buď právo stavbu na pozemku ještě nezastavěném nově vybudovat, anebo již zřízenou stavbu převzít a "mít" za účelem rekonstrukce, modernizace a dalšího využití.

 • Nájemce nebo pachtýř.

Pronajaté nebo propachtované pozemky

Poplatníkem daně z pozemků je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, je-li:

 • evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,

 • s ním příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv,

 • převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.

Nájem – nájemce má právo věc užívat.

Pacht – pachtýř má právo věc užívat i požívat. Předmětem pachtu může být jen věc plodivá, plodonosná, přinášející výnos, ať již jsou výnosem plody naturální nebo civilní.

Uživatel je poplatníkem daně z pozemků v případě, že vlastník pozemku není znám, nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené.

Osvobození od daně

Zákon o dani z nemovitostí osvobozuje od této daně značné množství pozemků, jak je níže uvedeno:

 • pozemky ve vlastnictví České republiky,

 • pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,

 • pozemky užívané diplomatickými zástupci požívajícími diplomatických výsad imunity,

 • pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní památku,

 • pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou sloužící k vykonávání náboženských obřadů,

 • pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo jednotkou ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací,

 • pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící

  1. škole nebo školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku,
  2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské podnikání,
  3. muzeu nebo galerii, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury,
  4. knihovně vedené v evidenci knihoven,
  5. veřejnému archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,
  6. zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
  7. zařízení sociálních služeb,
  8. fundaci (právnické osoby fondového typu) nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,
 • pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící výlučně

  1. k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů upravujících odpady,
  2. k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních předpisů upravujících odpady,
  3. k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,
  4. pro třídění a sběr odpadů,
  5. pro tepelné, biologické, chemické nebo fyzikální zneškodňování odpadů,
  6. pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky podle právních předpisů upravujících odpady,
  7. k provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,
  8. k provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,
  9. k provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,
  10. pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo spotřebitelům,
  11. pro čistírny odpadních vod,
  12. rozvodnému tepelnému zařízení podle energetického zákona,
 • pozemky, na nichž jsou zřízena veřejná a neveřejná pohřebiště podle zákona upravujícího pohřebnictví,

 • pozemky v rozsahu, v jakých se na nich nachází:

- 1. skupina – krajinný prvek evidovaný jako ekologicky významný prvek ("EVP") = skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad (který nejprve musí vymezit Agentura ochrany přírody a krajiny), musí být součástí evidovaného zemědělsky užívaného pozemku, nebo k tomuto evidovanému zemědělsky užívanému pozemku přiléhat. Evidence EVP se neřídí katastrálními parcelami, proto nemusí být celá výměra parcely zahrnuta do prvku EVP.

- 2. skupina – příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž (poplatník tyto prvky prokazuje podle skutečného stavu – nejsou zahrnuty mezi EVP), musí být na pozemku zaevidovaném v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, musí se nacházet mimo zastavěné území obce a nesmí být užíván k podnikání.

 • pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,

 • pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny,

 • pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat,

 • pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,

 • zemědělské pozemky na dobu 5 let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě,

 • v rozsahu zastavěné plochy uvedených staveb pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona

  1. upravující vodní tok,
  2. přehrady,
  3. sloužící ochraně před povodněmi,
  4. sloužící k závlaze a odvodňování pozemků,
  5. vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody,
  6. kanalizačních stok, kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i určenou k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, nebo
  7. přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona,
 • pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je dálnicí, silnicí, místní komunikací, veřejnou účelovou komunikací, stavbou drah a na dráze, leteckou, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě, a to v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, a jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu,

 • části pozemků, na kterých je zřízena měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole a pásy pozemků v lesích, vyčleněné pro rozvody elektrické energie a plynů,

 • pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol, které slouží k uskutečňování akreditovaných studijních programů,

 • pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení,

 • pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu,

 • pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,

 • pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od daně z pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše obce, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží,

 • pozemky tvořící funkční celek s veřejnou monitorovací sítí zajišťující informace o stavu jednotlivých složek životního prostředí financované z veřejných rozpočtů,

 • nejdéle na dobu 5 let pozemky ve vládou schválené průmyslové zóny podle zákona o investičních pobídkách.

Pozemky ve vlastnictví České republiky jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány. Jsou-li tyto pozemky pronajaty nebo propachtovány obci, kraji nebo organizační složce státu nebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány pro podnikání.

Ostatní výše uvedené pozemky jsou osvobozeny od daně z pozemků ve většině případů, pokud nejsou využívány pro podnikání, pronajímány nebo propachtovány.

Do daňového přiznání se s ohledem na podstatu věci neuvádějí nemovité věci, které nejsou předmětem daně podle níže uvedených ustanovení ZDN:

 • § 2 odst. 2 písm. a) ZDN– pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb,

 • § 2 odst. 2 písm. b) ZDN– lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,

 • § 2 odst. 2 písm. c) ZDN– pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,

 • § 2 odst. 2 písm. d) ZDN– pozemky určené pro obranu České republiky,

 • § 2 odst. 2 písm. e) ZDN– pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.

Do daňového přiznání se neuvádějí nemovité věci, které jsou celé osvobozené (pokud se osvobození vztahuje pouze na část nemovité věci, je nutné ji v daňovém přiznání uvést a zohlednit osvobození její části).

Osvobození podle § 4 ZDN, které se neuvádí v daňovém přiznání:

 • pozemky ve vlastnictví České republiky,

 • pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,

 • pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity,

 • pozemky, na nichž jsou zřízena veřejná a neveřejná pohřebiště podle zákona upravujícího pohřebnictví,

 • pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,

 • pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona (přehrady, čistírny odpadních vod, distribuční soustavy....),

 • pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona (silnice, dálnice, stavby drah....),

 • pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí lesy hospodářské pod vlivem imisí,

 • pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu.

Nárok na osvobození podle ZDN u pozemků (popř. jejich částí) níže uvedených se musí uplatnit v daňovém přiznání, jedná se o tyto pozemky tvořící funkční celek se zdanitelnou stavbou:

 • veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní památku [§ 4 odst. 1 d) ZDN],

 • která je budovou, nebo se zdanitelnou jednotkou sloužící k vykonání náboženských obřadů registrovaných církví [§ 4 odst. 1 písm. e) ZDN],

 • která je budovou nebo se zdanitelnou jednotkou ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků [§ 4 odst. 1 písm. f) ZDN],

 • která je budovou nebo se zdanitelnou jednotkou sloužící škole nebo školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku [§ 4 odst. 1 písm. g) ZDN],

 • která je budovou nebo se zdanitelnou jednotkou sloužící výlučně k úpravě odpadů, k asanaci a rekultivaci skládek [§ 4 odst. 1 písm. h) ZDN].

Nárok na osvobození splňují i pozemky:

 • území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí [§ 4 odst. 1 písm. j) ZDN],

 • v rozsahu ochranného pásma vodního zdroje I. stupně, krajinné prvky – skupina dřevin, stromořadí, mez travnatá údolnice, příkop [§ 4 odst. 1 písm. k) ZDN],

 • zemědělské na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě [§ 4 odst. 1 písm. m) ZDN],

 • jejich části, kde byla zřízena měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného zařízení [§ 4 odst. 1 písm. p) ZDN],

 • ve vlastnictví veřejných vysokých škol [§ 4 odst. 1 písm. r) ZDN], veřejných výzkumných institucí [§ 4 odst. 1 písm. u) ZDN],

 • orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, pokud tak obec stanoví závaznou vyhláškou [§ 4 odst. 1 písm. v) ZDN],

 • tvořící funkční celek s veřejnou monitorovací sítí zajišťující informace o stavu jednotlivých složek životního prostředí [§ 4 odst. 1 písm. w) ZDN],

 • ve vládou schválené zvýhodněné průmyslové zóny na dobu 5 let, podle zákona upravující investiční pobídky [§ 4 odst. 1 písm. x) ZDN].

Základ daně

Základ daně je buď hodnotový (v Kč), nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách (m2) v závislosti na typu pozemku.

Hodnotové vyjádření se používá u zemědělské půdy: u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů je základem daně cena půdy zjištěná vynásobením skutečné výměry pozemku (k 1. lednu zdaňovacího období) v m2 průměrnou cenou půdy.

Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč.

U ostatních druhů pozemků je základem daně skutečná výměra pozemku v m2 k 1. lednu zdaňovacího období.

Sazba daně

Sazba daně činí u pozemků     
a) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů   0,75 %  
b) trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb   0,25 %  
Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m    
c) zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro    
– zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství   1 Kč  
– průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikání   5 Kč  
d) stavebních pozemků   2 Kč  
e) ostatních ploch   0,20 Kč  
f) zastavěných ploch a nádvoří   0,20 Kč  

Zpevněnou plochou pozemku se v tomto zákoně rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce, včetně plochy vlečky, bazénem nebo nádrží, pokud nejsou zdanitelnou stavbou (např. zbořeniště, dvůr, vjezd, drobné stavby bazén, zastavěné plochy, okrasné záhony).

Slouží-li zpevněná plocha pozemku různým druhům podnikání a nelze-li vymezit rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým druhům podnikání, použije se sazba 5 Kč.

Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy. Rozhodná je výměra pozemku v m2 odpovídající zastavěné ploše nadzemní části zdanitelné stavby. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se zdanitelná stavba nebo zdanitelná jednotka stane předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti nebo posouzení autorizovaným inspektorem pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy.

Koeficient pro stavební pozemky

Základní sazba 2 Kč za 1 m2 se násobí daňovým korekčním koeficientem stanoveným podle počtu obyvatel obce v den posledního sčítání lidu.

Koeficient podle velikosti obce

Velikost obce  Koeficient  
Do 1 000 obyvatel   1,0   
1 001–6 000 obyvatel   1,4   
6 001–10 000 obyvatel   1,6   
10 001–25 000 obyvatel   2,0   
25 001–50 000 obyvatel   2,5   
nad 50 000 obyvatel ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech   3,5   
v Praze   4,5   

Výše koeficientu pro stavební pozemky může obec upravovat obecně závaznou vyhláškou.

Stanovení základu daně u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů

Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce vydané na základě zmocnění v § 17 ZDNV, kdy Ministerstvo zemědělství České republiky v dohodě s Ministerstvem financí České republiky upravuje vyhláškou seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek.

DAŇ ZE STAVEB A JEDNOTEK

Předmět daně ze staveb a jednotek stavby na území České republiky:

Předmětem daně je zdanitelná stavba, která je dokončená nebo užívaná:

 • budova, kterou se pro účely ZDN rozumí budova podle katastrálního zákona,

 • zdanitelná jednotka (byt), která je dokončená nebo užívaná, pokud jsou ve stavbě vymezeny jednotlivé jednotky – zdaňují se jednotky,

 • inženýrská stavba uvedená v příloze k tomuto zákonu – viz níže uvedená tabulka.

Inženýrské stavby, které jsou zdanitelnou stavbou

KÓD CZ - CC Text CZ-CC Slovní popis 
ex221341  věže pro vysílání, retranslační věže a telekomunikační stožáry  věže pro vysílání a retranslační věže  
ex230141  věže, stožáry, věžové zásobníky pro hornictví a těžbu surovin  věže a věžové zásobníky pro hornictví a těžbu surovin  
230241  věže chladicí pro energetiku   
ex230251  komíny a kouřové kanály pro energetiku  komíny pro energetiku  
ex230341  věže, stožáry, věžové zásobníky chemických podniků  věže a věžové zásobníky chemických podniků  
230351  průmyslové komíny chemických podniků   
ex230411  stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov)  vysoké pece  
ex230441  věže, stožáry, věžové zásobníky – pro ostatní průmysl  věže a věžové zásobníky pro ostatní průmysl  
230451  průmyslové komíny pro ostatní průmysl   

Právní pojmy

Budova – nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, stavba je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami se střešní konstrukcí.

Předmětem daně není rozestavěná stavba. Předmětem daně je stavba, která je užívána a zároveň dokončená. Stavbu lze užívat i na základě časově omezeného povolení od stavebního úřadu, i kdy není dokončená.

Zdanitelné jednotky – do této kategorie zahrnujeme jednotky evidované v katastru nemovitosti, a to vymezené podle zákona o vlastnictví bytů. Jednotku tvoří byt či nebytový prostor, dále podíl na společných částech domu a podíl na pozemku. Předmětem daně ze staveb a jednotek není budova, v níž jsou jednotky.

Jednotka vymezená podle NOZ – zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá. Platí také pro nebytový prostor, jakož i pro soubor bytů nebo nebytových prostorů.

Soubor bytů nebo nebytových prostorů může být nově jednotkou.

Společné části jednotky – společné jsou ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Společnými jsou vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo věcné právo, jež vlastníkům zakládá právo mít na pozemku dům, stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu.

Vznik jednotky:

 • - Zápisem do veřejného rejstříku
  • na základě prohlášení vlastníka,

  • při zrušení a vypořádání,

  • při změně rozsahu nebo při vypořádání společného jmění.

 • - Rozhodnutím soudu.

Na zdanitelnou stavbu, která není samostatnou nemovitou věcí, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní věc, kdy je tato stavba součástí.

Na zdanitelnou stavbu, která není samostatnou nemovitou věcí, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní věc, jejíž je tato stavba součástí. Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení, s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.

Druhy staveb a jednotek pro účely ZDN, včetně jejich označení v přiznání k dani z nemovitých věcí:

Zdanitelné stavby:

 • - H – obytný dům – rodinný dům, bytový dům nebo obytná část zemědělské usedlost
 • - I – ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu – např. prádelna, kůlna, stavba k chovu drobného domácího zvířectva apod.
 • - J – stavba pro individuální rekreaci včetně rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci – chata, rekreační domek, rekreační chalupa, nebo stavba, jejíž charakter užívání odpovídá individuální rekreaci
 • - K – stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci – stavba, tvořící příslušenství stavby pro individuální rekreaci, např. kůlna, bývalý chlév, stodola apod.
 • - L – garáž vystavěná odděleně od obytného domu – garáž, která není součástí obytného domu (není vestavěná ani není přístavbou k obytnému domu).

Stavby užívané pro podnikatelskou činnost – podle podnikatelské činnosti, k níž stavba slouží, se dělí na:

 • - M – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
 • - N – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba
 • - O – ostatní podnikatelská činnost
 • - P – ostatní stavba - stavba, kterou nelze zařadit pod žádný z výše uvedených druhů staveb. Jedná se např. o stavby škol, zdravotnických zařízení, některé památkové objekty, některé církevní stavby atd.

Jednotky:

 • - R – samostatné nebytové prostory (byt) užívané pro podnikatelskou činnost – podle podnikatelské činnosti, k níž je samostatný nebytový prostor užíván, se dělí na:
 • - S – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
 • - T – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba
 • - U – ostatní podnikatelská činnost
 • - V – samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž
 • - Z – ostatní samostatný nebytový prostor

Pokud je zdanitelná stavba s převažující částí podlahové plochy užívána převážně k podnikání, použije se odpovídající sazba k podnikání.

Podle § 7 ZDN nejsou předmětem daně:

 • stavby, které nejsou zdanitelné, tj. nejsou dokončené nebo užívané, nesplňují definici budovy podle katastrálního zákona nebo nejsou inženýrskou stavbou uvedenou v příloze k ZDN neexistují,

 • jednotky, které nejsou zdanitelné, tj. nejsou dokončené nebo užívané případně neexistují, ale jsou zapsány v katastru nemovitostí.

Poplatníci daně

Poplatníkem daně ze zdanitelných staveb a jednotek je vlastník zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky.

 • Jde-li o zdanitelnou stavbu nebo jednotku, která je ve vlastnictví České republiky, poplatníkem je:

  1. organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem státu,
  2. právnická osoba, která má právo užívat tuto zdanitelnou stavbu nebo jednotku na základě výpůjčky.
 • U zdanitelné stavby, která je součástí práva stavby, je poplatníkem stavebník jako vlastník práva stavby.

 • Svěřenský fond – podstata svěřenského fondu spočívá v tom, že jeho zakladatel vyčlení ze svého majetku určitou jeho část a svěří ji správci ke stanovenému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat. Správa svěřenského fondu se zapisuje do katastru nemovitostí. Tím vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku. Vlastnická

Nahrávám...
Nahrávám...