dnes je 16.7.2024

Input:

Daňové přiznání k DPPO 2015

25.2.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 16 minut

2016.0506.4 Daňové přiznání k DPPO 2015

Ing. Martin Gorčík

Daňové přiznání

Vzor
Daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání anebo opravné daňové přiznání lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Součástí podání jsou též přílohy vyznačené v tiskopisu daňového přiznání. V elektronické podobě je tiskopis daňového přiznání ke stažení na webových stránkách Finanční správy České republiky nebo přímo v Praktických informacích Vaší on-line knihovny. Poplatníci, kteří vedou účetnictví, jsou povinni jako přílohu k daňovému přiznání předkládat účetní závěrku podle § 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kterou tvoří:

  • rozvaha (bilance),

  • výkaz zisku a ztráty a

  • příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené ve výše uvedených výkazech.

Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu poplatník přikládá pouze fakultativně.

Podání daňového přiznání, včetně jeho příloh, lze učinit též elektronicky formou datové zprávy, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo nepodepsané uznávaným elektronickým podpisem, pokud je toto podání do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno způsobem podle § 71 odst. 1 DŘ, a to ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných Ministerstvem financí v aplikaci „Elektronické podání pro finanční správu”, která je k dispozici na webové adrese www.daneelektronicky.cz.

Pro zdaňovací období započaté v roce 2015 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2016, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31.12.2016, je aktuálně platný tiskopis Mfin 5404 – vzor č. 26, k němuž byly vydány pokyny k jeho vyplnění Mfin 5404/1 – vzor č. 26.

Pokud se týká tiskopisu aktuálně platného, lze uvést, že obsahuje novou tabulku pod písmenkem g) s názvem „Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů – vyplňují pouze poplatníci oprávněni k její tvorbě a použití” v části C. „Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoR)” Přílohy č. 1 II. Oddílu.

Tato tabulka je určena pro tvorbu nové daňové rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů podle § 11a až § 11c ZoR.

Souvislý příklad  sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO) za zdaňovací období 2015

Příklad
Následující příklad je pouze názornou ukázkou sestavení přiznání (DAP) k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2015. Neklade si za cíl (a vzhledem ke svému rozsahu ani nemůže) postihnout problematiku ZDP a jeho vliv na výpočet daňové povinnosti v celé jeho ší ři, nýbrž poskytnout náhled na vyplnění formuláře daňového přiznání MFin 5404 aktuálně platného vzoru č. 26 (dále DAP). Příklad je sestaven pro poplatníka, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. V případě poplatníka s odlišným typem zdaňovacího období je nutno některé body příkladu náležitě upravit.

Převažujícím předmětem činnosti společnosti Modelová, spol. s r.o., se sídlem U Výdajů 2, IČO: 12345678, DIČ: CZ12345678 (dále jen obchodní korporace) je silniční nákladní doprava, opravy a údržba motorových vozidel včetně provozování fotovoltaické elektrárny.

Celkové výnosy obchodní korporace zaúčtované v účtové třídě 6 činí 28 530 000 Kč. Celkové náklady zaúčtované v účtové třídě 5 na účtech účtových skupin 50 až 58 a na převodových účtech účtové skupiny 59 činí 22 367 120. Kč. Obchodní korporace má 40 zaměstnanců (průměrný přepočtený stav). Účetním i zdaňovacím obdobím obchodní korporace je kalendářní rok. Přiznání k dani z příjmů zpracovává a předkládá sama, povinnost auditu účetní závěrky obchodní korporace (vzhledem k nepřekročení kritérií stanovených § 20 ZoÚ, za účetní období aktuální a bezprostředně předcházející) nevznikla.

Skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti a jejich vliv na přiznání k dani z příjmů zjištěné obchodní korporací jsou patrny z následujícího přehledu:

Text příkladu   Částka   Č. ř. DAP  
Výsledek hospodaření (VH) před zdaněním – rozdíl mezi výnosy Společnosti zaúčtovanými v účtové třídě 6 a celkovými náklady zaúčtovanými v účtové třídě 5 na účtech účtových skupin 50 až 58 a na převodových účtech účtové skupiny 59 (s výjimkou účtů vnitropodnikových výnosů a vnitropodnikových nákladů činí) 6 162 880 Kč.
Na ř. 10 uvádí poplatníci DPPO VH před zdaněním vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. U poplatníků – účetních jednotek vymezených v § 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb., které jsou podnikateli, je za výsledek hospodaření před zdaněním považován rozdíl výnosů zaúčtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtových skupin 50 až 58 a na převodových účtech účtové skupiny 59, účtové třídy 5, s výjimkou účtů vnitropodnikových výnosů a vnitropodnikových nákladů.
 
6 162 880   10  
1. Obchodní korporace zaúčtovala ve zdaňovacím období roku 2014 na vrub nákladového účtu 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení částku ve výši 170 000 Kč z titulu smluvní pokuty. S ohledem na skutečnost, že tato smluvní pokuta nebyla uhrazena do konce roku 2014, obchodní korporace ve zdaňovacím období roku 2014 navýšila výsledek hospodaření o částku ve výši 170 000 Kč podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP. V daném zdaňovacím období roku 2015 byla předmětná smluvní pokuta uhrazena v plné výši.
Obchodní korporace v daném zdaňovacím období uhradila smluvní pokutu v plné výši, a proto bude její výsledek hospodaření snížen o částku ve výši 170 000 Kč v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 písm. b) bod 3. ZDP. Ve smyslu tohoto zákonného ustanovení se výsledek hospodaření snižuje o částky dalších výdajů (nákladů), které lze uplatnit jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byly zaplaceny, dojde-li k jejich zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém tyto náklady ovlivnily výsledek hospodaření.
 
170 000   111  
2. Obchodní korporace je provozovatelem fotovoltaické elektrárny, která byla uvedena do stavu způsobilého obvyklému užívání již v roce 2011. Součástí této fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE”) jsou i solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013. Obchodní korporace – jako provozovatel FVE – je povinna v souladu s ustanovením § 37p odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů zajistit financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů. Obchodní korporace tak využila možnosti vytvořit zcela novou daňovou rezervu v částce 252 000 Kč na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013.
Zákonem č. 221/2015 Sb. byla s účinností od 1.1.2016 do ZoR doplněna zcela nová ustanovení § 11a až § 11c, která upravují výše uvedenou daňovou rezervu na nakládání s elektroodpadem. Z pohledu systematiky ZoR:
  • jsou v ustanovení § 11a upraveny obecné podmínky pro tvorbu této rezervy,

  • v ustanovení § 11b je upravena výše rezervy a

  • v ustanovení § 11c jsou upraveny zvláštní podmínky ve vazbě na změnu výše rezervy a při likvidaci solárního panelu.

Obchodní korporace stanovila v souladu s ustanovením § 11b odst. 3 ZoR měsíční výši rezervy v částce 21 000 Kč. Za zdaňovací období roku 2015 tak již byla oprávněna vytvořit rezervu na nakládání s elektroodpadem ve výši 252 000 Kč. Vzhledem k tomu, že o tvorbě této daňové rezervy nebylo účtováno, obchodní korporace aplikovala ustanovení § 23 odst. 3 písm. c) ZDP bod 10 a snížila výsledek hospodaření o uvedenou částku.  
252 000   112 + tab. C.písm. g)  
3. Obchodní korporace dne 14.2.2014 zaúčtovala ve prospěch zdanitelných výnosů pohledávku ve jmenovité hodnotě 680 000 Kč vzniklou z titulu dodání zboží. Tato pohledávka byla splatná 14.3.2014. Ve věci této pohledávky nebylo zahájeno soudní, rozhodčí ani správní řízení. Ve zdaňovacím období započatém v roce 2015 přikročila obchodní korporace k tvorbě zákonné opravné položky podle § 8a ZoR, a to ve výši 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, tj. ve výši 340 000 Kč.
Postup obchodní korporace byl v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb. ZoR, neboť se jedná o pohledávku splatnou v roce 2014. Poplatník je tedy v tomto případě oprávněn postupovat podle znění ZoR, účinného od 1.1.2015. U pohledávek vzniklých již není tvorba opravných položek podle § 8a ZoR podmíněna zahájením soudního, rozhodčího ani správního řízení ve věci těchto pohledávek. Za těchto okolností lze tvorbu opravné položky za zdaňovací období roku 2015 považovat za daňové účinnou v souladu s ustanoveními § 8a ZoR a § 24 odst. 2 písm. i) ZDP.  
  Bez úpravy v DAP  
4. Obchodní korporace se podílí na základním kapitálu obchodní korporace Podřízená, s.r.o., ve výši 27 %, když tento podíl byl nabyt 1.2.2014. Nabývací cena podílu v podobě pořizovací ceny byla ve výši 400 000 Kč. V daném zdaňovacím období roku 2015 obchodní korporace přikročila k převodu tohoto podílu za částku ve výši 500 000 Kč. Příjem z převodu předmětného podílu ve výši 500 000 Kč byl zaúčtován ve prospěch finančních výnosů. Obchodní korporace do nákladů zaúčtovala pořizovací cenu podílu, resp. nabývací cenu majetkové účasti ve výši 400 000 Kč.
Obchodní korporace je mateřskou společností, neboť splňuje podmínky stanovené § 19 odst. 3 písm. b) ZDP (právní forma s.r.o., držba podílu alespoň 10 % po dobu 12 měsíců nepřetržitě). Obchodní korporace Podřízená, s.r.o., je dle § 19 odst. 3 písm. c) ZDP považována za společnost dceřinou. V daném případě bude aplikováno ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze) bod 2 ZDP, dle kterého jsou od daně osvobozeny příjmy z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti plynoucí poplatníkovi – daňovému rezidentovi nebo společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie.
Na základě tohoto ustanovení tedy bude u obchodní korporace osvobozen od daně příjem z převodu předmětného podílu ve výši 500 000 Kč, neboť byly splněny veškeré podmínky dané shora uvedenými ustanoveními. Současně však s ohledem na ustanovení § 19 odst. 9 ZDP musí být z daňově účinných nákladů vyloučena nabývací cena předmětného podílu, která v daném případě činí 400 000 Kč.
 
400 000
500 000
 
40
110  
5. Obchodní korporace v daném zdaňovacím období obdržela bezúplatné plnění v podobě peněžitého daru ve výši 400 000 Kč. Tento přijatý dar byl zaúčtován rozvahově. V darovací smlouvě je upraveno, že tento peněžitý dar je určen na pořízení nového osobního automobilu, který bude sloužit k podnikatelské činnosti obchodní korporace.
Přijatá bezúplatná plnění v podobě daru jsou u obchodních korporací s účinností od 1.1.2014 předmětem daně z příjmů. Obchodní korporace sice účtovala o přijatém daru rozvahově, avšak není povinna zvýšit výsledek hospodaření v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP, a to s ohledem na skutečnost, že přijatý peněžitý dar je účelově vázán na pořízení hmotného majetku.
 
  Bez úpravy v DAP  
6. Obchodní korporace zajistila v daném zdaňovacím období pro své zaměstnance poukazy na zájezdy, a to v částce 380 000 Kč.
Pro obchodní korporaci výdaje vynaložené na nákup poukazů na zájezdy nejsou daňově účinné, a to s ohledem na ustanovení § 25 odst. 1 písm. h) bodu 1. ZDP. Ve smyslu tohoto zákonného ustanovení nelze za daňově účinné výdaje považovat mj. nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě příspěvku na zájezdy.
 
380 000   40 + tab. A  
Nahrávám...
Nahrávám...