dnes je 17.6.2024

Input:

EET - aktuality a praxe - FO, PO - 1. část

15.6.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 16 minut

2017.12.3
EET – aktuality a praxe – FO, PO – 1. část

Ing. Jan Ambrož

VYŠLO V ČÍSLE 12/2017

Úvod

Obsahem seriálu článků je přehled novinek v EET v návaznosti na několik dokumentů Finanční správy publikovaných na jejich serveru a také vycházíme z aktuální praxe, Vašich dotazů.

Zákon vs. Pokyn

Teoretickým základem pro fungování Elektronické evidence tržeb je zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb ("ZET"). Do určité míry můžeme považovat za relevantní zdroj Pokyn 2.0 Generálního finančního ředitelství, č.j.: 44668/17/7100-10114-050011 ze dne 15. 5. 2017 ("Pokyn"), neboť je tímto dokumentem vázána Finanční správa při řešení problémů EET.

Pozor!
Uvedené samozřejmě platí pouze v těch případech, kdy není text Pokynu v rozporu se zákonem o EET.

Teorie vs. praxe

Vezmeme-li zákon o EET a Pokyn v úvahu jako základní zdroj, musíme si doplnit, že v běžné praxi se uplatňují často postupy podle jiných podkladů, neoficiálních, kterými rozumíme nepodepsané názory Finanční správy ("Názor FS").

V dalším textu s názory FS pracujeme, ale mějme na paměti, že se v nich objevují metodické chyby, nejsou autorizovány a kvalita několika z nich není na odpovídající úrovni (viz například problematika "Minoritní činnosti").

Nicméně s touto výhradou je využíváme s cílem dobrat se správného, spíše pragmatického řešení problémů vznikajících v rutinním provozu EET.

Obsah článků

Zaměřili jsme se na vybrané oblasti, které jsme rozdělili do čtyř kapitol:

Č.   Téma  
1.   Fyzická osoba  
1.1   Minoritní činnost  
1.2   Sleva na dani  
2.   Právnická osoba  
2.1   Veřejně prospěšná společnost  
2.2   Plnění pro zaměstnance  
3.   Rutinní provoz  
3.1   Cena poskytnutého plnění  
3.2   Evidence pro ZDP a ZDPH  
3.3   Oznamovací povinnosti  
3.4   Účtenky  
4.   Typ činnosti, příjmu  
4.1   Stánkový prodej – stravovací služby aj.  
4.2   Ubytovací služby  

1. FYZICKÁ OSOBA

Poplatník daně z příjmů fyzických osob je nejzranitelnějším subjektem EET. Důvodem je nekvalitní teoretický základ fungování evidence tržeb a politická objednávka podbarvená tvrzením, že každý podnikatel...

Vybrali jsme dvě frekventovaná témata EET: testování tzv. minoritní činnosti (1.1) a slevy na dani (1.2).

1.1 MINORITNÍ ČINNOST

Jediné plus pro poplatníky – fyzické osoby, které nabízí Pokyn. Přestože je v přímém rozporu s platným zněním zákona o EET, aplikuje se a představuje v letošním roce úlevu pro desetitisíce drobných podnikatelů.

Princip

Zjednodušeně: splní-li fyzická osoba dané parametry pro minoritní (vedlejší) činnost:

 • maximálně 175 000 Kč v dané provozovně

a současně

 • 49 % z celkových plateb této provozovny,

může odložit start EET na pozdější etapu, v níž se hlavní činnost již musí povinně evidovat.

Popíšeme si několik slabých míst této konstrukce:

 • hodnoty pro testování (A),

 • "start" k 1. lednu a další období (B),

 • jedna provozovna (C).

Ad A) Výše příjmů

Mohlo by se zdát, že údaje, které má poplatník použít pro kontrolu parametrů, jsou jasné. Finanční správa se této citlivé problematice v Pokynu alibisticky vyhnula (učinila tak u řady dalších nejasností).

Správně by se měly testovat pouze částky naplňující znaky rozhodného příjmu podle § 6 ZET.

Příklad

Příklad (1)

Fyzická osoba eviduje příjmy z minoritní činnosti ve výši 200 000 Kč, ale částka 30 000 Kč byla inkasována na běžný účet. Je tak splněna podmínka – nepřekročení limitu 175 000 Kč.

Příklad

Příklad (2)

Táž fyzická osoba dosáhla celkových příjmů 400 000 Kč (z toho v hotovosti 200 000 Kč), minoritních příjmů v hotovosti 170 000 Kč a 30 000 Kč bezhotovostně.

Při testování "rozhodných příjmů" druhé kritérium jakoby neobstojí. Používá se však výhodnější přístup, tj. do jmenovatele se započtou všechny příjmy, přestože vůbec nepatří do režimu EET (nejsou mj. inkasovány v hotovosti), zde je výpočet 170 000/400 000 a kritérium je nakonec splněno.

Dochází ke zvláštní kombinaci klasifikace příjmů, do čitatele zahrneme příjmy podle ZET, do jmenovatele podle účetnictví nebo daňové evidence.

Pozor!
Je třeba si doplnit poznámku k podvojnému účetnictví, pokud ho vede fyzická osoba; v souladu s § 6 odst. 2 ZET jsou rozhodným příjmem "inkasa" bez ohledu třeba na časové rozlišení aj.

Ad B) Start 1. ledna

V Pokynu se praví, že údaje získáváme:

 • pro kalendářní rok X,

 • z hodnot roku X-1.

Omylem se stanoví možný start EET také k 1. lednu kalendářního roku X, jestliže byla předmětná činnost – kdyby bývala byla "hlavní" – zahájena v dané etapě EET.

Pozor!
Skutečně to vyplývá z Pokynu, příkladu v části 7.5, přestože je to z hlediska praktického nesmyslné. Je třeba urychleně vydat třetí verzi Pokynu...

Názor FS

K dispozici je Názor FS "Doplnění Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb o posouzení možnosti zahájení evidence tržeb z "minoritní" činnosti poplatníka až v pozdější fázi, než kam spadá povinnost tuto činnost evidovat podle klasifikace NACE". ....

Pomineme-li velmi slabou úroveň předloženého textu, dovozujeme, že snahou Finanční správy bylo situaci zachránit (není jasné, proč nebyla ve verzi 2.0 Pokynu provedena nezbytná oprava).

Příklad

Příklad (1)

Fyzická osoba považuje stravovací služby poskytované v kadeřnictví za minoritní. Bylo tomu tak podle údajů za rok 2015 (!) pro zjišťování povinnosti zahájit EET k 1. 12. 2016.

Při zpracování daňového přiznání za kalendářní rok 2016 paní Jana, velmi zdatná kadeřnice, zjistila, že v jedné z jejich provozoven se dámy začaly scházet na nabízenou kávu, dortíky atd. Výsledek této provozovny ji šokoval (jen kvůli EET!). Minoritní činnost (káva aj.) byla ve výši 120 000 Kč, celkové tržby činily 200 000 Kč.

Zjištění z února 2017 ji znervóznělo, měla se registrovat k EET již od 1. ledna 2017?

Každý čtenář si asi odpověď – řešení zapeklitého problému najde. Je to logický nesmysl. Nicméně podle Pokynu tomu tak je.

Finanční správa tento problém dostatečně neřeší a přesouvá se do jiné roviny, až k etapám EET, u nichž povinnost teprve vznikne.

Pokud je možné takto interpretovat nové pojmy, blíže nevysvětlené – citujeme z tohoto Názoru FS: "...Finanční správa bude dále akceptovat i následující zjednodušený postup při posouzení možnosti zahájení evidence tržeb z "minoritní" činnosti...".

Příklad

Příklad (2)

Paní Jana si neví rady, a tak se zaregistruje k EET až k datu další etapy, v tomto případě k 1. 3. 2017.

Období 2016/2017 a 2018

Podrobíme-li navržený model Finanční správy dalšímu zkoumání, v praxi by mělo být možné "zrušení" registrace k EET, jak potvrzuje příklad pro paní Janu.

Příklad

Příklad (3)

Za kalendářní rok 2017 byly ukazatelé výše uvedené provozovny pro testování minoritní činnosti "v pořádku", a tak od 1. ledna 2018 paní Jana účtenky nebude vydávat?!

Samozřejmě se její hlavní činnost stává impulsem pro start EET k datu 1. 6. 2018.

Ad C) Jedna provozovna

Z předchozího textu vyplývá, že se kontrolují parametry zvlášť za každou provozovnu.

S tím souvisí jedno velké úskalí, na které upozorňujeme v kapitole 3.3. Poplatník musí o provozovnách informovat Finanční správu.

Na druhé straně záleží jen a jen na poplatníkovi, kolik má provozoven, jaké činnosti (hlavní nebo vedlejší) v nich vykonává.

Příklad

Podnikavý pan Petr se nemíní, dokud to bude možné, zabývat EET. Poskytuje odborné poradenství, ale zabývá se též maloobchodním prodejem.

Proto si zřídil několik provozoven a pečlivě si kontroluje tržby v hotovosti, aby splnil daná kritéria.

Jaké hodnoty použije u "nových" provozoven? Podle Pokynu se má provést kvalifikovaný odhad.

1.2 SLEVA NA DANI

Příjemné snížení daňové povinnosti nabízí zákon o daních z příjmů jako slevu na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří zahájili evidenci tržeb.

Princip

Poplatník postupuje podle § 35bc ZDP a jedná se o částku maximálně ve výši 5 000 Kč. Bohužel zákonodárce připravil další omezení, neboť je stanoven limit nejvýše 15 % z kladného rozdílu mezi dílčím daňovým základem podle § 7 ZDP a základní slevou na poplatníka.

Otazníky

V praxi čekalo mnoho poplatníků nemilé překvapení, když při zpracování daňových přiznání za loňský rok zjistili, že slevu neuplatní v plné výši nebo na ni dokonce ani nemají nárok.

Pozor!
Navíc platí, že slevu nebo její část nelze přenést do dalšího zdaňovacího období.

Příklad

Poplatník pan Karel zahájil EET od 1. prosince 2016 a počítal se slevou na dani ve výši 5 000 Kč.

Náklady vynaložené na zavedení EET byly tak vysoké, že kvůli nim paradoxně přišel o celý nárok na slevu na dani, neboť nevykázal dostatečný dílčí daňový základ v § 7 ZDP.

Z příkladu vyplývá, že Finanční správa při zpracování návrhu zákona o EET, ač bylo politicky a mediálně slibováno, že "každý" ušetří na dani 5 000 Kč, postupovala tvrdě proti fyzickým osobám.

Naštěstí někteří poplatníci si včas rozpor mezi zákonem a populistickými prohlášeními uvědomili a svou daňovou povinnost optimalizovali, jak potvrzuje následující příklad.

Příklad

Pan Jiří zjistil, že nemůže uplatnit celou slevu, protože mu paní účetní sdělila následující údaje k § 7 ZDP:

 • dílčí daňový základ je 190 000 Kč, tj. "daň" je 28 500 Kč,

 • sleva na poplatníka činí 24 840 Kč.

Daňové odpisy nově pořízené výpočetní techniky pro EET jsou 10 000 Kč, proto pan Jiří využil ustanovení § 26 odst. 8 ZDP, tj. odpisy přerušil a dílčí daňový základ se zvýšil na částku 200 000 Kč – teoretická daň je 30 000 Kč.

Výsledkem je, že pan Jiří uplatní celou slevu na dani v hodnotě 5 000 Kč, doplatek je 160 Kč.

Pozor!
O daňové odpisy pan Jiří nepřijde, jen se posunulo jejich uplatnění o jedno zdaňovací období.

2017/2018...

Zkušenosti poplatníků, kteří již museli zahájit EET v loňském roce, jsou ponaučením pro desítky tisíc fyzických osob, které budou zápolit s uplatněním slevy za rok 2017 (a další desítky tisíc poplatníků u slevy za rok 2018). Uvedené platí, pokud konečně nedojde k novele zákona o EET.

2. PRÁVNICKÁ OSOBA

U právnických osob jsme vybrali dvě témata: veřejně prospěšné poplatníky (2.1) a plnění pro zaměstnance (2.2).

Samozřejmě druhá část, tj. plnění pro zaměstnance, se bezezbytku týká i poplatníků fyzických osob, ale přeci jen je to více doména zaměstnavatelů právnických osob.

2.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

Poplatník daně z příjmů právnických osob, je-li veřejně prospěšnou společností, (ne)musí řešit elektronickou evidenci tržeb.

Optimistický závěr z předchozího textu je třeba doplnit o podrobný výklad, neboť přání Finanční správy je jiné. V Pokynu jsou totiž uvedeny limity a návody pro veřejně prospěšné poplatníky (v.p.s.), které právem zneklidnily širokou veřejnost.

Princip

Teoretické východisko je jednoznačné a lze ho odvodit z ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZET, tržby vyloučené z evidence tržeb jsou:

 • z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků.

Otazníky

Nejasných bodů je celá řada, přesto si je pokusíme vysvětlit:

 • kdo je veřejně prospěšnou společností (A),

 • rozpory zákona o EET a Pokynu (B),

 • nová kritéria © a jejich aplikaci.

Úvodní části A a B jsou nezbytné pro vysvětlení praktických postupů podle Pokynu, rozhodne-li se poplatník jimi řídit.

Ad A) Veřejně prospěšné společnosti

Které subjekty jsou

Nahrávám...
Nahrávám...