dnes je 27.5.2024

Input:

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty

28.6.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 14 minut

2017.1213.1
Evidence pro účely daně z přidané hodnoty

Mgr. Ing. Alena Dugová

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") splňuje v praxi dvě významné funkce. Jednak slouží pro plátce DPH jako podklad k sestavení přiznání k DPH, souhrnného hlášení a kontrolního hlášení a následně slouží správci daně jako primární dokument využívaný při různých kontrolních postupech ohledně DPH. Evidenci pro účely DPH plátce DPH správci daně automaticky nezasílá, ale je povinen ji předložit právě na výzvu správce daně při kontrolních postupech.

Evidence pro účely DPH

Zákon č. 235/2004 Sb. o DPH (dále jen "zákon o DPH") stanovuje v § 100 povinnost vést evidenci pro účely DPH poměrně obecně a široce, přičemž neexistuje přesný výčet údajů, které je plátce DPH povinen evidovat. Plátci DPH jsou totiž podle zákona o DPH povinni vést v evidenci pro účely DPH "veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení" přiznání k DPH, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení.

Protože evidence pro účely DPH je speciální právě pro účely DPH, tak tuto evidenci musí vést i fyzické osoby, které uplatňují výdaje v paušální výši za předpokladu, že jsou z různých důvodů registrovány jako plátci DPH (nejčastěji půjde o dobrovolnou registraci k DPH či zákonnou registraci k DPH z důvodu překročení obratu 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců). Kromě plátců DPH dopadá tato evidenční povinnost pro účely DPH i na osoby identifikované k DPH.

Plátce je navíc povinen vést v evidenci pro účely DPH také přehled:

- uskutečněných plnění, která jsou osvobozena od DPH,

- uskutečněných plnění, která nejsou předmětem DPH, a

- obchodního majetku.

Plátce DPH, který pořizuje zboží z jiného členského státu Evropské unie, je dále povinen vést v evidenci pro účely DPH hodnotu pořízeného zboží v členění na pořízení zboží z jednotlivých jiných členských států Evropské unie.

Zvláštní povinnost platí pro evidenci pro účely DPH pro členy DPH skupiny. V evidenci pro účely DPH vede člen DPH skupiny odděleně plnění, která uskutečnil pro ostatní členy DPH skupiny. Plnění mezi členy DPH skupiny jsou totiž mimo předmět daně v režimu bez DPH, protože v rámci skupinové registrace k DPH jsou členové DPH skupiny považováni za jednu osobu povinnou k dani.

Dále pak platí speciální pravidlo pro věřitele, který opravuje DPH u pohledávek v insolvenčním řízení, přičemž věřitel je povinen vést v evidenci pro účely DPH přehled oprav pro daňové účely s předepsanými údaji, jako je obchodní firma nebo jméno dlužníka, DIČ dlužníka, evidenční číslo původně vystaveného daňového dokladu, evidenční číslo daňového dokladu vystaveného pro účely opravy a výše opravy daně na výstupu.

Speciální povinnost má také osoba, která uskutečňuje zasílání zboží z tuzemska do jiného členského státu Evropské unie, protože je povinna vést evidenci o hodnotě zaslaného zboží v členění podle jednotlivých jiných členských států Evropské unie. Dále se při zasílání zboží může zasilatel rozhodnout, že se dobrovolně k DPH zaregistruje v jiném členském státě Evropské unie, kam zboží zasílá z tuzemska, přičemž v tomto případě je povinen zasilatel vést evidenci o takových plněních.

Novela zákona o DPH účinná v letošním roce ruší speciální pravidlo pro evidenci pro účely DPH pro společnosti bez právní subjektivity (dříve tzv. sdružení). Toto pravidlo stanovovalo, že plátci DPH sdružení ve společnosti byli navíc povinni vést evidenci pro účely DPH za činnost, pro kterou se sdružili, odděleně, přičemž evidenci vedl za společnost určený společník, který za společnost plnil všechny povinnosti a uplatňoval práva vyplývající ze zákona o DPH pro ostatní společníky. Protože novela zákona o DPH ruší specifickou úpravu postupů při správě DPH u společnosti z důvodu uvedení zákona o DPH do souladu se směrnicí o DPH a obecnými principy DPH, tak se vypouští mimo jiné i speciální ustanovení týkající se evidence pro účely DPH pro společnosti. Dle důvodové zprávy k novele zákona o DPH "jsou nové podmínky v zákoně o DPH postaveny na samostatném (individuálním) působení každého společníka (člena) společnosti a jsou v souladu s obecnými principy DPH. V této souvislosti se zrušuje ustanovení upravující povinnost určeného společníka vést evidenci pro účely DPH za činnost, pro kterou se plátci, kteří jsou společníky téže společnosti, sdružili. Rovněž tak se ruší povinnost určeného společníka plnit všechny povinnosti a uplatňovat práva vyplývající ze zákona o DPH pro ostatní společníky. Nově společník společnosti postupuje podle obecných ustanovení zákona o DPH. V evidenci pro účely DPH vede veškeré údaje vztahující se k jeho daňovým povinnostem, tedy i těm, které uskutečňuje v rámci společnosti.“

Evidence pro účely DPH versus záznamní povinnost

V praxi se může evidence pro účely DPH zaměňovat se záznamní povinností podle § 97 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Evidenci pro účely DPH se totiž v praxi říká "záznamní evidence" či "záznamka".

Evidence pro účely DPH je přitom povinná automaticky vedená evidence pro každého plátce DPH, zatímco záznamní povinnost je stanovena na základě individuálního rozhodnutí správce daně konkrétnímu daňovému subjektu. Správce daně tak může uložit daňovému subjektu, aby kromě evidence stanovené jiným právním předpisem vedl zvláštní záznamy potřebné pro správné zjištění a stanovení daně. Součástí individuálního rozhodnutí musí být přesné stanovení zaznamenávaných údajů, jejich členění a uspořádání, popřípadě návaznost na doklady, z nichž je záznam veden.

Obsah údajů evidence pro účely DPH

Podle principu vedení evidence pro účely DPH je nutné evidovat alespoň nezbytné minimum údajů, na základě kterých se sestaví daňová tvrzení související s DPH, nicméně v praxi je vhodné tyto základní údaje doplnit o řadu dalších.

Nezbytné údaje, které lze členit například podle jednotlivých řádků přiznání k DPH, jsou:

 • evidenční číslo daňového dokladu,

 • datum plnění – nejčastěji jde o datum uskutečnění plnění, případně datum přijetí úplaty, pokud předcházela datum uskutečnění plnění, přičemž datum se liší podle příslušné transakce,

 • základ DPH,

 • sazba DPH,

 • částka DPH,

 • daňové identifikační číslo (dále jen "DIČ") dodavatele.

Tyto nezbytné údaje vyplývají zejména z povinnosti podávat kontrolní hlášení v předepsané struktuře od roku 2016, které obsahuje právě údaje výše uvedené.

Další vhodné uváděné údaje v evidenci pro účely DPH jsou:

 • částka včetně DPH,

 • popisek k plnění,

 • název obchodního partnera,

 • základ DPH, částka DPH a směnný kurz, pokud je plnění v cizí měně,

 • kód režimu DPH,

 • zaúčtování daňového dokladu,

 • číslo střediska při rozdělení účetní jednotky na střediska,

 • číslo původního daňového dokladu, pokud je zaznamenáván opravný daňový doklad (tzv. dobropis či vrubopis).

Evidence pro účely DPH jako požadavek správce daně

Pokud správci daně vzniknou pochybnosti o správnosti, pravdivosti a průkaznosti údajů zahrnutých v přiznání k DPH, vyžaduje se jako primární dokument za účelem odstranění pochybností předložení právě evidence pro účely DPH za příslušné zdaňovací období. Stejně tak pokud správce daně rovnou zahájí daňovou kontrolu před či po vyměření, primárně vždy požaduje předložit evidenci pro účely DPH.

V praxi by plátce DPH měl proto evidenci pro účely DPH řádně archivovat, aby v případě požadavku správce daně byl schopen tyto podklady v krátké lhůtě (obvykle 15 až 30 dní) předložit, a to v souladu s DPH tiskopisy, které podal na finanční úřad. Evidence pro účely DPH je obvykle při využívání různých účetních softwarů automaticky generována, nicméně v praxi je vhodné si evidenci pro účely DPH archivovat, tak aby přesně na zaokrouhlené koruny (či halíře u kontrolního hlášení) seděla na podané přiznání k DPH, souhrnné hlášení a kontrolní hlášení.

Formát vedení evidence pro účely DPH, který se předkládá správci daně, není zákonem stanoven. Obvykle správce daně požaduje sestavu ve formátu Excel či PDF či tištěnou verzi. Kontrolní hlášení se podává povinně v datovém formátu ".XML". Správce daně požaduje obvykle elektronickou sestavu, nicméně zákon nestanoví povinnost elektronické formy evidence pro účely DPH.

V praxi mohou správci daně vyžadovat zaslání evidence pro účely DPH neformální cestou (e-mailem) před tím, než je zahájen oficiální kontrolní postup (tj. místní šetření, postup k odstranění pochybnosti či daňová kontrola). Zasílání jakýchkoliv dokumentů formou e-mailu však nelze daňovému subjektu v praxi doporučit, protože se jedná o neoficiální cestu komunikace se správcem daně včetně souvisejících rizik, jako je zneužití dat apod.

DIČ při nároku na odpočet DPH v rámci evidence pro účely DPH

U přijatých zdanitelných plnění použitých pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet DPH (v plné i částečné výši) je povinnost v evidenci pro účely DPH vést také DIČ dodavatele, s výjimkou plnění, u kterých byly vystaveny zjednodušené daňové doklady.

Z obecného textu ustanovení lze dovodit, že povinnost se

Nahrávám...
Nahrávám...