dnes je 17.6.2024

Input:

Daňové účinky zajišťovacího převodu práva

10.5.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

3.3.3.3
Daňové účinky zajišťovacího převodu práva

Ing. Blanka Jindrová

Právně

Smlouva o zajišťovacím převodu práva je upravena v § 2040–2044 NOZ. Vydlužitel nebo třetí osoba zajišťuje dluh tím, že zapůjčiteli dočasně převede své právo. Týká-li se zajišťovací převod práva věci zapsané ve veřejném seznamu, vzniká zajištění zápisem do tohoto seznamu; do veřejného seznamu se zapíše i dočasná povaha zajišťovacího převodu práva.

Pomine-li důvod trvání zajišťovacího převodu práva, umožní zapůjčitel osobě, která zajištění poskytla, výkon práva v předešlém rozsahu. Zároveň jí vydá vše, co z převedeného práva získal nebo co k němu přibylo, proti náhradě nákladů, které v souvislosti s výkonem zajišťovacího převodu práva účelně vynaložil.

Není-li zajištěný dluh splněn, stane se převod práva nepodmíněným a vydlužitel předá zapůjčiteli vše, co je nutné k plnému výkonu převedeného práva.

Pokud obvyklá cena jistoty převýší částku zajištěného dluhu, vyplatí zapůjčitel osobě, která jistotu poskytla, částku odpovídající rozdílu; přitom si započte náklady, které v souvislosti s výkonem zajišťovacího převodu práva účelně vynaložil.

ZDP

Podle § 28 odst. 1 ZDP platí obecné pravidlo, že hmotný majetek odpisuje poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo, s některými výjimkami. Při převodu vlastnictví hmotného movitého majetku v důsledku zajištění dluhu převodem práva na zapůjčitele, může tento majetek odpisovat původní odpisovatel, pokud uzavře se zapůjčitelem smlouvu o výpůjčce (§ 2193 NOZ) na dobu zajištění dluhu převodem práva (§ 28 odst. 4 ZDP).

Zapůjčitel se sice stává z titulu smlouvy o zajišťovacím převodu práva vlastníkem předmětného majetku, ale nejedná se o plnohodnotný vlastnický vztah. Ten nastává až v okamžiku, kdy se stane nepodmíněným, tedy nesplněním rozvazovací podmínky vydlužitelem.

Protože tím dochází k definitivnímu převodu vlastnictví k předmětu zajištění z vydlužitele na zapůjčitele, musí smlouva o zajišťovacím převodu splňovat též náležitosti smlouvy kupní, mezi které patří zejména sjednání kupní ceny. Tato kupní cena bude pořizovací účetní cenou, která je současně vstupní cenou hmotného majetku pro účely odpisování.

a) Splnění zajištěného dluhu vydlužitelem

V případě, že vydlužitel splní rozvazovací podmínku, tj. uhradí řádně dluh, k jehož zajištění daná smlouva o zajišťovacím převodu práva slouží, věc se převádí zpět na vydlužitele, který pokračuje v odpisování způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo, pokud v této době neuplatnil výdaje paušální částkou podle § 7 nebo § 9 ZDP.

Totéž platí pro případ zániku smlouvy o zajišťovacím převodu práva z důvodu platného odstoupení.

b) Nesplnění zajištěného dluhu vydlužitelem

V případě, že vydlužitel rozvazovací podmínku nesplní, pokračuje zapůjčitel jako již nepodmíněný vlastník věci v jejím odpisování způsobem jako v předcházejícím období. Pokud však byla ve smlouvě o zajišťovacím převodu práva sjednána pořizovací (kupní) cena vyšší než reprodukční cena určená podle posudku znalce, bude věřitel odpisovat z této pořizovací ceny.

Rozdíl mezi daňovou zůstatkovou

Nahrávám...
Nahrávám...