dnes je 22.5.2024

Input:

Daňové přiznání DPPO 2016

1.3.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 18 minut

2017.5.3
Daňové přiznání DPPO 2016

Ing. Martin Gorčík

Vzor
Daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání anebo opravné daňové přiznání lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Součástí podání jsou též přílohy vyznačené v tiskopisu daňového přiznání. V elektronické podobě je tiskopis daňového přiznání ke stažení na webových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz v nabídce Daňové tiskopisy. Poplatníci, kteří vedou účetnictví, jsou povinni jako přílohu k daňovému přiznání předkládat účetní závěrku podle § 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kterou tvoří:

  • rozvaha (bilance),

  • výkaz zisku a ztráty a

  • příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené ve výše uvedených výkazech.

Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu přikládají obchodní společnosti, účetní jednotky, které účtují a vykazují podle mezinárodních účetních standardů a zdravotní pojišťovny. U vybraných účetních jednotek závisí na tom, zda za běžné a bezprostředně předcházející účetní období dosáhnou celkových aktiv alespoň 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu alespoň 80 mil. Kč. Banky, pojišťovny, zajišťovny a penzijní společnosti nemusí sestavovat přehled o peněžních tocích. Malé a mikro účetní jednotky nemají povinnost sestavit přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Podání daňového přiznání, včetně jeho příloh, lze učinit též elektronicky formou datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně s využitím aplikace "Elektronické podání pro finanční správu", která je k dispozici na webové adrese http://www.daneelektronicky.cz/ .

Pro zdaňovací období započaté v roce 2016 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2017, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. 12. 2017, je aktuálně platný tiskopis Mfin 5404 – vzor č. 27, k němuž byly vydány pokyny k jeho vyplnění Mfin 5404/1 – vzor č. 27.

Pokud se týká tiskopisu aktuálně platného lze uvést, že neobsahuje žádné nové řádky či doplňující tabulky.

Příklad

Souvislý příklad  sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO) za zdaňovací období 2016

Následující příklad je pouze názornou ukázkou sestavení přiznání (DAP) k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016. Neklade si za cíl (a vzhledem ke svému rozsahu ani nemůže) postihnout problematiku ZDP a jeho vliv na výpočet daňové povinnosti v celé jeho šíři, nýbrž poskytnout náhled na vyplnění formuláře daňového přiznání MFin 5404 aktuálně platného vzoru č. 27 (dále DAP). Příklad je sestaven pro poplatníka, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. V případě poplatníka s odlišným typem zdaňovacího období je nutno některé body příkladu náležitě upravit.

Převažujícím předmětem činnosti společnosti Nákladová, spol. s r. o., se sídlem U Nákladů 1, IČO: 12345678, DIČ: CZ12345678 (dále jen "obchodní korporace") je silniční nákladní doprava, opravy a údržba motorových vozidel.

Celkové výnosy obchodní korporace zaúčtované v účtové třídě 6 činí 30 670 000 Kč. Celkové náklady zaúčtované v účtové třídě 5 na účtech účtových skupin 50 až 58 a na převodových účtech účtové skupiny 59 činí 25 826 270 Kč. Kč. Obchodní korporace má 40 zaměstnanců (průměrný přepočtený stav). Účetním i zdaňovacím obdobím obchodní korporace je kalendářní rok. Přiznání k dani z příjmů zpracovává a předkládá sama, povinnost auditu účetní závěrky obchodní korporace (vzhledem k nepřekročení kritérií stanovených § 20 zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, za účetní období aktuální a bezprostředně předcházející) nevznikla.

Skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti a jejich vliv na přiznání k dani z příjmů zjištěné obchodní korporací jsou patrny z následujícího přehledu:

Text příkladu   Částka   Č. ř.DAP  
Výsledek hospodaření (VH) před zdaněním – rozdíl mezi výnosy Společnosti zaúčtovanými v účtové třídě 6 a celkovými náklady zaúčtovanými v účtové třídě 5 na účtech účtových skupin 50 až 58 a na převodových účtech účtové skupiny 59 (s výjimkou účtů vnitropodnikových výnosů a vnitropodnikových nákladů) činí 4 843 730 Kč.Na ř. 10 uvádí poplatníci DPPO VH před zdaněním vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. U poplatníků – účetních jednotek vymezených v § 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb., které jsou podnikateli, je za výsledek hospodaření před zdaněním považován rozdíl výnosů zaúčtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtových skupin 50 až 58 a na převodových účtech účtové skupiny 59, účtové třídy 5, s výjimkou účtů vnitropodnikových výnosů a vnitropodnikových nákladů.   4 843 730   10  
1. Obchodní korporace v daném zdaňovacím období obdržela bezúplatné plnění v podobě peněžitého daru ve výši 200 000 Kč. Tento přijatý dar byl zaúčtován výsledkově prostřednictvím účtové skupiny 66 – Finanční výnosy. Přijatá bezúplatná plnění v podobě daru jsou u obchodních korporací s účinností od 1. 1. 2014 předmětem daně z příjmů. Obchodní korporace účtovala o přijatém daru výsledkově, to tedy znamená, že není povinna zvýšit výsledek hospodaření v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 písm. a) ZDP bod 16.     Bez úpravy v DAP  
2. Obchodní korporace v roce 2014 odepsala pohledávku ve jmenovité hodnotě 350 000 Kč za obchodním partnerem – obchodní korporací Neplatící, s. r. o., a to na vrub účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady. Obchodní korporace ve  zdaňovacím období roku 2014 nenaplnila zákonné podmínky pro odpis pohledávky do daňově účinných nákladů ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) ZDP, a proto navýšila výsledek hospodaření na ř. 40 DAP ve výši 350 000 Kč. V daném zdaňovacím období roku 2016 obchodní korporace Neplatící, s. r. o., svůj dluh ve výši 350 000 Kč uhradila z důvodu obnovení obchodní spolupráce s obchodní korporací.Obchodní korporace o úhradě již odepsané pohledávky účtovala ve prospěch účtu účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy. V daném případě zaúčtovala obchodní korporace úhradu již odepsané pohledávky ve prospěch výnosů, který přímo souvisí s nákladem daňově neúčinným z roku 2014 v podobě nedaňového odpisu pohledávky za dlužníkem obchodní korporací Neplatící, s. r. o., ve výši 350 000 Kč. Obchodní korporace tak tento výnos již nebude zahrnovat do základu daně v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. e) ZDP.   350 000   140  
3. Obchodní korporace pořídila v letních měsících daného zdaňovacího období slazené limonády zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti v celkové výši 40 000 Kč. O těchto nákupech účtovala na vrub účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady.Obchodní korporace poskytovala nakoupené slazené limonády v letních měsících jako nepeněžní plnění ve prospěch svých zaměstnanců ke spotřebě na pracovišti a z tohoto důvodu je povinna navýšit výsledek hospodaření ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP.   40 000   40 + tab. A  
4. Obchodní korporace se podílí na základním kapitálu obchodní korporace KLM, s. r. o., ve výši 100 %, když tento podíl byl nabyt 18. 3. 2012. V daném zdaňovacím období roku 2016 obchodní korporace obdržela příjem ve výši 100 000 Kč v podobě podílu na zisku, který byl zaúčtován ve prospěch finančních výnosů. V souvislosti s držbou tohoto podílu vykázala přímé náklady ve výši 20 000 Kč.Obchodní korporace je mateřskou společností, neboť splňuje podmínky stanovené § 19 odst. 3 písm. b) ZDP (právní forma, s. r. o., držba podílu alespoň 10 % po dobu 12 měsíců nepřetržitě). Obchodní korporace KLM, s. r. o., je dle § 19 odst. 3 písm. c) ZDP považována za společnost dceřinou. V daném případě bude aplikováno ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze) bod 1 ZDP, dle kterého jsou od daně osvobozeny příjmy z podílu na zisku, vyplácené dceřinou společností, která je daňovým rezidentem ČR.
Na základě tohoto ustanovení tedy bude u obchodní korporace osvobozen od daně příjem z  podílu na zisku ve výši 100 000 Kč, neboť byly splněny veškeré podmínky dané shora uvedenými ustanoveními. Současně však s ohledem na ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP musí být z daňově účinných nákladů vyloučeny přímé náklady držby spojené s tímto podílem ve výši 20 000 Kč včetně nepřímých nákladů držby ve výši 5 000 Kč, stanovených jako 5 % příjmů z podílu na zisku vyplaceného dceřinou obchodní korporací KLM, s. r. o.
 
25 000100 000   40 + tab. A110  
5. Obchodní korporace jako pronajímatel uzavřela ve zdaňovacím období roku 2014 nájemní smlouvu s nájemcem obchodní korporací Nájemnická, a. s. Předmětem nájemního vztahu byla nemovitost. Nájemce se souhlasem pronajímatele dokončil na předmětné nemovitosti, zařazené do 5. odpisové skupiny, technické zhodnocení ve výši 100 000 Kč, a to nad rámec smluveného nájemného. Nájemní vztah byl ze strany pronajímatele ukončen ve zdaňovacím období roku 2016, když dokončené technické zhodnocení nebylo nájemci nijak finančně kompenzováno.V daném zdaňovacím období obchodní korporace jako pronajímatel vypověděla nájemci nájemní smlouvu s tím, že dokončené technické zhodnocení nebylo finančně kompenzováno. To tedy znamená, že pronajímateli vznikl nepeněžní příjem ve smyslu ustanovení § 23 odst. 6 ZDP, o který je nutno zvýšit výsledek hospodaření. Obchodní korporace jako pronajímatel ke stanovení nepeněžního příjmu použila výpočet daňové zůstatkové ceny technického zhodnocení za použití ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) ZDP, která činí 93 500 Kč.   93 500   20  
6. Obchodní korporace eviduje dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek. Účetní odpisy (dle odpisového plánu) veškerého dlouhodobého majetku činí 2 440 000 Kč, z toho odpisy majetku hmotné povahy, který není pro účely ZDP vymezen jako hmotný majetek dle § 26 a dlouhodobého nehmotného majetku pořízeného v letech 2001 až 2003, představují v úhrnu 130 000 Kč.Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vypočtené dle ZDP podle jednotlivých odpisových skupin činí:1. odp. sk. 138 000 Kč2. odp. sk. 1 620 000 Kč3. odp. sk. 82 000 Kč5. odp. sk. 150 000 KčOdpis softwaru (§ 32a odst. 4 ZDP) 20 000 Kč.Odpisy hmotného majetku zatříděného v odpisových skupinách 1, 2, 3 a 5 vypočtené dle ZDP ve výši 1 990 000 Kč spolu s daňovými odpisy software dle § 32a ZDP (20 000 Kč) a účetními odpisy majetku hmotné povahy, který není pro účely ZDP vymezen jako hmotný majetek dle § 26 a dlouhodobého nehmotného majetku zaevidovaného v průběhu let 2001 až 2003 daňově účinnými dle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP (130 000 Kč), jsou v celkové částce 2 140 000 Kč nižší o 300 000 Kč, než odpisy v účetní evidenci společnosti zaúčtované.   300 000   50 + tab. Ba), Bb)  
7. Obchodní korporace evidovala dluh v rozvaze ve výši 3 000 Kč. V daném zdaňovacím období roku 2016 došlo ze strany věřitele k prominutí tohoto dluhu. Obchodní korporace o zániku dluhu z důvodu jeho prominutí neúčtovala. Obchodní korporaci zanikl dluh ve výši 3 000 Kč, a to jinak než splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty nebo narovnáním. Vzhledem k tomu, že o tomto zániku dluhu nebylo účtováno ve prospěch ostatních výnosů tak, jak je stanoveno v bodě 4.1.3. ČÚS 019 Náklady a výnosy, je nutno zvýšit výsledek hospodaření dle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bodu 14 ZDP.   3 000   30  
8. Obchodní korporace zaúčtovala ve zdaňovacím období roku 2015 na vrub nákladového účtu 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení částku ve výši 270 000 Kč z důvodu smluvní pokuty. Vzhledem k tomu, že tato smluvní pokuta nebyla obchodní korporací uhrazena do konce roku 2015, navýšila výsledek hospodaření o částku ve výši 270 000 Kč podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP. V daném zdaňovacím období roku 2016 byla předmětná smluvní pokuta uhrazena v plné výši.Obchodní korporace v daném zdaňovacím období uhradila smluvní pokutu v plné výši, a proto bude její výsledek hospodaření snížen o částku ve výši 270 000 Kč v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 písm. b) bod 3 ZDP. Ve smyslu tohoto ustanovení se výsledek hospodaření snižuje o částky dalších výdajů (nákladů), které lze uplatnit jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byly zaplaceny, dojde-li k jejich zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém tyto náklady ovlivnily výsledek hospodaření.   270 000   111  
9. Obchodní korporace zúčtovala ve zdaňovacím období roku 2016 rezervu ve výši 500 000 Kč, která byla tvořena z důvodu probíhajícího soudního sporu, neboť nabyl právní moci rozsudek v dané věci. Při tvorbě této rezervy na vrub nákladů v letech 2014 a 2015 obchodní korporace navýšila výsledek hospodaření. Vzhledem k tomu, že obchodní korporace v daném zdaňovacím období zúčtovala účetní rezervu, využila možnosti snížit výsledek hospodaření v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 písm. c) bodu 3 ZDP.   500 000   112  
Nahrávám...
Nahrávám...