dnes je 28.1.2023

Input:

Daňové subjekty a jejich role v DPH

9.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.96 Daňové subjekty a jejich role v DPH

Ing. Lydie Musilová, Ing. Jana Kolářová


Právní úprava

§ 4 ZDPH, § 5, § 6 až 6l, § 10, § 13, § 17, § 51, § 88, § 94, § 96, § 97, § 108, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

§ 20 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění,

Význam rozdělení osob v DPH

Klasifikace osob v zákoně o DPH určuje rozsah jejich práv a povinností pro účely DPH. Orientace v pojmosloví a rozdělení osob v zákoně o DPH znamená znalost těchto práv a povinností a snižuje riziko chyby.

Daňovým subjektem se podle § 20 DŘ rozumí poplatník, plátce daně a osoba, která je jako daňový subjekt vymezena zákonem. Procesní postavení daňového subjektu, jak je vymezeno v daňovém řádu, mají všechny osoby povinné přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty. To znamená, že se na ně vztahuje i úprava obsažená v daňovém řádu.

Pokud se kterákoliv výše uvedená osoba dostane do situace, kdy je povinna přiznat a zaplatit daň podle § 108 ZDPH, má postavení daňového subjektu ve smyslu daňového řádu.

Kategorie osob

Z pohledu DPH jsou pro různé skupiny subjektů vytvořeny zvláštní kategorie, které jsou spojeny se specifickými právy a povinnostmi stanovenými zákonem o DPH.

Podle současně platné právní úpravy jsou zákonem o DPH definovány tyto kategorie daňových subjektů:

• osoba povinná k dani,

• osoba registrovaná k dani,

• plátce daně,

• osoby vyjmenované v § 5 odst. 3 ZDPH, které vykonávají veřejnou správu,

• osoba osvobozená od uplatňování daně,

• osoba identifikovaná k dani,

• zahraniční osoba,

• osoba neusazená v tuzemsku,

• osoba povinná přiznat nebo zaplatit daň,

• osoba používající zvláštní režim jednoho správního místa.

Osoba povinná k dani

Základní a nejširší vymezení osob, které jsou při splnění určitých podmínek povinny přiznávat DPH v ČR, je obsaženo v ustanovení § 5 ZDPH.

Osobou povinnou k dani je:

• fyzická osoba uskutečňující ekonomické činnosti,

• právnická osoba uskutečňující ekonomické činnosti,

• právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání uskutečňující ekonomické činnosti,

• osoby vyjmenované v § 5 odst. 3 ZDPH vykonávající veřejnou správu, pokud uskutečňují ekonomické činnosti a činnosti uvedené v příloze č. 1 zákona (např. dodání zboží a poskytování služeb, dodávka vody, reklamní služby atd.),

• osoby vyjmenované v § 5 odst. 3 ZDPH vykonávající veřejnou správu a uskutečňující výkony veřejné správy, u nichž došlo k výraznému narušení hospodářské soutěže, a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže),

• za samostatnou osobu povinnou k dani se považuje Hlavní město Praha a každá jeho městská část.

Pro zařazení konkrétního subjektu do kategorie osob povinných k dani není důležité, kde má tato osoba sídlo, místo podnikání nebo provozovnu.

Existují dvě výjimky, kdy osoba povinná přiznat daň nemusí být současně osobou povinnou k dani. Jedná se o osoby pořizující nový dopravní prostředek, tj. fyzické osoby, které neuskutečňují ekonomické činnosti (občané-nepodnikatelé), a právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a neuskutečňují ekonomické činnosti. Osobou povinnou přiznat daň může být i osoba, která uvede DPH na dokladu, přestože není registrována k DPH.

Osoba registrovaná k dani

Osobou registrovanou k dani je osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy. Rozumí se jí nejenom osoba registrovaná v jiném členském státě EU, ale i osoba registrovaná k dani v ČR.

Plátce daně

Pojem „plátce” je definován v § 6 a násl. ZDPH a je zákonem často používán. Z úpravy obsažené v § 94 ZDPH vyplývá, že se jedná o osobu registrovanou k dani. Důvodem k registraci může být zejména překročení obratu pro účely registrace, účast na společnosti (dříve sdružení) s plátcem daně, nabytí obchodního závodu od plátce daně, popř. další důvody (viz Registrace plátce).

Neplátce

Pojem „neplátce” se v ZDPH nepoužívá, v běžné praxi tento termín označuje osobu, která není registrovaná k dani z přidané hodnoty. Zákon zná pojem „osvobozená osoba”, tou se však rozumí osoba, která má sídlo nebo provozovnu mimo ČR.

Vyjmenované osoby v působnosti veřejné správy

V § 5 odst. 3 ZDPH jsou vymezeny osoby vykonávající působnost v oblasti veřejné správy, u kterých je stanoveno, za jakých podmínek nejsou osobou povinnou k dani a za jakých podmínek se jí stávají. Tyto osoby již nejsou určeny pomocí definice veřejnoprávního subjektu, která byla s účinností od 1. 1. 2009 zrušena.

Jde o tyto osoby:

• stát, kraje, obce,

• organizační složky státu, krajů a obcí,

• dobrovolné svazky obcí,

• hlavní město Praha a jeho městské části,

• právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje).

Pouhý charakter činnosti nemůže být určující pro kvalifikaci plnění jako veřejnoprávní činnosti. Musí jít o subjekty určené

Nahrávám...
Nahrávám...