dnes je 23.9.2023

Input:

Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku - výjimky

16.9.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

3.4.2.2.3
Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku – výjimky

Ing. Blanka Jindrová

Nájem podniku nebo jeho části

§ 32b

  1. Nájemce, který má najatý podnik nebo část podniku, tvořící samostatnou organizační složku podle ObchZ, na základě smlouvy o nájmu podniku, a současně má písemný souhlas pronajímatele k odpisování (viz. kap. 3.4.2.1. – Účetní odpisy), použije při uplatňování odpisů hmotného majetku a nehmotného majetku přiměřeně ustanovení ZDP o odpisování při zajištění závazku převodem práva,

  2. Převyšují-li odpisy podle zákona o účetnictví (ZoÚ) nájemné uplatněné nájemcem, je nájemce povinen zvýšit základ daně o rozdíl mezi odpisy podle ZoÚ a nájemným, není-li o tomto rozdílu účtováno do výnosů,

  3. Nájemné se pro účely zjištění tohoto rozdílu sníží o část určenou k úhradě jiného závazku vůči pronajímateli najatého podniku než závazku z titulu nájemného, přičemž za úhradu závazku se nepovažuje účtování nájemného na vrub příslušného účtu dlouhodobého závazku.

Nepeněžité vklady ze zahraničí

§ 32c

  1. Při nabytí hmotného majetku a nehmotného majetku, který nebyl součástí stálé provozovny na území České republiky, vkladem od poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 nebo v § 17 odst. 4 pokračuje obchodní společnost nebo družstvo nebo stálá provozovna poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 na území České republiky v odpisování tohoto hmotného majetku a nehmotného majetku z přepočtené zahraniční ceny stanovené podle § 23 odst. 17, ze které poplatník uvedený v § 17 odst. 4 uplatňoval odpisy nebo odčitatelné položky obdobného charakteru v zahraničí; přitom

    1. hmotný majetek zatřídí do odpisové skupiny podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu a odpisuje rovnoměrně příslušnou sazbou stanovenou v

Nahrávám...
Nahrávám...