dnes je 18.6.2024

Input:

Důchodové spoření

11.9.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

Důchodové spoření

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů (tzv. druhý pilíř)

 • Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (tzv. třetí pilíř)

 • Zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodovém spoření

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

  • § 23 odst. 3 písm. a) bod 5., písm. b) bod 2.

 • ČÚS pro podnikatele

  • č. 017 – Zúčtovací vztahy

Popis operace:

Popis operace
Právní předpisy v současné době u nás nabízí několik možností, jak si spořit na důchod:

 • penzijní připojištění,

 • důchodové spoření,

 • doplňkové penzijní spoření.

Penzijní připojištění je forma spoření na důchod, která platí již od roku 1994.

Od 1. ledna 2013 nabyly účinnosti dva zákony, jimiž se v České republice v rámci důchodové reformy zavedly další doplňkové důchodové systémy.

Důchodové spoření (druhý pilíř) je určen především osobám ekonomicky aktivním.

Doplňkové penzijní spoření (třetí pilíř) je určen i osobám ekonomicky neaktivním. Doplňkové penzijní spoření od roku 2013 nahrazuje penzijní připojištění (penzijní připojištění však nezaniká a funguje pro dosavadní účastníky dále).

Pro všechny doplňkové důchodové systémy v České republice je společné:

 • jsou dobrovolné a různou formou podporovány státem (daňové úlevy a poskytování příspěvků), avšak

 • dávky poskytované z těchto systémů nejsou státem garantovány.

Důchodové spoření (druhý pilíř)

Účastníkem důchodového spoření se osoba stává dobrovolně, avšak pokud se osoba již stane účastníkem důchodového spoření, nemůže ze systému důchodového spoření vystoupit a musí v tomto systému zůstat až do přiznání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění a platit pojistné na důchodové spoření.

Účastníkem důchodového spoření může být osoba starší 18 let, která uzavře s penzijní společností smlouvu o důchodovém spoření, a to do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne věku 35 let. Účastníkem může být dále i osoba starší 35 let, která uzavře smlouvu o důchodovém spoření do šesti měsíců od 1. ledna 2013 nebo do šesti měsíců ode dne, od kterého byla poprvé od 1. ledna 2013 poplatníkem pojistného na důchodové pojištění.

Účastníkem nemůže být osoba, které již byl přiznán starobní důchod.

Účastníkem důchodového spoření může být i osoba, která je účastníkem penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření.

Účastník platí pojistné na důchodové spoření (povinně a nelze je přerušit), a to:

 • 5 % základu pojistného (kterým je vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění).

Pojistné na důchodové spoření vybírají orgány Finanční správy České republiky (nikoliv okresní správy sociálního zabezpečení).

Plátcem pojistného na důchodové spoření v případě zaměstnanců je zaměstnavatel (plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, pokud je povinen vybírat nebo srážet daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků). Účastník důchodového spoření je povinen oznámit skutečnost, že je účastníkem důchodového spoření, svému zaměstnavateli.

V návaznosti na zavedení pojistného na důchodové spoření byla snížena sazba pojistného na důchodové pojištění pro poplatníky pojistného na důchodové spoření, a to na:

 • 3,5 % vyměřovacího základu pojistného.

Pro zaměstnance, kteří nejsou účastni důchodového spoření, sazba nadále činí 6,5 % vyměřovacího základu.

Zaměstnanci bude tedy sráženo celkem 8,5 %, z čehož:

 • 5 % jako platba na jeho důchodové spoření a

 • 3,5 % je určeno jako platba do státního rozpočtu.

Pojistné na důchodové spoření v případě zaměstnanců se platí měsíčně stejným způsobem, jako se platí zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků.

Má-li účastník důchodového spoření více zaměstnání nebo jde o souběh zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti, platí se pojistné na důchodové spoření ze všech těchto činností (v každé činnosti se stanoví pojistný základ).

Účastníku důchodového spoření bude snížen jeho starobní důchod (je to z důvodu, že část prostředků neodvádí do státního rozpočtu).

Prostředky účastníka obhospodařuje penzijní společnost v důchodových fondech. Důchod z důchodového spoření nevyplácí penzijní společnost, ale pojišťovna, se kterou účastník důchodového spoření uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění důchodu (tato smlouva musí být napřed registrována v Centrálním registru smluv). Účastník důchodového spoření může pojistnou smlouvu o pojištění důchodu uzavřít, pokud mu je přiznán starobní důchod (může jít i o předčasný starobní důchod). Na základě pojistné smlouvy o pojištění důchodu penzijní společnost převede pojišťovně prostředky účastníka jako jednorázové pojistné a pojišťovna začne vyplácet zvolený starobní důchod z důchodového spoření.

Souvztažnosti:

Č. Účetní případ MD DAL 
1. Hrubá mzda 521 331 
2. Záloha na daň z příjmu
(výpočet ze superhrubé mzdy) 
331 342 
3. Zdravotní pojištění placené zaměstnancem
4,5 % z vyměřovacího základu (hrubé mzdy) 
331 336.10 
4. Sociální pojištění placené zaměstnancem
3,5 % z vyměřovacího základu (hrubé mzdy) 
331 336.20 
5. Důchodové spoření
5 % z vyměřovacího základu (hrubé mzdy) 
331 336.90 
6. Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem
9 % z vyměřovacího základu (hrubé mzdy) 
524 336.10 
7. Sociální pojištění placené zaměstnavatelem
25 % z vyměřovacího základu (hrubé mzdy) 
524 336.20 
8. Výplata mzdy převodem na účet 331 221 
Nahrávám...
Nahrávám...