dnes je 22.5.2024

Input:

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v roce 2016 v příkladech

9.9.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 17 minut

2016.19.2
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v roce 2016 v příkladech

Ing. Ivan Macháček

VYŠLO V ČÍSLE 19/2016

V článku Daňové zvýhodnění na vyživované děti - komplikace s uplatněním u více dětí jsme se zabývali podrobně daňovým zvýhodněním na vyživované děti a jeho uplatněním v případě více dětí vyživovaných ve společně hospodařící domácnosti. V dnešním článku si ukážeme, k jakým změnám v daňovém zvýhodnění na vyživované děti došlo pro rok 2016, a uvedeme si řadu příkladů na uplatnění daňového zvýhodnění na dítě v letošním roce.

Změny v daňovém zvýhodnění na dítě pro rok 2016

Zákonem č. 125/2016 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2016 ke zvýšení daňového zvýhodnění podle § 35c odst. 1 ZDP na druhé dítě z částky 15 804 Kč na částku 17 004 Kč ročně a na třetí a každé další dítě z částky 17 004 Kč na částku 20 604 Kč ročně. Tento zákon nabyl účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. dnem 1. 5. 2016.

V bodu 6 přechodného ustanovení k tomuto zákonu se uvádí, že ustanovení § 35c odst. 1 ZDP, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2016. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije § 35c odst. 1 ZDP, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Další zvýšení částek daňového zvýhodnění na vyživované druhé, třetí a další dítě se předpokládá pro rok 2017.

Vývoj daňového zvýhodnění na dítě v Kč za rok

Počet dětí   Rok 2014   Rok 2015   Rok 2016   Rok 2017  
první dítě   13 404   13 404   13 404   13 404  
druhé dítě   13 404   15 804   17 004   19 404  
třetí dítě a další dítě   13 404   17 004   20 604   24 204  

Vývoj daňového zvýhodnění na dítě při výpočtu měsíční zálohy na daň v Kč

Počet dětí   Rok 2014   Rok 2015   Rok 2016   Rok 2017  
první dítě   1 117   1 117   1 117   1 117  
druhé dítě   1 117   1 317   1 417   1 617  
třetí dítě a další dítě   1 117   1 417   1 717   2 017  

V souladu se sdělením GFŘ ze dne 29. 4. 2016 při zúčtování výplaty za měsíce leden až duben 2016 počítá zaměstnavatel při stanovení měsíční zálohy na daň zaměstnance s částkou daňového zvýhodnění 1 317 Kč na druhé dítě a 1 417 Kč na třetí a další dítě, při zúčtování výplaty za měsíce květen až prosinec 2016 počítá zaměstnavatel již s novou výší měsíčního daňového zvýhodnění 1 417 Kč na druhé dítě a 1 717 Kč na třetí a další dítě.

Zvýšené daňové zvýhodnění za kalendářní měsíce leden až duben 2016 bude poplatníkovi zohledněno v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016, resp. v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016.

Při uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě může dojít ke třem variantám:

  • daňové zvýhodnění je uplatněno formou slevy na dani, kterou je možno uplatnit až do výše daňové povinnosti, vypočtené za příslušné zdaňovací období;

  • daňové zvýhodnění je uplatněno formou daňového bonusu, pokud při uplatnění odčitatelných položek od základu daně a slev na dani nebude vypočtena žádná daň z příjmů; poplatník může daňový bonus uplatnit maximálně do výše 60 300 Kč ročně;

  • daňové zvýhodnění je uplatněno formou slevy na dani a současně formou daňového bonusu, je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění na vyživované dítě vyšší než daňová povinnost za příslušné zdaňovací období. Do výše nulové daně uplatní poplatník slevu na dani a zbývající rozdíl do výše nároku na daňové zvýhodnění uplatní poplatník formou daňového bonusu, a to pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, přičemž maximálně lze uplatnit daňový bonus do výše 60 300 Kč ročně.

Pro výplatu daňového bonusu stanoví § 35c odst. 4 ZDP omezující podmínku, že daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6, § 7, § 8 nebo § 9 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy; u poplatníka, který má příjmy pouze podle § 9 ZDP, nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně s výjimkou příjmů, u nichž se uplatní postup dle § 36 odst. 7 nebo 8 a příjmy, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění. Pojem minimální mzda pro účely daní z příjmů je definován v § 21g ZDP. Pro výplatu daňového bonusu v roce 2016 musí činit limit příjmů podle § 6 až § 9 ZDP alespoň 9 900 Kč x 6 = 59 400 Kč.

U poplatníka s příjmy ze závislé činnosti platí, že je-li výše měsíční zálohy na daň snížená o měsíční slevu na dani podle § 35ba ZDP nižší než částka měsíčního daňového zvýhodnění, je vzniklý rozdíl měsíčním daňovým bonusem. Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, maximálně však do výše 5 025 Kč měsíčně. Z ustanovení § 35d odst. 4 ZDP vyplývá, že plátce daně je povinen vyplatit poplatníkovi měsíční daňový bonus ve výši stanovené tímto zákonem při výplatě příjmů ze závislé činnosti, jestliže jejich úhrn vyplacený nebo zúčtovaný tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy, zaokrouhlené na celé koruny dolů, tedy v roce 2016 alespoň výše 4 950 Kč. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění na vyživované dítě poskytne plátce daně poplatníkovi slevu na dani podle § 35c (daňové zvýhodnění na dítě) maximálně do výše daně snížené o slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Je-li nárok na daňové zvýhodnění vyšší než takto vypočtená daň, má poplatník nárok na vyplacení daňového zvýhodnění formou daňového bonusu. Platí však podle ustanovení § 35d odst. 6 ZDP omezující podmínka pro vyplacení daňového bonusu v tom smyslu, že poplatník má nárok na vyplacení daňového zvýhodnění na vyživované dítě formou vyplacení daňového bonusu, jen pokud úhrn jeho příjmů ze závislé činnosti od všech plátců daně v uplynulém zdaňovacím období, z nichž mu plátce daně provádí roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, dosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy, tedy v roce 2016 částka 59 400 Kč. Jestliže u poplatníka úhrn příjmů ze závislé činnosti nedosáhne za kalendářní rok alespoň šestinásobku minimální mzdy, poplatník při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění na vyplacené měsíční daňové bonusy v kalendářních měsících, v nichž úhrn jeho příjmů dosáhl alespoň výše poloviny minimální mzdy, již nárok neztrácí.

Příklady uplatnění daňového zvýhodnění na dítě

Příklad

Příklad 1.

Poplatník uplatňuje v roce 2016 daňové zvýhodnění na tři vyživované děti žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, přičemž jedno dítě je držitelem průkazu ZTP/P.

V ustanovení § 35c odst. 1 ZDP se uvádí, že je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady. Společně hospodařící domácností se podle znění § 21e odst. 4 ZDP rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Přitom dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění (dítě se může zdržovat po dobu studia na koleji, může být v ústavu ze zdravotních důvodů). Pro posouzení existence společně hospodařící domácnosti je rozhodující vždy skutečný stav.

V našem případě si poplatník může určit, které ze tří dětí bude prvním, druhým a třetím dítětem pro účely daňového zvýhodnění. Pro poplatníka bude výhodné určit, že dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, bude třetím dítětem v pořadí. V tomto případě má poplatník nárok za rok 2016 na daňové zvýhodnění na tři děti ve výši 13 404 Kč + 17 004 Kč + 2 x 20 604 Kč = 71 616 Kč za kalendářní rok 2016.

Příklad

Příklad 2.

Občan má příjmy pouze ze samostatné činnosti na základě živnostenského podnikání. V roce 2016 se mu nedaří, jeho příjmy z podnikání za zdaňovací období 2016 dosáhnou pouze částku 59 300 Kč a daňově uznatelné výdaje 42 600 Kč. Jiné příjmy občan nemá. Ve společně hospodařící domácnosti s ním žije 1 studující dítě.

Vzhledem k tomu, že poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne za rok 2016 základ daně 16 700 Kč, činí vypočtená daň z příjmů 2 505 Kč. Poplatník si nemůže uplatnit ani plnou výši slevy na dani na poplatníka 24 840 Kč, takže zbytek této neuplatněné slevy na dani na poplatníka propadá. Jeho daňová povinnost za rok 2016 bude nulová. S ohledem na výši dosažených příjmů dle § 7 ZDP ve výši 59 300 Kč si poplatník nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na jedno dítě ve výši 13 404 Kč formou daňového bonusu v daňovém přiznání za rok 2016. Pokud by poplatník dosáhl za rok 2016 příjmy z podnikání ve výši alespoň 59 400 Kč, mohl by si v daňovém přiznání za rok 2016 uplatnit plnou výši daňového bonusu 13 404 Kč.

V našem případě je vhodné převést uplatnění daňového zvýhodnění na manželku nebo družku žijící s poplatníkem a dítětem ve společně hospodařící domácnosti, pokud tato má zdanitelné příjmy za rok 2016 vyšší než 59 400 Kč.

Příklad

Příklad 3.

Zaměstnanec má podepsané na rok 2016 prohlášení k dani a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě vyživované děti žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

Zaměstnavatel při výpočtu zálohy na daň za měsíce leden až duben 2016 zohlední v rámci stanovení měsíční zálohy na daň daňové zvýhodnění na vyživované děti zaměstnance ve výši 1 117 Kč + 1 317 Kč = 2 434 Kč. Počínaje měsícem květen 2016 pak činí měsíční daňové zvýhodnění na děti 1 117 Kč + 1 417 Kč = 2 534 Kč. V rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění pak zaměstnavatel zohlední daňové zvýhodnění na děti ve výši 13 404 Kč + 17 004 Kč = 30 408 Kč a rozdíl jako přeplatek na dani vyplatí zaměstnanci při zúčtování daně nejpozději za březen 2017.

Příklad

Příklad 4.

Poplatník má pouze příjmy ze závislé činnosti (pracuje na zkrácený pracovní úvazek). Uplatňuje daňové zvýhodnění na 1 dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. V průběhu roku 2016 dosáhne příjmy ze závislé činnosti v lednu a březnu ve výši 5 100 Kč, v ostatních měsících pak jeho příjmy ze závislé činnosti jsou nižší než 4 800 Kč.

Za měsíce leden a březen mu vyplatí zaměstnavatel daňové zvýhodnění na dítě formou měsíčního daňového bonusu ve výši 1 117 Kč, v ostatních měsících příjem nedosahuje částky 4 950 Kč, proto zaměstnanci v těchto měsících nepřísluší daňové zvýhodnění na dítě formou výplaty daňového bonusu. Protože za rok 2016 příjmy ze závislé činnosti u poplatníka nedosáhnou výše 59 400 Kč, nemá poplatník nárok na daňové zvýhodnění formou daňového bonusu v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Ve smyslu znění § 35d odst. 6 ZDP mu zůstane vyplacený daňový bonus za měsíce leden a březen 2016 zachován.

Příklad

Příklad 5.

Za rok 2016 dosáhne fyzická osoba dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti 250 000 Kč a dílčí základ daně z příjmů z nájmu 48 000 Kč. Poplatník uplatňuje u obou druhů příjmů prokazatelné výdaje. Vyživuje tři nezletilé děti žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti.

V daňovém přiznání za rok 2016 uvede fyzická osoba:

Položka   Částka v Kč  
Dílčí základ daně dle § 7   250 000  
Dílčí základ daně dle § 9   48 000  
Základ daně   298 000  
Daň z příjmů   44 700  
Nahrávám...
Nahrávám...