dnes je 17.6.2024

Input:

Daňové přiznání k DPH - roční koeficienty

25.11.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

Daňové přiznání k DPH - roční koeficienty

Ing. Jan Ambrož, Dagmar Masná

Zásadní změny v problematice krácení nároku na odpočet daně přinesla novela zákona o DPH účinná od 1. 4. 2011. V lexikonu jsme nahradili stará hesla novými aktuálními a již v průběhu roku jsme připravili zbrusu nová hesla, aby čtenáři měli k dispozici výklad platného znění.

Jedná se mimo jiné o viz Koeficienty v DPH, Krácení nároku na odpočet DPH, Odpočet DPH a Úprava a vyrovnání odpočtu DPH.

V dalším textu volně navazujeme na uvedená hesla a upozorňujeme na nejdůležitější změny, které jsou aplikovány na konci kalendářního roku. Jedná se o komplikovanou problematiku, proto jsme na závěr hesla připravili vzorové daňové přiznání.

Připomínáme, že k dispozici jsou také viz Daňové přiznání - k DPH a Dodatečné daňové přiznání k DPH.

Novela zákona výrazným způsobem zpřísnila podmínky pro uplatnění tzv. odpočtu v částečné výši podle § 72 odst. 6 ZDPH. Připomínáme, že jde o krácení výše DPH, kterou plátce nárokuje. A to z důvodů použití přijatých zdanitelných plnění :

  • pro účely nesouvisející s ekonomickou činností ("A“),

  • pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně ("B“).

Přehlíží se, že může docházet ke kombinovanému krácení ("C“) podle § 76 odst. 2 ZDPH, je-li přijaté zdanitelné plnění současně využito pro oba výše uvedené tituly.

Samozřejmě současně jsou přijatá zdanitelná plnění určena též pro běžnou ekonomickou činnost.

"Koeficienty“

Snadno dovodíme, že provádíme krácení a pro výpočty použijeme tzv. koeficienty, které mohou mít různou povahu podle toho, které varianty (A, B nebo C) se krácení týká.

Kalendářní rok

Daň z přidané hodnoty, resp. testování daňové povinnosti a s tím související povinnost podat daňové přiznání, je dána konkrétním zdaňovacím obdobím. Může být měsíční nebo čtvrtletní.

Přesto se také u DPH setkáme s kalendářním rokem, obdobím, na které jsme zvyklí u jiných daní. Jedná se například o:

  • přiznání plnění u osvobozených plnění v kontextu § 21 odst. 11 ZDPH,

  • povinnost přiznat daň k poslednímu dni kalendářního roku u zahraničních plnění přesahujících období 12 měsíců podle § 24 odst. 3 ZDPH,

  • zdanění obalů podle § 36 odst. 10 ZDPH,

  • tzv. zasílání a související registrace - viz § 94 odst. 17 ZDPH,

  • rozhodné údaje pro stanovení zdaňovacího období (§ 99 ZDPH).

Uvedený výčet není úplný. Zabýváme se nárokem na odpočet daně a jednou z dalších podmínek, vázaných na kalendářní rok, je uplatnění nároku pouze prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. Jde o případy, kdy je nutné daň z přidané hodnoty u přijatého zdanitelného plnění testovat, neboť je jen v částečné výši - viz § 73 odst. 4 ZDPH.

Nový rok

Méně pravidel je zakotveno k 1. lednu kalendářního roku. Může se například měnit povinně zdaňovací období, vznikají skupiny v DPH. Novinkou je možnost využití prvního ročního kurzu pro přepočet cizí měny - viz Aktuality - DPH.

Roční koeficient

Zásadní je však povinnost daná v několika ustanoveních zákona a v posledním zdaňovacím období se musí zohlednit výše ročních koeficientů. Jako kdyby pro daň z přidané hodnoty platilo zdaňovací období dvanácti kalendářních měsíců.

Korekce nároku

V průběhu kalendářního roku se vždy jedná o snížení, tj. v terminologii zákona o DPH o nárok v částečné výši, pokud korigujeme konkrétní přijaté zdanitelné plnění. V posledním daňovém přiznání dochází korekcí:

  • k dalšímu snížení, je-li vývoj koeficientů nepříznivý (například více osvobozených plnění ve srovnání s rokem předchozím a změna zálohového koeficientu),

  • nebo ke zvýšení při pozitivním vývoji koeficientů (třeba menší rozsah použití pro soukromou spotřebu).

Nesmíme zaměňovat roční koeficienty s jinými "konečnými“ koeficienty. Doplňme si proto výklad. Existuje i definitivní úprava poměrného krácení, která se povinně provádí v jakémkoliv zdaňovacím období, a to podle § 77 odst. 3 ZDPH. Rozdíl může nabývat hodnot kladných (dodatečný nárok) nebo záporných (další odvod DPH).

Obdobně tomu je u korekce podle § 78d ZDPH (do 31. 12. 2011 to byl § 78a odst. 6), kdy dochází k dodání zboží nebo poskytnutí služeb u dříve testovaných položek.

Podrobný výklad naleznete v úvodu vyjmenovaných hesel. Upozorňujeme také na skutečnost, že v příkladu posuzujeme kalendářní rok 2011 jako celek, i když novela zákona byla účinná až od 1. 4. 2011, pracujeme vždy s ročními koeficienty za leden až prosinec 2011.

Výklad ke vzorovému příkladu

V tomto příkladu jsme si dovolili několik výrazných zjednodušení, neboť cílem je vysvětlit fungování ročních koeficientů a jejich znázornění v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období. Jde o společnost Alfa, která měla v roce 2011 čtvrtletní zdaňovací období.

Pokud dojde ke změně zdaňovacího období ze zákona - jak tomu je u plátce Alfa - údaj se vyplní na daňovém přiznání.

Osvobozená plnění

Společnost Alfa uskutečňovala v roce 2010 osvobozená plnění bez nároku na odpočet DPH. Proto jsme povinni ze zákona převzít roční koeficient z předchozího roku, a používáme tedy zálohový koeficient v I. až III. čtvrtletí.

V tomto případě byl koeficient roku 2010 ve výši 80 %. Nový roční koeficient podle § 76 odst. 7 ZDPH má hodnotu 50 %.

To znamená, že dodatečně ztrácíme dalších 30 % teoretického nároku. Pokud bylo třeba v březnu krácení z

Nahrávám...
Nahrávám...