dnes je 22.5.2024

Input:

Dohadné účty pasivní

27.10.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

Dohadné účty pasivní

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  • např.: § 3 odst. 1: "Účetní jednotky účtují ... do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí."

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 17 – Dlouhodobé závazky

  • § 18 – Krátkodobé závazky

 • ČÚS pro podnikatele

  • č. 017 – Zúčtovací vztahy

 • Pokyn GFŘ D-22

  • k § 23 odst. 2 ZDP bod 2

Popis operace:

Dohadné účty pasivní jsou závazky, jejichž opodstatněnost plyne z uzavřených smluv, avšak nejsou doloženy veškerými potřebnými doklady, a proto není známa jejich přesná výše. O dohadných položkách bývá účtováno k okamžiku sestavení účetní závěrky v rámci tzv. předuzávěrkových operací. Vykazují se buďto jako dlouhodobé závazky, nebo jako krátkodobé závazky, podle toho, zda se očekává jejich splatnost v období kratším nebo delším než jeden rok od okamžiku, ke kterému je sestavena účetní závěrka.

Dohadné účty pasivní představují povinnost plnit (obdobně jako klasické závazky), kdy tato povinnost je v zásadě jistá, avšak neznáme přesnou částku plnění. Jde vlastně (s výjimkou dohadovaných nákladových úroků) o budoucí klasické dluhy, s nimiž je již v současném účetním období spojen určitý náklad nebo přírůstek aktiv.

Na dohadných účtech pasivních účtujeme např. o:

 • nevyfakturovaných dodávkách: jde o situaci, kdy určitá dodávka (zpravidla zásob) již byla realizována, avšak dodavatel dosud neprovedl vyúčtování, podle kterého by mohlo být účtováno o klasickém dluhu a přesné částce,

 • nákladových úrocích, které nebyly zahrnuty ve vyúčtování bank nebo spořitelních a úvěrních družstev za dané účetní období, resp. toto vyúčtování je chybné,

 • dluhu z odpovědnosti za způsobenou škodu v případech, kdy není možno ke konci rozvahového dne stanovit konečnou výši dluhu,

 • poměrné části silniční daně při účtování v hospodářském roce,

 • odhadovaných mimořádných prémiích zaměstnancům, jejichž výše bude přesně stanovena až v následujícím období,

 • náhradě mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou, pokud na ni vznikne zaměstnanci nárok podle jiného právního předpisu, bude-li proplacena v příštím účetním období.

Souvztažně se zápisem na účet dohadných účtů pasivních účtujeme na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady, 56 – Finanční náklady, příslušného účtu majetku, popř. jiných účtů.

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD DAL 
1.   Nevyfakturované dodávky materiálu
(předtím bylo účtováno podle příjemky 112/111)   
111 AÚ   389 AÚ   
2.   Došlá faktura v příštím období         
– zrušení dohadné položky   389 AÚ   321   
– doúčtování kladného rozdílu   112 AÚ   321   
– daň z přidané hodnoty   343 AÚ   321   
3.   Nákladové úroky nezahrnuté do konce účetního
období ve vyúčtování bank nebo spořitelních a úvěrních družstev   
562 AÚ   389 AÚ   
4.   Dluh z odpovědnosti za způsobenou škodu, jejíž
výše nebyla do konce účetního období přesně vyčíslena   
549 AÚ   389 AÚ   
5.   Poměrná část silniční daně při účtování
v hospodářském roce   
531   389 AÚ   
6.   Odhadované (dosud přesně nestanovené a nevyplacené) mimořádné prémie zaměstnanců
 • - hrubá výše
 
521 AÚ   389 AÚ   
 • - související pojistné na sociální a zdravotní pojištění
 
524 AÚ   389 AÚ   

Analytické účty:

Analytické účty k dohadným účtům pasivním vedeme v prvé řadě podle očekávané doby jejich splatnosti (do jednoho roku a nad jeden rok), aby bylo možné jejich správné vykázání v rozvaze. Analyticky bychom také měli sledovat jednotlivé případy dohadných položek.

Účetní doklady:

Při vzniku dohadných účtů pasivních účtujeme podle interních účetních dokladů. Jejich následné snížení (zrušení) v dalším účetním období se již děje zpravidla podle příslušných dokladů osvědčujících skutečnou výši částky – nejde-li o standardní účetní doklad, bývají tyto doklady pouze podkladem pro vystavení interního účetního dokladu.

Nejčastějąí chyby
Nejčastější chyby:

Stejně jako u ostatních "akruálních položek", bývá zpravidla nejtěžší dohadné položky vůbec podchytit, tedy včas si uvědomit, že bychom o nich měli účtovat. Nejčastější chybou je proto opomenutí účtování o nich. V případě souvztažných zápisů s účty nákladů bychom si dále měli dát pozor na případnou záměnu dohadných položek s účtováním o výdajích příštích období, u nichž musíme přesně znát částku.

Nejvyšší správní soud řešil již několikrát problematiku dohadné položky na roční odměny

Nahrávám...
Nahrávám...