dnes je 29.5.2023

Input:

Elektronické služby, telekomunikace, rozhlasové a televizní vysílání

23.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.120 Elektronické služby, telekomunikace, rozhlasové a televizní vysílání

Jana Kolářová


§ 6c ZDPH, § 9 ZDPH, § 10h ZDPH (znění platné do 31. 12. 2014), § 10i ZDPH, § 42 ZDPH, § 43 ZDPH, § 108 ZDPH,

• Čl. 58 Směrnice Rady č. 2006/112/ES (dále jen směrnice) ve znění Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008

• Prováděcí nařízení Rady č. 282/2011/ES ve znění prováděcích nařízení (EU) č. 967/2012 a č. 1042/2013 (dále jen nařízení).

Praktický postup

Kritéria pro určení místa plnění

Při určování místa plnění u vybraných služeb, kterými v tomto hesle rozumíme telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby, je potřeba vzít v úvahu následující kritéria:

• Je příjemcem služby osoba povinná k dani, nebo osoba nepovinná k dani?

• Je příjemce služby usazen v EU, nebo v třetím státě mimo EU?

• Je poskytovatel služby usazen v EU, nebo v třetím státě mimo EU?

• Je služba poskytnuta do 31.12.2014, nebo od 1.1.2015?

Všechny tyto aspekty mohou mít vliv na vyhodnocení místa plnění.

Služby mezi osobami povinnými k dani

Pokud jsou telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby poskytovány osobám povinným k dani, řídí se místo plnění základním pravidlem podle § 9 odst. 1 ZDPH. Místo plnění je tedy tam, kde má příjemce služby sídlo. To platí bez ohledu na to, zda jsou příjemce a odběratel osobami se sídlem v EU či mimo EU. Toto pravidlo platí před 1.1.2015 i po tomto datu.

Výjimkou ze základního pravidla může být situace, kdy příjemce má sídlo nebo provozovnu v třetí zemi mimo EU, je plátcem DPH v ČR a ke skutečnému užití dochází v ČR. V takovém případě je místo plnění v ČR, a nikoliv v třetí zemi. Toto pravidlo je zakotveno v § 10k ZDPH platného do 31.12.2014 a § 9a ZDPH účinného od 1.1.2015.

Osoba nepovinná k dani

Osobou nepovinnou k dani je soukromá fyzická osoba, která neuskutečňuje ekonomickou činnost, nebo právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání a neuskutečňuje ekonomickou činnost.

Služby osobám nepovinným k dani do 31.12.2014

Při poskytování vybraných služeb osobám nepovinným k dani mohou nastat tři různé situace, kterým je potřeba z hlediska DPH v EU věnovat pozornost:

1. Poskytovatel má sídlo v EU, příjemce nepovinný k dani je usazen v EU

Tato situace nepodléhá žádnému specifickému pravidlu určení místa plnění a postupuje se podle § 9 odst. 2 ZDPH. Místo plnění je tedy tam, kde má poskytovatel služby sídlo. Pokud by služba byla poskytnuta prostřednictvím provozovny, pak se místo plnění řídí podle umístění provozovny.

Poskytuje-li tedy osoba se sídlem v ČR telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby občanům ČR nebo jiných členských států EU, DPH se vybere v ČR.

Od 1.1.2015 dochází ke změně v určení místa plnění.

2. Poskytovatel má sídlo v EU, příjemce nepovinný k dani je usazen mimo EU

Tento případ řeší speciální ustanovení § 10h odst. 1 písm. h), i), j) ZDPH ve znění platném do 31.12.2014, podle kterého je místem plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby místo, kde má příjemce – zahraniční osoba nepovinná k dani - sídlo nebo místo pobytu.

Poskytuje-li tedy osoba se sídlem v ČR telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby občanům usazeným mimo EU, DPH se nevybere v ČR.

3. Poskytovatel má sídlo mimo EU, příjemce nepovinný k dani je usazen v EU

Tento případ řeší speciální ustanovení § 10i ZDPH ve znění platném do 31.12.2014, podle kterého je místem plnění služeb poskytnutých zahraniční osobou povinnou k dani se sídlem mimo EU místo, kde má příjemce – unijní osoba nepovinná k dani - sídlo nebo místo pobytu.

Zatímco u elektronicky poskytované služby je tato podmínka pro určení místa plnění postačující, u telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání je podmínkou pro zdanění ve státě příjemce skutečnost, že ke skutečnému užití či spotřebě dochází ve státě příjemce.

Poskytuje-li tedy osoba se sídlem mimo EU elektronicky poskytované služby občanům ČR, DPH se vybere v ČR. Poskytuje-li osoba se sídlem mimo EU telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání občanům ČR, DPH se vybere v ČR, pokud občané ČR užijí a spotřebují tyto služby v ČR.

Změna od roku 2015

Dne 12.9.2014 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon číslo 196/2014, který přináší změny při stanovení místa plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani a zavádí nový zvláštní režim pro správu daně. Změny jsou účinné od 1.1.2015 s výjimkou ustanovení týkajících se registrace k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa, která nabývají účinnosti dnem 1.10.2014.

Služby osobám nepovinným k dani od 1.1.2015

Od 1.1.2015 dochází ke sjednocení pravidel a veškeré vybrané služby se zdaňují ve státě příjemce služby. Místo příjemce služby se určí podle prováděcího nařízení ke Směrnici - nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ve znění prováděcích nařízení (EU) č. 967/2012 a č. 1042/2013.

Probereme jednotlivé výše uvedené situace znovu po účinnosti novelizace od roku 2015.

1. Poskytovatel má sídlo v EU, příjemce nepovinný k dani je usazen v EU

Tato situace podléhá specifickému pravidlu určení místa plnění uvedenému v § 10i ZDPH účinného od 1.1.2015. Místo plnění je ve státě příjemce služby.

Poskytuje-li tedy osoba se sídlem v ČR telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby občanům ČR, DPH se vybere v ČR. Pokud jsou místem příjemců služby různé členské státy EU, zdaňují se jednotlivá plnění vždy v konkrétním státě příjemce. To je změna oproti stavu před 1.1.2015.

2. Poskytovatel má sídlo v EU, příjemce je usazen mimo EU

Tato situace podléhá specifickému pravidlu určení místa plnění uvedenému v § 10i ZDPH účinného od 1.1.2015. Místo plnění je ve státě příjemce služby.

Poskytuje-li tedy osoba se sídlem v ČR telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby občanům usazeným mimo EU, DPH se nevybere v ČR.

Přestože se změnila úprava, výsledné místo plnění je stejné jako před rokem 2015.

3. Poskytovatel má sídlo mimo EU, příjemce je usazen v EU

Tato situace podléhá specifickému pravidlu určení místa plnění uvedenému v § 10i ZDPH účinného od 1.1.2015. Místo plnění je ve státě příjemce služby.

Poskytuje-li tedy osoba se sídlem mimo EU vybrané služby občanům ČR, DPH se vybere v ČR.

Přestože se změnila úprava, výsledné místo plnění je stejné jako před rokem 2015.

Příklad 1

Společnost se sídlem na Kypru poskytuje elektronické služby (poskytnutí her, filmů a hudby) občanům z různých států EU včetně ČR i mimo EU. Otázkou je, zda jí může vzniknout povinnost odvodu DPH v ČR.

Poskytovatel má sídlo ve státě EU. Poskytuje-li své služby občanům EU, pak je do 31.12.2014 místem plnění Kypr a služby budou zatíženy tamní DPH. V ČR nemůže vznikat povinnost odvodu DPH, i kdyby si hry, hudbu a filmy stahovali občané ČR. Při poskytování služeb občanům ze zemí mimo EU je místem plnění stát příjemce, DPH na území EU se nevybere, ale poskytovatel se musí seznámit se svými případnými daňovými povinnostmi ve státě příjemců.

Od 1.1.2015 při poskytnutí svých služeb občanům EU je místem plnění vždy stát příjemce, tedy poskytovatel může mít až 28 míst plnění jenom v EU. Při poskytování služeb občanům ze zemí mimo EU je místem plnění stát příjemce, DPH na území EU se nevybere, ale poskytovatel se musí seznámit se svými případnými

Nahrávám...
Nahrávám...